عوامل مؤثر بر چگونگی اجرای قوانین کیفری توسط پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

2 استاد یار گروه حقوق دانشکاه تربیت مدرس

3 کارشناس علوم انتظامی

چکیده

پلیس به عنوان مجری قوانین کیفری، مسئولیت انجام اولین مرحله از برخورد دستگاه کیفری با بزده دیده را بر عهده دارد. بـی گمان اجرای قوانین کیفری در همه زمان ها و مکان ها به صورت کامل انجام نمی گیـرد. مـاموران پلـیس بـا توجـه بـه علـل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمان های پلیسی و فرهنگ جامعه، اولویت بندی اجرای مأموریت هـا، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحت اندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آن گونه که مدنظر مقنن است بـه اجرا درآورند. با این همه یک سلسله عوامل سازمانی و برون سازمانی مانع از اجرای کامل قوانین کیفری می شود که در نتیجه قوانین در برخی موارد دیگر غافل شد کـه در 6 قوانین کیفری مطرح می شود. هر چند نباید از عدم اجرای 5 بحث اجرای ناقص این نوشتار به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت. این مقاله با روش کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلـی انجـام گرفتـه است. نظرات، عقاید و مفاهیم مرتبط در این مورد براساس منابع جدید، مورد مطالعـه و بررسـی قـرار گرفـت. اعمـال قـوانین کیفری توسط پلیس یکی از پیچیده ترین فرآیندهای اجرای قوانین در دستگاه عدالت کیفری اسـت کـه تحـت تـاثیر عوامـل و شرایط و اوضاع و احوال گوناگون ممکن است به شکل های مختلف صورت بگیرد. شیوه هایی کـه گـاه مـورد نظـر مقـنن و برنامه ریزان و مسئولان پلیس نیست؛ اما در عمل اجرای قوانین کیفری به آن شیوه ها صورت مـی گیـرد. نتـایج حاصـل از ایـن تحقیق می تواند ما را متوجه این نکته سازد که اجرای تمام قوانین کیفری آن گونه که مورد نظر واضعین قـوانین اسـت بنـا بـه دلایل گوناگون امکان پذیر نیست. بنابراین ماموران پلیس در جهت اجرای قوانین کیفری نمی توانند شیوه اجرای کامـل قـوانین را در همه موارد به کار بگیرند و به ناگزیر، آگاهانه یا ناآگاهانه، در بسیاری از موارد به شیوه های دیگر اجـرای قـوانین کیفـری روی می آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 1
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.