تأثیر یک نوبت تمرین رژه بر میزان پروتئین ادراری دانشجویان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه امام حسین (ع) و مرکزپژوهشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه االله(عج).

3 مدرس دانشگاه علوم انتظامی.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دو ساعت تمرین رژه بر میزان پروتئین ادراری دانشجویان دانشگاه علوم انتظـامی طراحی و اجرا شد.  از بـین دانـشجویان سـال چهـارم رسـتة انتظـامی، 80 دانـشجوی زن و مـرد کـه هـیچ یـک سـابقة اخـتلالات کلیـه و مجاری ادراری نداشتند و در زمان مطالعه تحت درمان دارویی نبودنـد بـه صـورت تـصادفی هـدف دار بـه عنـوان آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی ها برای تمرین رژه در شش ستون شش نفره قرار گرفتند و به صورت قدم آهسته، همراه با پرتاب دست و پا تا زاویة 90 درجه (در مردان) و 45 درجه (در زنان) از مقابل جایگاه عبور کردنـد. بـرای بررسی وجود پروتئین در ادرار، نمونة ادراری آزمودنی ها، پیش و پس از تمرین در ظروف مخصوص جمع آوری شد.  وجود پروتئین با استفاده از استریپ مشخص شد. برای افزایش دقت، مقداری از نمونه با استفاده از سانتریفوژ به لولة دیگری منتقل و به اندازة حجم نمونه به آن اسید سولفوسالیسیلیک اضافه شد. میزان پروتئین ادراری با توجهبه کدورت ایجاد شده در نمون هپس از 5 تا 10 دقیقه گزارش شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که یک نوبت تمرین رژة نظامی میزان پـروتئین ادراری را افـزایش مـی دهـد. ایـن افزایش تابعی از جنسیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.