آسیب شناسى پژوهش در دافوس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پژوهش محورى از رویکردهاى جدید دانشگاه هاى پیشرفته جهان است که یادگیرى را معطوف به حافظه پرورى، دانایى محورى و ارتقاى قدرت درک و بینش خلاق کرده است. دانشکده فرماندهى ستاد دانشگاه علوم انتظامى به عنوان یکى از مراکز عمدة تحصیلات تکمیلى ناجا با توجه به این راهبرد باید آموزش هاى خود را معطوف به رویکرد پژوهش محورى کند. اما وضعیت فعلى پژوهش در این دانشکده نشان از فاصله با انتظارات متناسب با رویکرد پژوهش محورى دارد که به عنوان یک مسئله نیازمند تحقیق علمى است. لذا این تحقیق به دنبال شناسایى وتعیین اولویت موانع و تنگناهاى گرایش به پژوهش است. سؤال اساسى تحقیق این است که مهمترین موانع گرایش به پژوهش در دافوس چیست؟ روش تحقیق توصیفى پیمایشى است و اطلاعات توسط پرسشنامه در قالب طیف لیکرت از جامعه آمارى دانشجویان و فارغالتحصیلان دافوس گردآورى شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد عوامل «ساختارى (سازمانى)، آموزشى، ابزار و امکانات، فرهنگى و دانشجویى» با ضعف گرایش دانشجویان به فعالیت هاى پژوهشى رابطه معنادارى داشته، همچنین در اولویت بندى عوامل با استفاده از آزمون رتبه اى فریدمن «عوامل ابزارى» به عنوان مهمترین مانع در این فرآیند مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
چکیده [English]

.