ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر بزهکاری با استفاده از راهبردهای پیشگیری جرم با طراحی محیطی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

3 کارشناس ارشد جامعهشناسی

چکیده

صاحب نظران در تحلیل مکان و بزهکاری بر این عقیده اند که بشر در مکان و زمان مشخصی متولـد مـی شـود و بـا توجـه بـه کنش های فردی و اجتماعی خود، با محیط های خاص ارتباط و با کسانی تعامل دارد کـه بـه شـیوه اجتمـاعی بـا او زنـدگی می کنند. آنچه در این میان اهمیت دارد، رابطه و تأثیر متقابل محیط بر رفتارهای اجتمـاعی منفـی و ناهنجـار اسـت کـه امکـان تحلیل فضایی جرم و مطالعه ناهنجاری ها را در فضای جغرافیایی فراهم می کند؛ زیرا هر فرد در زندگی بـا توجـه بـه سـطح آگاهی و گستره عملکرد خود در تعامل با کسانی است که در قالب زمانی و مکانی او قرار دارند؛ از این رو فضـای پیرامـون او تأثیر عمدهای در رفتار، نوع نگرش و فرآیندهای اجتماعی او و نقش محتـوایی و تعیـین کننـدهای در پیـدایش رخـدادها و کنش های اجتماعی هنجار یا ناهنجار او ایفا می نماید. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و داده ها و اطلاعات پژوهش به شـیوه کتابخانـه ای و اسـنادی گـردآوری شـده اسـت. یافته های پژوهشی نشان می دهد که از جمله دیدگاه های مطرح در زمینـه تحلیـل و تبیـین رابطـه مکـان و بزهکـاری، نگـرش است. مبنای دیدگاه فوق آن اسـت کـه بـا طراحـی صـحیح و اسـتفاده ٤ پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) مناسب و موثر از محیط ساخته شده به وسیله انسان، امکان کاهش میزان بزهکاری، افزایش امنیت و در نهایـت بهبـود کیفیـت زندگی بشر فراهم می شود. مطابق این نگرش می توان با اصلاح نوع طراحی واحدهای مسکونی و با در نظر گرفتن محله های همجوار آن از ارتکاب جرایم علیه اموال پیشگیری کرد. در این مقاله چارچوب کلی پیشگیری از بزهکـاری از طریـق طراحـی محیطی بیان شده است و راهکارهای عملی و کاربردی به کارگیری راهبردهای مناسب برای ایمن سازی فضاهای مسکونی بـا استفاده از نگرش فوق تبیین شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.