تحلیل الگوهای بزهکاری در سکونت گاه های نامتعارف شهرها

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 کارشناس علوم اقتصادی

چکیده

سکونتگاه های نامتعارف شهری، از پیامدهای تمرکز شهری نـاهمگون و رشـد شـتابان جمعیـت شـهری در اثـر مهاجرت گسترده روستا - شهری است که موجب بروز مشکلات متعددی از جمله افزایش بزهکاری در شهرها می شود . این پژوهش با هدف تبیین عوامل مؤثر در بروز بزهکاری و شناسـایی شـرایط تسـهیل کننـده جـرایم در سکونتگاه های نامتعارف شهرها انجام شده است. در این ارتباط (هادی آباد ) واقع در غرب شهر قزوین، از مناطق حاشیه ای و نامتعارف شهری است که طی دهه پنجاه، تحت تاثیر توسعهی لجام گسیخته شـهری و بـالا گـرفتن بحران مسکن، عدهی زیادی از جمعیت مهاجر کم در آمد را به خود جذب کـرده اسـت. مجموعـه ویژگـی های جمعیتی و اجتماعی که ناهنجاری های کالبدی را آفریده سبب شده است تا این محدوده محل تمرکز میـزان قابـل توجهی از جرایم مواد مخدر شهر قزوین باشد. در ایـن پـژوهش بـه منظـور شناسـایی و درک الگوهـای مکـانی بزهکاری در منطقه هادی آباد از مدل های آماری مرکز متوسط، بیضـی انحـراف معیـار، شـاخص نزدیـکتـرین همسایه و روش تخمین تراکم کرنل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. روش تحقیـق در این مقاله فرا تحلیل (تحلیل ثانویه) است. جامعه آماری، تمام شماری پرونده های مرتبط با جرایم مـواد مخـدر بوده که در دوره زمانی یکساله در محدوده هادی آباد شهر قزوین به وقوع پیوسته اسـت . یافتـه های پـژوهش نشان می دهد مهمترین کانون جرم خیز جرایم مواد مخدر شهر قزوین در سکونتگاه نامتعارف هـادی آبـاد واقـع شده است و بین عامل تراکم جمعیت و شکل گیری کانون های جرم خیز در هادی آباد شـهر قـزوین رابطـه معنـا داری وجود دارد. به نظر می رسد، برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی، ساماندهی و توانمندسازی کالبدی این محدوده، توجه به نوع و میزان کاربری ها و حضور فعال نیروی انتظامی در امر پیشـگیری از وقـوع جـرم و ارتقـای سـطح امنیت این محله موثر تر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.