الگوى توسعة منابع انسانى در پلیس جمهورى اسلامى ایران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 .استادیار دانشگاه علوم انتظامى

چکیده

این تحقیق با عنوان الگوى توسعة منابع انسانى در پلیس جمهورى اسلامى ایران و متأثر از این مسئله است که اگرعدم استفاده مؤثراز منابع انسانى در کشوررا مصداقى از وجود شرایط مشابه در عدم استفاده از منابع انسانى در ناجا بدانیم آنگاه مى توانیم نتیجه گیرى کنیم که سهم تولید ثروت کارکنان ناجا در حد پایینى خواهد بود پس ضرورت دارد تا نسبت به توسعة منابع انسانى در ناجا همت گمارد. حلقه مفقودهایى که بى توجهى به آن از حفظ، توسعه و پایدارى امنیت ملى خواهد کاست. این پژوهش از حیث هدف: تحقیقى، کاربردى؛ از حیث سطح تحلیل: تحقیقى، توصیفى، تبیینى؛ و از حیث طبقه بندى روش، متکى به روش تحقیق غیرآزمایشى از نوع پیمایشى و با هدف تبیین و ترسیم مدل توسعة منابع انسانى ناجا صورت پذیرفته است. مدل آزمون شده در این تحقیق، حاصل سال ها تجربه، ترکیب مدل هاى توسعة منابع انسانى و کسب نظرات خبرگان فن است.
جامعة آمارى (N) شامل تعداد 257 نفر که از بین آنها تعداد 180 نفر به روش تصادفى ساده (70 درصد جامعه آمارى (انتخاب شده اند لیکن نمونة آمار ىشامل تعداد 159 نفر شامل افرادى است که مشاغل، سمت ها، تحصیلات و یا با موضوع توسعة منابع انسانى در ناجا در ارتباط بوده و پرسشنامه را تکمیل کرده اند. نتایج تحقیقات آنها مستقیما حاصله نشان مى دهد براى توسعة منابع انسانى در ناجا موارد زیربه ترتیب داراى اهمیت هستند: ارزشیابى و تراز منابع انسانى (55/2 ،) سفارش دهندة آموزش (87/3 ) استمرارآموزش وپرورش (81/2،( چرخش شغلى (49/2 ) و نظر فرد (28/1 .) شایان ذکر آنکه هر مورد خود داراى زیر عواملى است که آنها نیز مورد سنجش قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • alimohammad ahmadvand 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.