بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

امنیت یکی از مهم‌ترین نیازهای موجودات زنده بـه ویـژه انسـان اسـت. انسـان بـرای توسـعه خـود و جامعه اش، به آرامش و امنیت در همة زمینه‌ها، از جمله امنیت اجتماعی نیاز دارد. هر چند در نگاه اول، امنیت اجتماعی به نظر ساده می‌آید، اما با اندکی تأمل، پیچیدگی خاص آن نمایان می‌شود که همین امـر در سال‌های اخیر توجه نهادها و دستگاه‌های دولتی به ویژه نیروی انتظامی را به خود جلب کرده اسـت. این موضوع در کشور ما که یکی از بالاترین نسبت‌های جمعیـت جـوان را در جهـان دارد، از اهمیـت افزونتری برخوردار است زیرا آسیب پذیری جوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی بیشتر است. با توجه به این مقدمه مهم‌ترین هدف مقاله شناسایی و تبیین عوامل مـؤثر در امنیـت اجتمـاعی جوانـان بوده است. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجـام مصاحبه‌های اکتشـافی بـا خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی عوامل اصلی پژوهش را شناسایی کرده و بـا انتخـاب اعضای نمونة آماری با روش نمونه گیری تصادفی، به آزمـون و اولویـت بنـدی عوامـل شناسـایی شـده پرداخته اند. بر اساس یافته‌های تحقیـق، بیکـاری، افـزایش سـن ازدواج در بـین جوانـان، مهـاجرت و شهرنشینی، حجاب اسلامی، اعتماد عمومی، مشارکت اجتمـاعی و نظـم و امنیـت اجتمـاعی بـه عنـوان عوامل مؤثر در امنیت اجتماعی جوانان محسوب می‌شوند کـه در ایـن بـین نقـش بیکـاری و حجـاب اسلامی، بیشتر از دیگر عوامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.