رویکرد مسئله محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

فقدان روشی که بتواند آموزه‌های جرم شناسی را در اقدامات کنترلی پلیس اجرایی کند و زمینه همکاری نهاد پلیس و سایر نهادهای محلی را فراهم آورد، موجب بی توجهی به عوامل بلاواسطه جرم زا در اقدامات پیشگیرانة پلیس و عدم استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای مسئول در پیشگیری وضعی شده است. در روش حاضر، پلیس می‌تواند با بهره مندی از آموزه‌های جرم شناسی، تحلیل مسائل مجرمانه و ناهنجار، عوامل بلاواسطه فرصت ساز موجود در وضعیت، بزهدیده و بزهکار را شناسایی کند و راهکارهایی را برای حذف یا محدود کردن این عوامل تعیین و با همکاری نهادهای مسئول در کنترل یا مراقبت عوامل مذکور، اجرا کند. با توجه به اینکه تحقیق جامعی در خصوص نحوه اجرای مراحل مختلف این روش و همچنین رویکرد سیاست جنایی ایران و سازوکارهای حقوقی لازم برای اجرای کنترل پیشگیرانه مسئله محور صورت نگرفته به نظر می‌رسد که تحقیق در این موضوع می‌تواند منجر به افزایش دانش پلیسی شود. در این مقاله به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه به دست آمده که اجرای این روش مستلزم سازوکاری است که در چهارچوب آن، نهاد پلیس و دیگر نهادهای عمومی و خصوصی در یک فضای تعقل و تلاش جمعی، بتوانند به شناسایی مسائل اجتماعی بپردازند و در پرتو تحلیل اطلاعات مربوط به ابعاد و ماهیت مسائل، راهکارهایی برای حل مسئلة جرم یا ناهنجاری بیابند و به اجرای آنها اقدام کنند. در قوانین و مقررات مصوب، سازوکاری برای سهیم کردن نهادهای عمومی و خصوصی در اجرای راهکارهای معین شده برای حل مسئله وجود ندارد، ولی در صورت تصویب نهایی لایحة پیشگیری از جرم، فضای مناسبی برای اجرای این روش فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.