مسئولیت مدنی پلیس در نقض وظیفة مراقبت

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

اجرا یا ترک وظیفة قانونی در برخی از مشاغل حرف های، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسئولیت مدنی قرار دهد. هـر چنـد بـه موجب قواعد عمومی مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیانبار خود و ملـزم بـه جبـران خـسارت زیاندیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مـشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مـانعی در اجـرای تکـالیف ایجـاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویة قضایی در ارتباط با وظیفة مراقبت، مصونیت از مسئولیت مدنی را تحت شـرایطی بـرای پلـیس بـه رسـمیت شـناخته اسـت. برعکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژهای در این خصوص تدوین نشده و از سـوی دیگـر رویة قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است. مقالة حاضـر مـی کوشـد قلمـرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفة مراقبت مطرح می شود بررسـی کنـد و نتـایج تطبیـق موضـوع مورد بحث را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.