بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعة موردی شهر تهران)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

.استادیار جامعهشناسى دانشگاه علوم انتظام

چکیده

همکاری و مشارکت مردم با پلیس در جهت تأمین نظم و امنیت اجتماعی مستلزم وجود رابطة اعتمادآمیز بین مردم و پلیس است. این تحقیق برای بررسی وضعیت اعتماد مردم به پلیس و مقایسة آن با سایر نهادها و سازمان ها در سال 1386 صورت گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعةآماری، شهروندان تهرانی بالاتر از 20 سال است که به روش نمونه گیرى سهمیه ای تعداد 630 نمونه انتخاب و اجرا شده است. و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایى و پایایى آن در مرحلة مقدماتى مورد بررسى و تأیید قرار گرفت. نتیجة تحقیق نشان داد که میزان اعتماد به پلیس مطلوب ارزیابى شده است. در مقایسة پلیس به عنوان یکی از سازمان های مهم دولتی که وظیفة آن حفظ نظم و امنیت کشور است، امید به آیندة پلیس در مقایسه با پنج نهاد سیاسی کشور (مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، قوة قضاییه و قوة مجریه) اعتماد مردم به آیندة پلیس واینکه بتواند مسائل مبتلا به جامعة مربوط به خود را حل کند، بیش از سایر نهادها بود و رتبه اول را کسب کرد. همچنین ناجا در مقایسه با سازمان هایی چون شهرداری، مدارس و بیمارستان های دولتی از نظر میزان اعتماد در رتبه دوم قرار دارد. اعتماد مردم به ویژگی های مدیریتی مسئولان ناجا مطلوب و نسبت به ویژگی های مذهبی و اخلاقی آنان بسیار بالاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.