بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر ارتکاب جرم

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر پیمایشی بوده که هدف آن بررسی عوامل خانوادگی موثر بر ارتکاب در بین شهروندان شهر اهواز می باشد. حجم نمونه 550 مجرم و عادی تعیین شد که از این تعداد 150 نفر مجرم و 400 نفر غیر مجرم (عادی) بوده اند که به شیوه نمونه گیــری طبقه بندی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق از تئوریهای ساترلند و شاو و مکی برای چارچوب نظری استفاده شده است. در سطح (کی دو یا کای اسکـور) و همچنین ضرایب فی، کندال، کرامرز و ضریب χ 2 استنباطی از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مستقل جنس، تحصیلات، یادگیری اجتماعی، قومیت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، منطقه محل سکونت، با متغیر وابسته جرم رابطه معنی داری را نشان می دهد در حالی که متغیرهای مستقل سن، اشتغال و از هم گسیختگی خانوادگی با متغیر وابسته جرم رابطه معنی داری را نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.