تدوین الگوى جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتى دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتى دانشگاه تهران

چکیده

بحران، واقعیتى اجتناب ناپذیردرزندگى اجتماعى است. نهادهاى امنیتى-انتظامى نیز با قدمتى بسیاردرتمدن بشرى سابقه اى قابل تأمل در مدیریت بحران دارند. با بررسى ادبیات مدیریت بحران ملاحظه مى شود که هیچ یک از الگوهاى مطرح در این زمینه از جامعیت لازم برخوردار نیستند و به منظور اداره هر چه مؤثرتر بحران ها نیازمند اتخاذ رویکردى همه جانبه نگر هستیم. بر این اساس، مقالة حاضر درصدد است تا با ارائه الگویى جامع به بررسى فراگرد مدیریت بحران با رویکرد انتظامى- امنیتى بپردازد. بر اساس الگوى مفهومى ارائه شدة فراگرد مدیریت بحران باید ناظر بر تمامى مراحل بحران اعم از قبل، حین و بعد از بحران باشد. پیشبینى، پیشگیرىوآمادگى، سه گام اساسى درمرحلة قبل ازبحران به حساب مى آیند که از اهمیت خاصى در چرخة مدیریت بحران برخوردارند. همچنین، بازیابى، بازسازى و یادگیرى، مهمترین گام هاى مرحلة پس از بحران به شمار مى آیند. در این میان، عملیات امداد و نجات،عملیات ویژه و مهار ساختن بحران، مهمترین اقدامات مدیریت در حین بحران به حساب مى آیند. الگوى ارائه شده، همچنین مرحلة شروع بحران را به عنوان یک مرحله با ویژگى هاى خاص خود مى داند که اقداماتى چون هشدار و مصونیت، ارزیابى مقدماتى و آغاز بسیج منابع و بالاخره پاسخگویى سریع را مى طلبد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.