هنجارهای تسهیل کنندة مصرف مواد مخدر (تریاک و نظایر آن) در میان خرده فرهنگ های قومی در ایران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 .استاد جامعه شناسى دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران

2 کارشناس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگى به مواد

چکیده

این پژوهش در حوزة مطالعات مربوط به مصرف مواد مخدر با رویکردی جامعه شناختی است که هدف آن شناخت نقش خرده فرهنگ های قومی درتوسعه و گسترش هنجارهای تسهیل کنندة مصرف موادمخدراست.  واحد تحلیل در این مقاله، خرده فرهنگ های قومی است. جامعة آماری آن 8 خرده فرهنگ بزرگ قومی در ایران (درقالب 14 استان) است که عبارت اند از: خرد هفرهنگ های فارس زبان (استان های کرمان، یزد و خراسان رضوی)، ترک زبان (استان های آذربایجان شرقی و اردبیل)، کرد زبان (استان های کردستان و کرمانشاه)، لر زبان (استان های چهارمحال و بختیاری و لرستان)،عرب زبان (استان خوزستان)، بلوچ ها (استان سیستان و بلوچستان)، ترکمن ها (استان گلستان) و شمالی ها (استان های گیلان و مازندران). این مطالعه با تلفیق دو شیوة تحقیق کیفی و کمی صورت گرفته است؛ مطالعة کیفی برای شناسایی هنجارهای تسهیل گر در سه حوزة «1 – توصیه های دارویی و درمانی به مصرف مواد اعتیادآور؛ 2 - باورهای عامیانه و ضرب المثل های تشویق کنندة مصرف مواد موجود در ادبیات شفاهی؛ 3 - بررسی آداب و رسوم خاص در بعضی جشن ها و میهمانی ها برای مصرف مواد مخدر» صورت گرفته است. در حوزة توصیه های دارویی و درمانی، 17 توصیه که بیشترین فراوانی را داشتند، در زمینة باورهای عامیانة موجود در ادبیات شفاهی 31 مورد و در زمینة آداب و رسوم 6 مورد، شناسایی واستخراج شد.  پیمایش براساس نتایج حاصل ازمطالعة کیفی طراحی شد. در بخش پیمایش دو فرضیة طرح شده به طورنسبی به اثبات رسید. میزان گرایش به این باورها درمیان قومیت ها باهم مقایسه شد که اقوام سیستانی، بلوچ وفارس بیشترین گرایش مثبت را به هنجارها داشتند و قوم ترکمن کمترین گرایش را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.