تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک نظام

چکیده

با توجه به خلأ ادبیات نظری و تجربی، این نوشـتار بـه معرفـی روش تحلیـل شـبکه ای بـه عنـوان یکـی از ابزارهای مفید تحلیل جامعـه شناسـی پرداختـه اسـت. نویـسنده پـس از مـرور ویژگـی هـا و مفهـوم جـرایم سازمان یافته، انواع مهم آن را معرفی نموده است. همچنین به مفهوم، ضرورت ها، کاربردهـا و مفـاهیم پایـه و استاندارد شبکه و ساختار شبکه ای در علوم اجتماعی اشاره شده است. بحث اصلی مقاله در خصوص نحـوة پیاده سازی و بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای در تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به شبکه های جـرایم سازمان یافته است که در دو مقطع قبل از تکمیل یافته ها (و در حین مرحلـة گـردآوری اطلاعـات) و پـس از تکمیل داده ها، ارائه شده است. در این مقاله به نکات و ملاحظات کاربردی که برای تلخیص، فـشرده سـازی، تجمیع، نمایش و ارائة داده های مربوط به جرایم پیچیده، مفید و ضروری هستند، پرداخته شده اسـت. تأکیـد اصلی نویسنده آن است که تکنیک تحلیل شبکه ای، ابزاری سودمند و روشمند برای ترکیب اطلاعـات متنـوع به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.