فرایند تصمیمگیری رؤسای کلانتریها بر اساس الگوی تتپا(SARA)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشجوی دکترای جامعه شناسی

چکیده

در بسیاری از سازمان های پلیسی جامعه محور جهان برای تصمیم گیری و حل مسائل پلیسی شـهروندان از یـک روش علمـی و چهارمرحله ای به نام الگوی (SARA) تشخیص، تجزیه و تحلیل، پاسخ و ارزیابی) یا به اختصار تتپا استفاده می کنند. هدف این پیمایش، ارزیابی فرایند تصمیم گیری رؤسای کلانتری هایی است که از الگوی تتپا استفاده می کنند . در روش تحقیق: داده ها از سوی 82 نفر از رؤسای کلانتری های یکی ازکلان شهرهای ایران در حوزة پیشگیری انتظامی به صورت تمام شمار از طریق پرسشنامة محقق ساخته در سال 1388 گردآوری شد. روایی پرسشنامه از طریق مصاحبة گروهی و نظرات کارشناسان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (867/0=α (تعیین شد. در مرحلة تجزیه و تحلیل به ترتیب آمار فراوانی مربوط به زمان، مکان و جغرافیای وقـوع جـرایم، تجربیـات و معلومـات خدمتی، مصاحبه با مجرمان و قربانیان جرم مورد بررسی قرار گرفته اسـت. بـرای مرحلـة پاسـخ، معیارهـایی ماننـد افـزایش احساس امنیت، عملی، قانونی و اخلاقی بودن تصمیم، زمان حصول نتیجه و هزینة آن، جلب مشارکت نظام قضایی، امکانـات موجود حوزة استحفاظی، افزایش هزینه ارتکاب جرم و تجارب موفق دیگران و بـرای ارزیـابی تصـمیمات از شـاخص هـای کاهش آمار جرایم، افزایش احساس امنیت، رضایت ساکنان حوزة استحفاظی، کاهش شکایت آنان و رخ ندادن جرایم جدیـد به کار گرفته شوند. نتیجه به دست آمده نشان می دهد رؤسای کلانتری ها در مراحل اول تا سوم فرایند تصیم گیـری در سـطح بـالا از تجـارب و معلومات ناشی از سوابق خدمتی برای تشخیص مسئله، تجزیه و تحلیل و پاسـخ نسـبت بـه آن اسـتفاده مـی کننـد. در مراحـل چهارگانة فرایند تصمیم گیری، تکیه رؤسای کلانتری ها به آمار و اطلاعاتی است که سیستم 110 در اختیارشان می گذارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.