طراحی و تدوین الگوی راهبردی توسعة فرهنگ ترافیک (ارائه نمودار کلان نظام توسعة فرهنگ ترافیک)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

با توجه به روند روزافزون تصادفات در کشور و ضرورت ارتقای فرهنگ ترافیک و پراکندگی اقدامات موازی سازمان ها در راستای فرهنگ سازی و اقدامات آموزش، تاکنون الگوی منسجمی برای هماهنگی فعالیت های پراکندة  سازمان های فرهنگی کشور که باعث اتلاف وقت، منابع و انرژی می شود، ارائه نشده است. بنابراین، باتوجه به هدف نهایی (کاهش سوانح رانندگی) و اهمیت موضوع و همچنین ضرورت ارائه الگوی راهبردی فرهنگ ترافیکی، این مطالعه در سال 1386 انجام گرفت.
این مطالعه با روش طراحی مقطعی انجام گرفت. بعد از تهیة لیست خبرگان و متخصصان آزاد ترافیک کشور، با استفاده ازنمونه گیری تعمدی از گروه های متخصصان انتظامی وغیرانتظامی، تعداد نمونه های تحقیق تعیین شد. بدین ترتیب، به منظور ارائة ساختار مناسب آموزش وارتقای فرهنگ ترافیک به استخراج 5 مؤلفة مؤثر (مؤلفه های اصلی مرکزی الگو، پشتیبانی، نظام مدیریت، اصول ومبانی حاکم بر توسعة فرهنگ ترافیک و حوزة تعاملاتی محیطی) اقدام و بر همین اساس، پرسشنامه اى تنظیم و طراحی شد.  از کل خبرگان و متخصصان آموزش عالی و متخصصان ترافیک کشور، دیدگاه تعداد 30 نفر مورد بررسی قرارگرفت. نقش موجود و مطلوب سازمان های مختلف در خصوص فعالیت های اجرایی فرهنگ ترافیک بررسی شد. شکاف بین نقش راهبردى موجود و مطلوب برای هر یک از سازمان های مورد نظر به دست آمد که در این میان فقط نقش موجود و مطلوب پلیس راه یکسان بود. همچنین فعالیت های مؤثر هر یک از سازمان های متولی و سازمان های اصلی متولی برای هر یک از فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفت.  برای اجرا و نهادینه کردن یک نظام نهایت، کمیته ها و کمیسیون های پیشنهادی در قالب نقش هاى سازمانی توسعه فرهنگ ترافیکی ارائه و سهم تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در هریک از سازمان ها مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.