شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

بقا و فنای هر سازمانی به تعامل موثر آن با محیط بستگی دارد. در این بین تصویر سازمانی هر سـازمان نقش بسزایی در جلب حمایت محیطی دارد و هر چقدر سازمان در محیط مـتلاطم و پویـاتری حضـور داشته باشد، اهمیت تصویر سازمانی بیشتر است. نیروی انتظـامی در چنـین محیطـی فعالیـت دارد کـه اعتماد عمومی جامعه به آن در کارآمدی و اثر بخشی آن بسـیار مـوثر اسـت؛ از ایـن رو ایجـاد تصـویر سازمانی مثبت برای آن ضرورت دارد. در این مقاله تلاش می‌شود عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی ناجـا شناخته شود. روش تحقیق، نظریه مبنایی بوده است و نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع داده‌ها ادامه یافته است. یافته‌های به دست آمده به صورت عوامل ملی و فرامنطقه ای، عوامـل منطق‌های و محـیط نهـادی، عوامل سازمانی و عوامل فردی دستهبندی شده اند. عوامـل ملـی شـامل مخاطبـان گسـترده، ناخودآگـاه تاریخی، تصویر کلی نظام، نقش دوگانـه رسانه‌ها و تشـتت آرا در جامعـه و عوامـل منطق‌های شـامل انتظارات مردم، شرایط منطق‌های، ضعف سازمان‌های دیگـر و تفسـیرهای ادراکـی مخاطبـان و عوامـل سازمانی شامل ضعف اطلاع رسانی، نیل به اهداف سازمانی، ضعف‌های مـدیریتی، مشـکلات مـدیریت منابع انسانی، نحوه حضور در انظار عمومی، تجهیزات بهروز و سختی ذاتـی کـار و در نهایـت عوامـل فردی شامل آراستگی و نظم، ویژگی‌های شغلی مطلوب، رفتار ضد شهروندی، همدلی و رفتار مناسـب اولین برخورد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.