وظایف پلیس شهروند مدار در رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد . حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. حقوق شهروندی متهم از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبـات تضـییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظـار دارنـد در مرحلـه کشـف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه متهم را جمع آوری نماید. این موضوع برای اثبات حقیقت جز در پرتو حفظ و رعایـت حقـوق شهروندی متهم توسط پلیس شهروند مدار میسر نخواهد شد. هدف از این پژوهش تبیین نقش و جایگاه پلیس شهروندمدار در مرحلـه کشـف جـرم و تحقیقـات مقـدماتی بـر حفـظ و رعایت حقوق شهروندی متهم است. این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای از منابع موجود جمع آوری شده تا ضـمن بررسـی برخـی از قـوانین شـکلی و ماهوی حوزه حقوق شهروندی متهمان در ارتباط با وظایف پلیس، لایحه جدید آیین دادرسی کیفری را بررسی کند. اگرچه این لایحه هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس در حال بررسی است و جایگاه استنادی ندارد اما ضـرورت حفـظ و رعایت حقوق شهروندی متهمان در وظایف پلیس اقتضاء می نماید که علاوه بر قانون لوایح و طرح های مرتبط با مأموریت او در این حوزه با هدف رفع ابهامات و تبیین زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد و علـم شـهروندان بـه حقـوق خـود در مرحلـه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و ضمانت اجرای آن در این مرحله می تواند به نوعی متضمن حقوق شهروندی آنها باشد. نتایج حاکی از آن است که حقوق شهروندی متهم در قوانین اساسی و عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، لیکن در برخی از موارد وظایف پلیس در مرحله تحقیقات مقدماتی تبیین نشده است که البته در لایحه جدید با ذکر مواردی از قبیل اعلام حقوق شهروندی متهم توسط پلیس و مراجع ذیربط، وظایف آنان به طور شفاف تری مشخص شده است. در این راستا پیشنهادهایی از قبیل ایجاد فرهنگ ترویج حقوق شهروندی، تعامل هر چـه بیشـتر پلـیس و دسـتگاه قضـایی، توسعه نظارت های منظم بر عملکرد پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهم و ارتقای دانش پلیسی در ایـن زمینـه ارائـه شـده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 1
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.