بررسی ارتباط بین مشارکت درروابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا جامعه شناسی دانشگاه تهران و عضو گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

این مقاله برآنست تا ارتباط بین مشـارکت در روابـط همسـایگی و احسـاس امنیـت در محلات شهر مشهد را مطالعه و بررسـی کنـد می‌پردازد. تحقیـق انجـام شـده از نـوع توصیفی - تحلیلی است. روش مورد استفاده، روش پیمایشی است. جامعة آماری مورد بررسی، تمام خانوارهای ساکن در شبکه‌های همسایگی محلات شـهر مشـهد و نمونـة مورد مطالعه، تعداد 85 شبکة همسایگی (در هر شبکه 5 خانوار) است. واحد مشـاهده، زن خانوار است. همچنین بین متغیرهای اعتماد به همسایه‌ها، نگرش به محیط فیزیکـی محله، تمایل به مشارکت در امور محله، سـطح سـواد فـرد، عضـویت در انجمن‌های اجتماعی محله و رتبة اقتصادی - اجتماعی منطقة محل سکونت از یک سو و احسـاس امنیت در محله از سوی دیگر، ارتباطی مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.