بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعى رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم انتظامى

چکیده

کودکان و نوجوانان درصد قابل ملاحظه ای از جامعة آماری ایران را تشکیل می دهند و سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونه اى که سن مرتکبان برخی از جرایم متأسفانه به 13 سال رسیده و کمیت آن نیز رو به گسترش است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که برخی از دانش آموزان بزهکار در حال تحصیل هستند و برخی نیزاز آنان از مدارس اخراج شده اند. در این میان به موازات نهادهای گوناگون، پلیس نیز نقش ویژهای در پیشگیری از بزهکاری دانش آموزان، اعم از پیشگیری کیفری (انتظامی و قضایی) و غیرکیفری (وضعی و اجتماعی)، بر عهده دارد. هدف ازاین پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پیشگیری از جرم، تأثیر آموزش بر پیشگیری از جرم نوجوانان، نحوة اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوة تعامل پلیس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش بوده است. پیمایش حاضر نظرسنجی از 26 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحی شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال 1385 انجام گرفته است. این کارشناسان از افرادی بودند که علاوه بر مسئولیت های اجرایی در آموزش و پرورش، سابقة آموزشی نیز داشته اند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه گردآوری شده و شامل چند بخش از جمله ویژگی های فردی، عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پلیس، موضوع آموزش و پیشگیری پلیس از جرم، جایگاه رویکرد یادگیری در آموزش، پیشگیری اجتماعی رشدمدار و آزمون های توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده هاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.