آموزش ضابطان دادگستری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده

زمینه و هدف:ضابطان از نخستین کارگزاران اند که با کنش گران دعوای کیفری روبه رو می شوند.ایفاء نقش شایسته آنان به مؤلفه های متعددی وابسته است.آموزش از جمله برجسته ترین هاست.در چارچوب آن،ضابطان با هنجارهای ناظر به چگونگی کنش گری،انواع حق های متهمان و بزه دیدگان و شیوه های پیشگیری از جرم آشنا می شوند.

روش:این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای آموزش ضابطان را بررسی کرده است.

یافته ها: آموزش ضابطان در آموزه های حقوقی و جرم شناسانه پایه دارد و در آیین دادرسی کیفری ایران بایدی انکارناپذیر است.دادستان ها تکلیف یافته اند تا نسبت به آموزش ضابطان سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند.این باید جنبه اساسی داشته و در اصل یکصد و پنجاه و ششم که به رسیدگی شایسته به دعواهای کیفری،گسترش عدالت و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین افراد ناظر است،ریشه دارد.کارگزاران قضایی باید به شناسایی هستار و برگزاری دوره های آموزش ضابطان مبادرت ورزند و در این زمینه پاسخ گو باشند.

نتیجه گیری:مسئولیت و اجراء دوره های آموزش ضابطان به دادستان ها واگذار شده است.بر همین اساس،قوه قضاییه باید با سنجش نیازها و پیش بینی سرفصل های لازم زمینه های برگزاری دوره های فراگیر شایسته را فراهم آورد.در این نوشتار، مبانی و چگونگی آموزش ضابطان در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران بررسی شده است.کلید واژه:ضابطان دادگستری، دادرسی منصفانه، آیین دادرسی کیفری، متهمان، بزه دیدگان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Education of judicial officers in the light of the Criminal Procedure Code2013

چکیده [English]

Abstract

Background and objective:Judicial officers are the first agents of criminal justice to confront defendants and criminal victims. It is very important to select them and reach the position of judicial officer. In this regard,several components play a role, of which education is one of the most prominent. In this context, judicial officers will be acquainted with and trained in criminal law, the types of rights of defendants and victims, and methods of crime prevention.

Methodology: This research is Practical and has studied the legal and criminological aspects of the training of judicial officers with a descriptive-analytical method and library information collection tools.

Findings: In the field of Iraninan criminal procedure, the education of judicial officers has been considered in two Types. On the one hand, there is a policy on the responsibility of education and on the other hand, on how and aspects of their education. Accordingly, prosecutors, and indeed the judiciary, have a responsibility in this regard to be accountable for how they play a role in the criminal process. In addition, the objectives and training courses of judicial officers have been identified in order to frame their education courses.

Results: The responsibility and implementation of education courses for judicial officers has been entrusted to prosecutors. Accordingly, the judiciary should provide the grounds for holding appropriate education courses by assessing the needs and anticipating the necessary topics.

Keywords: Judicial Officers, Fair Trial, Criminal Procedure, Defendants, Victims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial officers
  • Fair trial
  • criminal procedure
  • defendants
  • Victims

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400