نقش ویژگی های کالبدی شهر در روابط اجتماعی و احساس امنیت شهروندان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف ازتحقیق حاضر، بررسی تأثیرمؤلفه های محیطی و شاخصرهای پیوندهای اجتماعی براحـساس امنیـت دربین ساکنان محله های مختلف است. انگاره های نظری و مطالعـات تجربـی موجـود بیـانگر آن هـستند کـه احساس امنیت افراد تحت تأثیرعوامل مختلفی از جمله ویژگیهای فـردی، اجتمـاعی، وضـعیت اقتـصادی و خصوصیات کالبدی محیط اطراف آنها قراردارد . برای تعیین نقش این عوامل در سطح محله های شهری بـر احساس امنیت ساکنان آنها، از بین ساکنان چهـار محلـه در شـهر شـیراز، تعـداد 400 نفـربـه صـورت نمونـة تصادفی خوشه ای برای تکمیل پرسشنامه های تحقیق انتخاب شـدند. ایـن چهـار محلـه از نظـر خـصوصیات کالبدی و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی ساکنان آنها متمایزند. نتایج حاصـل از تحلیـل هـای آمـاری نـشان می دهد که علاوه بر ویژگی های فردی، خصوصیات کالبـدی محلـه نیـز بـر روابـط اجتمـاعی سـاکنان تـأثیر می گذارد.  برخلاف تصورعموم، زندگی در ساختمان های نوساز، کم ارتفاع و کوچک موجب افزایش احـساس امنیت ساکنان نمی شود. عبور از معابر با عرض کمتر از چهار متر و زندگی در نزدیکی زمین های بایر موجب احساس ناامنی در افراد می شود. در بررسی این روابط، متغیرهای فردی (جنسیت، تحـصیلات، سـابقة قربـانی شدن) و اقتصادی (درآمد خانوار) به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده اند.
 براساس یافته های این تحقیق، برخی خصوصیات کالبدی با وجودی که منجر به تقویت پیوندهای اجتماعی می شود، باعث کاهش احساس امنیت در افراد خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.