بررسی علل و عوامل موثر در کاهش تصادفات جادهای ایران با استفاده ازمدل های رگرسیونی LR و CRT و G

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار- دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

2 کارشناس ارشد آمار- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تصادفات یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی در جهان اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه بیشتر قربانیان جوان هستند و قبل از تصادف دارای سلامتی کامل بـوده انـد. ایـن مسـئله در کشـور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعـداد کـاربران از راه های کشـور و همچنـین افزایش تعداد سفرها از اهمیت افزون تری برخوردار است، همین امر بررسـی مـدل های متناسـب برای شناسایی عوامل مؤثر ترافیکی را ناگزیر می نماید. یکـی از روش های پرکـاربرد و مناسـب را می توان مدل های رگرسیونی دانست و به فراخور نوع داده هایی کـه در تصـادفات جـادهای بـا آن سروکار داریم، مدل های رگرسیونی لجستیک(LR) و رگرسـیون کلاسـه بنـدی درختـی(CRT) از مدل های مناسب برای این بررسی به شمار می آیند. به همین منظور در این پژوهش کوشیده ایم بـا بهره گیری از روش های رگرسـیونی LR و CRT و GLM و روش هـای آمـاری ماننـد جـداول توافقی به تحلیل علل و عوامل مؤثر در بروز یا شدت تصادفات بپردازدیم. این عوامل به سه دستة عوامل انسانی، راه و خودرو تقسیم می شوند. هدف اصـلی ایـن تحقیـق عبارت است از: بررسی علل و عوامل موثر بر کاهش تصادفات جادهای. جامعة آمـاری مـورد نظـر، تصادفات جادهای رخداده یا مستعد وقوع در کشور ایران است. نمونة آمـاری بـه انـدازة 343هـزار و82 فقره از تصادفات جادهای است که در سال 1385 رخ داده اند.
برای گـردآوری اطلاعـات از منـابع داده های کـمی114 کـه دادگـان تصادفات جادهای به حساب می آید استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به تصـادفات رخ داده در سال 1385 است که افسران کارشناس تصادف، بررسی و کروکی آن هـا را کشـیده انـد. این پژوهش از نظر نحوة گردآوری داده ها، ( ثبتی) کتابخانه ای و از لحاظ هدف و ماهیـت موضـوع مورد بررسی، از نوع «تحقیقات کاربردی» است. روش تحقیق از لحاظ حـوزة تحقیقـات اجتمـاعی «تحقیق توصیفی» و از نظر شیوة نگرش و پرداختن به مسئله، توصیفی- تحلیلی به حساب می آیـد. یافته های تحقیق نشان دادند که عامل انسانی با 5. 7 درصد سهم در اشتراک بین عوامل سـه گانـه، مهمترین عامل و نسبت به سایر عوامل (مانند محیطی و خـودرو) 49 درصـد از کـل عوامـل و بـه همین ترتیب عامل محیطی 5.70 درصد سهم در اشتراک بین عوامل سه گانه نسبت به سایر عوامل، 36درصد از کل عوامل را شامل می شود. در این پژوهش ریزفاکتورهای عوامل سه گانه رده بنـدی و بخت و مخاطرة هر یک در شدت تصادف (واژگونی خودرو) و احتمال مرگ راننده بـا روش های جداول توافقی، رگرسیون لجستیک، GLM و درختی اندازهگیری و توصیه هایی نیـز بـرای بهبـود عوامل مورد نظر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.