الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران

2 استاد گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه و هدف: افزایش قاچاق در جامعه سبب آسیب‌های فراوانی به اقتصاد شده است. نیروی انتظامی از مهم‌ترین ارگان‌های جامعه است که در راستای حفظ امنیت و تعالی جامعه گام برمی‌دارد. با توجه به اهمیت پیشگیری از قاچاق، پژوهش حاضر به ارائه چارچوب مدیریت سیستم‌های نرم برای پیشگیری از قاچاق کالا پرداخته است.
روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی است که با دریافت نظرات ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی و انتظامی با ابزار مصاحبه انجام شده و تحلیل یافته‌ها بر مبنای «روش‌شناسی سیستم‌های نرم» صورت‌گرفته است.
یافته‌ها: پژوهش حاضر ضمن شناخت و معرفی مسئله قاچاق کالا به‌عنوان مسئله مهم موجود درون جامعه، با اتکا به روش‌شناسی موصوف، با تعیین تعاریف ریشه‌ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی و تعیین راهکارها به تدوین چارچوب مدیریت با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای مقابله با مسائل موجود پرداخته است.
نتیجه‌گیری: استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم موجب ارائه چارچوبی جامع در راستای مدیریت پیشگیری از قاچاق کالا در نیروی انتظامی گردید و بر اساس آن مفهومی نو از جهان‌بینی، مشتریان، فرآیندها، مالکان و محدودیت‌ها ارائه شد. این مدل شامل مؤلفه‌هایی در دنیای مفهومی و دنیای واقعی است. مؤلفه‌های دنیای مفهومی عبارت‌است از: شناسایی مبادی ورودی و خروجی قاچاق - تدوین قوانین مستحکم و قوی - تقویت تجهیزات ورودی - نیروی انسانی متعهد - تقویت فرهنگ و اعتقادات مردم و کارکنان - شناسایی جاذبه‌های مالی - عدالت اقتصادی - مدیریت نرم - کنترل قاچاق. این مؤلفه‌ها در دنیای واقعی نیز بررسی و با یک پایش و ارزیابی و مقایسه، مدل نهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model of Soft Management Systems to Prevent Smuggling of Goods

نویسندگان [English]

 • ali ehteshami 1
 • Yousef Mohammadi Moghadam 2
 • Suleiman Mansouri Mohammadabadi 3
1 Assistant Professor, Department of Internal Security, Amin Police University (Corresponding Author). Email: ehteshami.ali@alumni.ut.ac.ir
2 Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police University.
3 PhD Candidate in Management, Allameh Tabatabai University.
چکیده [English]

Background and objective: The increase in smuggling in society has caused a lot of damage to the economy. The police force is one of the most important organs of society that takes steps to maintain the security and excellence of society. Given the importance of preventing smuggling, the present study provides a framework for managing soft systems to prevent smuggling in goods.
Methods: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and with a descriptive-analytical approach. After receiving the opinions of 15 academic and law enforcement experts, interviews were conducted and the findings were analyzed based on the "Soft Systems Methodology".
Findings: The present study, while recognizing and introducing the problem of smuggling as an important issue within the society, relying on the methodology, determining the root definitions, developing a conceptual model, comparing the real world with the conceptual world and determining solutions has made an attempt to formulate a management framework with a soft systems methodology approach for dealing with existing issues.
Results: The use of soft systems methodology provided a comprehensive framework for managing the prevention of smuggling of goods in the police force, based on which a new concept of worldview, customers, processes, owners and constraints was presented. This model includes components in the conceptual world and the real world. The components of the conceptual world are identifying the entry and exit points of smuggling, formulating strong laws, strengthening input equipment, committed manpower, strengthening the culture and beliefs of people and employees, identifying financial attractions, economic justice, soft management, and controlling smuggling. These components were also examined in the real world and the final model was presented with a monitoring, evaluation and comparison.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • prevention of smuggling
 • Smuggling of goods
 • Methodology of soft systems
 • law enforcement of the Islamic Republic of Iran
 • آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا. (1392). تحقیق در عملیات نرم.  تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 • آقاجانی، حسن­علی و علیزاده، رمضان. (1383). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﭼﺎﻟﻮﺱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺭﺟﺢ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ. ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ،12(4).30-13.

http://ensani.ir/fa/article/8295/

 • اعظمی چهاربرج، حسین. (1396). مفهوم­شناسی جرم قاچاق و جرایم مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392. فصلنامه علمی آراء، 2(7). 22-4.

http://ara.dadgostaries.eadl.ir/article_226970_f9e34acedea057f2ec612b68c599ed49.pdf

 • بهرامی، آرش. (1382). روش‌شناسی و استراتژی سیستم‌های نرم. فصلنامه مدیریت فردا، 1(2). 81-69.                                        http://ensani.ir/fa/article/284410
 • پیوندی، محمد. (1395). بررسی اثرات نامطلوب انواع جرم قاچاق در ایران و راهکارهای مقابله با آن. فصلنامه دانش انتظامی، 4 (18). 47-29.

http://semnan.jrl.police.ir/article_19567.html

 • جعفرزاده­پور، فروزنده و حسنی، فاطمه. (1379). نگاهی به علل و عوامل گرایش به قاچاق در منطقه آورتین در شهرستان کهنوج. سومین همایش ملی بررسی پدیده قاچاق کالا و راه‌های پیشگیری از آن. دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده امور اقتصادی.
 • حسین‌پور، د.؛ رضایی منش، ب. و محمدی سیاهبومی، ح. (1395). رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24(79), 99-122.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299811

 • رضاییان، علی. (1382). مبانی سازمان و مدیریت. انتشارات سمت، چاپ چهارم.
 • روزنهد، جاناتان و مینجرز، جان. (1392). مدل‌سازی نرم در مدیریت، مترجم: آذر عادل، انوری، علی.  تهران: نگاه دانش.
 • سلطانی‌نژاد، ا.؛ برشان، ا.؛ اسدی، ا.؛  بلوردی، م. و سادیی، ع. (1397). واکاوی کیفی قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 16(1), 111-129.  

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323172

 • سلطانی، محمدرضا. (1393). مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات. دو فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی، 22(2). 39-9.

https://im.ihu.ac.ir/article_201798.html

 • شفریتز، جی. ام. و استیون اوت جی. ( ۱۳۸۱). تئوری‌های سازمان: اسطوره‌ها، جلد اول. مترجم: علی پارسیان. تهران: انتشارات ترمه.
 • صادقی­مقدم، علی‌اصغر؛ خاتمی فیروزآبادی، علی و ربانی، یوسف. (1390). استفاده از رویکرد ترکیبی SDو SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته.  فصلنامه مدیریت صنعتی. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 3(7). 76-55.

https://journals.ut.ac.ir/article_28883.html

 • صالح‌ولیدی، محمد. (1386). نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز. تحقیقات حقوقی آزاد 1(1). 206-179.

http://alr.iauctb.ac.ir/article_512096.html

 • صبوری‌پور، مهدی و صفائی آتشگاه، حامد. (1395). پیشگیری از کالا قاچاق در مبارزه قانون با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392. مجله حقوقی دادگستری، 80(93). 189-163.

http://ensani.ir/fa/article/356218

 • عبادی­نژاد، ع.؛ صفاری، ا.؛ پناهی، ح. و پورغلامی، م. (1389). نقش عوارض ژئومورفولوژیکی در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور (جغرافیای مواد مخدر). پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 5(3). 467-485. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137316

 • علی‌اکبری، آرش. (1387). چگونگی مواجهه با مسائل در سیستم‌های نرم. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5(20). 22-7. 

http://pod.jrl.police.ir/?_action=article&au=100285&_au

 • قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ الوانی، سیدمهدی و اصغرزاده، علی. (1394). تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی. مطالعات مدیریت انتظامی، 10(2).

https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/394506

 • محمدی‌مقدم، یوسف. (1397). ارائه الگوی مدیریت جهادی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به روش سیستمی نرم. طرح پژوهشی.
 • مرتضوی، مهدی و زارع‌پور نصیرآبادی، فضل‌الله. (1391). فرهنگ‌سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادی. فصلنامه مهندسی فرهنگی. 7(71 و72).

http://ensani.ir/fa/article/314910

 • مقیمی، محمد. (1393). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات راه دانش.
 • مهرگان، محمدرضا و حسین‌زاده، مهناز. (1387). به‌کارگیری روش‌شناسی سیستم‌های نرم ( SSM) به‌منظور برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی. فصلنامه بصیرت،  8(2). 85-51. 

http://ensani.ir/fa/article/193304

 • نصیری، هدی. (1388). تلفیق گزینشی دو روش SSM و SCA  از روش‌های  Soft OR  به‌منظور برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه علم و فرهنگ. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور].
 • ویسی، ه. و محمدی نژاد، ش. (1395). تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت اجتماعی مطالعه موردی: استان کرمان. جغرافیا و توسعه، 14(42). 125-107.  

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298221

 • یاوری بافقی، ا.؛ صالحی صدقیانی، ج. و هاشمی، ص. (1389). تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (امنیت ملی). پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 5(4). 607-585.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137159

 • Akirta, T., James R., and Kijima K. (2005). Beyond needs analysis: soft sistem methodology for meaning full collaboration in EAP course design. journal of English for academic Purposes.
 • Checkland, P., and J. Scholes. (2000). Soft Systems Methodology in Action: Including a 30 Year Retrospective. Journal- Operational Research Society, 51(5). 648.
 • Craig, R., Spyridopoulos, T., Tryfonas, T., & May, J. (2014). Soft systems methodology in net-centric cyber defence system development. In Systems, Man and Cybernetics (SMC), 2014 IEEE International Conference on (pp. 672-677). IEEE.
 • Curtis, G, and David C. (2008). Business information systems: Analysis, design and practice. Pearson Education,
 • Daellenbach, H. G. (2002). Flard Or, soft OR, problem structuring Mrthods, Critical systems Thinking: A primer. Un pupublished paper,university of canterbury, NZ.
 • De la Hoz Freyle, J., Gomez Florez, L. C., & Carrillo Rincon, E. (2013). Action research applied to knowledge management through soft systems methodology. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2013 8th Iberian Conference on (pp. 1-7).
 • Gomes, S. D. F., Andrade, A. L. D. O., & Morais, D. C. (2015). Using Soft Systems Methodology on the Problem of Water Scarcity. In Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2015 IEEE International Conference on (pp. 273-278). IEEE.
 • Munro, I, and J Mingers. (2002). The use of multi methodology in practice. Results of a survery of practitioners. journal of the operational reserch society, 369-378.
 • Muttaqin, G. F. (2014). Performance measurement using fuzzy system perspective and soft system methodology: New idea of business process management. In Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 2014 International Conference on (pp. 121-125). IEEE.