ارزیابی بهره وری کلانتری و پاسگاه های نیروی انتظامی (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

2 استاد یار دانشگاه علوم انتظامی

3 کارشناس ارشد منابع انسانی

چکیده

از آنجا که کلانتری ها و پاسگاه ها در تامین امنیت جامعه نقش حیاتی دارند و عامل انسانی مهمترین و اثر بخـش تـرین عامـل در بهره وری کلانتری و پاسگاه می باشد؛ تحقیق حاضر به ارزیابی بهـره وری عامـل انسـانی در کلانتـری هـا و پاسـگاه هـای فرماندهی انتظامی استان قم پرداخته است. بر این اساس به علت معلوم نبودن سطح بهره وری و در نتیجه مـبهم بـودن نقـاط ضعف و قوت کلانتری ها و پاسگاه ها ، کشف این مجهولات و تجزیه وتحلیل آن مساله اصلی تحقیق خواهد بود. در ضرورت این تحقیق باید گفت: ارزیابی و کنترل یکی از اصول مدیریت است و از طرفی برنامه ریزی بدون اطلاعـات و توجه به نیاز های واقعی فقط اتلاف بودجه ، امکانات و عمر خواهد بود، بنابراین در صورت انجام این تحقیق نقاط ضـعف و قوت کلانتری ها و پاسگاه ها مشخص می شود و می توان با بینایی و بصیرت، در جهت رفع نواقص و تقویت نقاط قوت افدام و برنامه ریزی نمود. براین اساس تحقیق با فرض اینکه بین وضع موجود بهره وری و وضع مطلوب تفـاوت معنـی داری وجـود دارد، آغاز شد. با جهت گیری کاربردی آغاز گردید و راهبرد تحقیق روش پیمایشی است. برای این منظور ابتدا میزان بهره وری پـایوران (از طریق پرسشنامه محقق ساخته دارای پنج بعد ، توزیع شده در بین جمعیت استان قم) اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفـت . یافته ها و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بهره وری پایوران کلانتری ها و پاسگاه های استان قـم بـالای متوسـط و زیـر سطح مطلوب (نزدیک به مطلوب) است. برای افزایش بهره وری و رسیدن به سطح بالاتر و از طرفی افزایش رضایت مندی ارباب رجوع و توسعه امنیـت در جامعـه، باید در موارد مرتبط به شاخص وظیفه عملیات( که از شاخص هـای تشـکیل دهنـده بهـره وری مـی باشـد ) نسـبت بـه سـایر شاخص ها (وظیفه پیشگیری، خدمات، خصوصیات فردی درونی، خصوصیات فردی بیرونی) تـلاش بیشـتری کـرد و بـه قشـر جوان، بانوان و تحصیلکرده ها نیز توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.