فرایند بازدارندگی مجازات (موانع و محدودیت ها)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از مکانیزم های فایده گرایانة مجازات، بازدارندگی یا همان ارعاب است. اعتقاد بر این اسـت کـه بـا ترساندن می توان انسان را به عنوان یک موجود حسابگر از نتایج برخی از اعمالش برحذر داشـت. ایـن نتیجة محتمل در حقوق کیفری، مجازات است. اما آیا مجازات آن گونه که وصفش مـی کننـد بازدارنـده است؟ مجازات چه کسانی را می ترساند و فرایند ترساندن آن چگونه است؟ اینها سؤالاتی است کـه در این مقاله در صدد نگاهی دقیقتر به آنها هستیم. بدین منظور با استفاده از یافته های علمی و اسناد آماری مختلف، فرایند بازدارندگی مجازات رادر قالب شرایط لازم برای بازدارندگی آن از نظر خواهیم گذراند. این شرایط شامل آگاهی از وجود قانون، امکان پیاده کردن این آگاهی در عمـل و بـالاخره برتـری زیـان حاصل از مجازات بر نفع حاصل از جرم است. نتیجة حاصل در این مقاله آن است که مجازات ها بـرای بازدارندگی نیاز به شرایط متعددی دارند که اجتماع آنها در بسیاری از موارد بـا مشـکل مواجـه اسـت. بنابراین، اتکای مقامات امنیتی و قضایی بر اثر بازدارندة مجازات ها باید با در نظر گرفتن کلیة این موانـع و محدودیت ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.