بررسی تأثیر افزایش اقتدار نیروی انتظامی برامنیت عمومی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

امنیت یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر و امنیت جویی انگیزة مهمی درزندگی اوست. امروزه پلیس تأمین کننده و ضامن اصلی برقراری و حفظ امنیت عمومی است. این پژوهش باهدف مشخص کـردن ایـن تـأثیرتـدوین شـده است. روش تحقیق این پژوهش،همبستگی است و جامعة آماری آن افرادی هستند که بیش از 15 سـال خـدمت در بخش های مختلف ناجا را تجربه کرده اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری قشربندی نسبی به تعـداد 300 نفــرتعیین شــد.
روش گــردآوری اطلاعــات پرســشنامــه بــوده و بــرای دســتیابی بــه هــدف مــورد نظــر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین با توجه به ارزش عددی داده شده به متغیرهای امنیت عمومی و اقتدار و پیوسته بودن این متغیرها و مقیاس انـدازه گیـری فاصـله ای در آنهـا، از روش محاسـبة همبـستگی گـشتاوری پیرسون استفاده شده است. از آنجا که ضریب همبستگی محاسبه شده (94/0 (بزرگتـر از مقـدار بحرانـی جـدول درسطح 01/0یعنی 181/0 است،همبستگی بین متغیرها معنادار، مستقیم و مثبت خواهد بود. بنابراین، فرضـیة صـفر رد و فرضیة پژوهشی پذیرفته می شود، یعنی افزایش اقتدارناجا برامنیت عمـومی تـأثیر مـستقیم دارد و بـا افـزایش اقتدار ناجا، امنیت عمومی نیز افزایش خواهد یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.