تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین چگونگی نقش و حضور نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیـت در بـین شـهروندان اصفهانی صورت گرفته است. جهت اندازه گیری متغیر پژوهش، نیروی انتظامی در سـه بعـد جـدیت، عملکـرد و توانایی مورد سنجش قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه های جامعه شـناختی و مکاتب مربوط به این حوزه ها است که فرضیات پژوهش از آن استخراج گردیده اسـت. روش تحقیـق در ایـن پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشـنامه دارای قابلیـت اعتمـاد و اعتبـار اسـت. جامعـه آمـاری پژوهش، شهروندان شهر اصفهان در سال 1388 میباشد. حجم نمونه، 384 نفر اسـت کـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکران با روش خوش های چند مرحله ای در 3 منطقه اصفهان به دست آمده است. با استفاده از نرمافـزار SPSS، برای آزمون فرضیات و تحلیل داده ها، از روش های تحلیل آماریtest-t ،واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. مهمترین یافته های این پژوهش بدین قرار است: بین نقش و حضور نیروی انتظامی در احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی بر حسب سرمایه اجتماعی و عملکرد رسانه های داخلی رابطه مستقی وجود دارد؛ اما برحسب عملکرد رسانه های خارجی، قربانی شدن مستقیم و غیرمستقیم از جرم، رابطه غیرمستقیم وجود دارد. همچنین این متغیر برحسب منطقه محل سکونت، طبقه اجتماعی، سطح تحصـیلات، سـن، جـنس و وضـعیت تأهـل متفـاوت نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.