نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی.

3 دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی

چکیده

مرجع امنیت اجتماعی در این مقاله جامعه و موضوع آن امنیت اجتماعی است. منظور از جامعه، مردمی اسـت کـه در قلمـرو جغرافیایی کشور ایران سکونت دارند و از گروه‌ها، طبقـات، اقـوام و مـذاهب مختلـف تشـکیل شـده انـد. منظـور از امنیـت اجتماعی، آن بخش از اقدامات ایجابی دولت است که در راستای ارتقا و تأمین امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد و در حـوزه مأموریت‌های ناجا قرار دارد. محقق تلاش کرده است تا ایـن نقـش را کـاملاً برجسـته سـازد و سـهم آن را در تـأمین امنیـت اجتماعی کشور مشخص کند. در این تحقیق از روش زمین‌های موردی با رویکـرد همبسـتگی اسـتفاده شـده اسـت. جامعـه آماری تحقیق عبارتند از: کلیه فرماندهان و مدیران جایگاه‌های (18 -  سـرتیپی) و بـالاتر در سـتاد ناجـا، فرمانـدهان انتظـامی استان‌ها و همچنین استادان دانشگاه‌هایی که در زمینه امنیت اجتماعی صاحب نظر و صاحب اثر هستند. برای تعیین و اندازه گیری متغیرها و شاخص‌ها، از روش میدانی شامل تکمیل پرسشنامه، مصاحبه با کارشناسان، تشکیل میزگرد و طوفان مغزی و از روش اسنادی شامل فیش برداری از متون دینی و مسـتندات بالادسـتی و مطالعـه اسـناد و مـدارک، اسـتفاده شـده اسـت. متغیرهای مستقل این تحقیق پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی، نظارت بر حفظ انضباط اجتمـاعی، رعایـت حقوق شهروندی، تعامل اجتماعی با نهادها، سازمان‌ها و بخش خصوصی و ارایه خدمات اجتماعی می‌باشند. بـا توجـه بـه ماهیت سؤال‌های پژوهشی از ابزارهای مناسب آماری نظیر آزمون رتبه ای فریدمن، تحلیل رگرسیونی و تحلیـل مسـیر اسـتفاده شده و نقش هر متغیر بر امنیت اجتماعی مشخص گردیده است. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل مهم‌ترین شاخص‌ها در هر متغیر تعیین شده اند. نتایج نشان می‌دهند که مأموریت‌های اصلی نیروی انتظامی که در قالب نقش و به عنوان متغیر مستقل تحقیق آورده شـد، بر متغیر وابسته امنیت اجتماعی تأثیر معنی دار و افزایشی دارد و با تغییر آنها می‌توان امنیت اجتماعی را در جامعه پیش بینـی و تبیین نمود. هر چند میزان این همبستگی و معنی داری برای هر یک از مؤلفه‌های متغیر مسـتقل و تـأثیر آن بـر متغیـر وابسـته متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.