درمانگاه بزه دیده و بزه دیدگی و نقش پلیس در آن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

تاکنون تحت تأثیر آموزه‌ها و تعلیمات جرم شناسی و بهویژه در پرتو یافته‌های یکـی از شاخه‌های کاربردی جرم شناسی، یعنی جرم شناسـی بـالینی؛ عـدالت کیفـری در خـدمت درمـان و بـازپروری بزهکاران بوده است، به گونه ای که برای تحقق این امر، از رعایت تشریفات حمایتی حقـوق مـتهم سخن رفته و این حقوق حمایتی با عنوان «دادرسی عادلانه» شناخته شده است. رعایت حقوق بزهدیده و رفتار انسانی و بالینی- ترمیمی با او در چارچوب مفهوم جدیـدی بـا عنوان «رفتارعادلانه» یا منصفانه مطرح شده است. که از آثار رفتار منصفانه، ترمیم روانی – عاطفی و جسمانی بزهدیده و نجات او از تنگدستی مادی، اجتماعی و درمان فشارها و کاستی‌های روانی و عاطفی ناشی از تجربة جرم است. بدین منظور، در کشورهای مختلف از جمله فرانسه و آلمان، دستگاه‌های قضایی، پلـیس و نیـز جامعة مدنی درمانگاه‌های (کلینیک‌های) بزهدیدگی تأسیس کرده اند که بدون اخذ هزینه و در عـین رعایت ناشناختگی بزهدیده و محرمانه بودن زندگی خصوصی او، نیازها، خواسته‌ها و حقـوق او را مورد توجه و ترمیم و تأمین قرار می‌دهند. برای تحقق چنین رویکرد نوینی در پلیس ایران در این پژوهش، ابتدا مبنای علمی درمانگاه بزه دیده بررسی می‌شود وسپس در بخش دوم، چگونگی تأسیس و سازوکارهای عملی آن با تأکید بـر نقش پلیس بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.