تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر (با تاکید برحق تماس با خانواه، حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلاامی

2 علامه طباطبایی

3 حقوق

4 دانسکده حقوق علامه گروه حقوق

چکیده

زمینه و هدف: باوجود پیش بینی الزاماتی برای رعایت حقوق شخص تحت نظر در قانون آئین دادرسی کیفری، در صورت فقدان ساز وکارها، نقصان  ضمانت اجراها، باورمند نبودن ضابطان، هیچ گاه این حقوق در حد مورد انتظار مراعات نخواهد شد، لذا با هدف بررسی تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر به این پژوهش پرداخته ایم.
روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات کمی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 384 نفر ازوکلا، ضابطان و قضات تهران هستند که با روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند ابزار تحقیق پرسشنامه است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 33/86/. به دست آمد و از آزمون­های تی، کلوموگروف – اسمیرینوف و فریدمن برای تحلیل استفاده شد. 
یافته‌­ها: دسترسی های شخص تحت نظر به معاینه پزشکی بیش از حد متوسط و در سطح زیاد و حق اطلاع از حقوق خودبیش از حد متوسط و در سطح زیاد و حق تماس با خانواده کمتر از حد متوسط و نیازمند توجه، ارزیابی شده است.
نتیجه‌گیری: دسترسی متهم به بعضی از حقوق خود در سطح زیاد بوده، ولی حق تماس با خانواده کمتر از حد متوسط و نیازمند توجه ارزیابی شده که از جمله دلایل آن نبود زیرساخت­ها، اطلاع شرکا و از بین رفتن ادله ، کافی نبودن وسایل ارتباطی بوده که فراهم کردن زیر ساخت ها، آموزش کافی حقوق شهروندی، نظارت بر رفتار ضابطان از راهکار پیشنهادی در به حداقل رسانیدن موارد نقض حقوق اشخاص تحت نظر است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the requirements of the implementation of the Criminal Procedure Code adopted in 1392 on the observance of the rights of the supervised person by the bailiffs

نویسندگان [English]

  • hjabr hbnasiri 1
  • hasan moazen 2
  • abdin kakroodi 3
  • qq qq 4
1 kkkk
2 jjjj
3 sss
4 qq
چکیده [English]

The police in the Iranian legal system have the right to arrest and monitor individuals, exceptionally and under certain conditions. The purpose of this study is the effect of the requirements of the implementation of the Criminal Procedure Code adopted in 1392 on bailiffs in respecting the rights of the supervised person.

This research is based on quantitative nature, in terms of application and using descriptive-survey method. The statistical population includes 384 members of the community of lawyers, bailiffs, judicial officials in Tehran who are randomly selected and the t-test, Klomogorov-Smirinov andfindings:

The supervised person's access to means of communication with the average 2.81 below the average and at a low level, the supervised person's knowledge of their rights with an average of 3.63 above the average and at a high level and the supervised person's access to medical examination with an average of 22 / 4 is too mediocre and highly rated.

Due to the lack of infrastructure for the implementation of due process, the rights of the supervised persons in access to means of communication, medical examination and information about their rights, bailiffs under the pretext of high volume of missions, lack of timely detection, length of proceedings, deviation The possibility of an effective confrontation with crime, have not obeyed the law well. In this regard, focusing on training law enforcement and legal knowledge and controlling and monitoring the behavior of officers to minimize violations of the rights of persons under surveillance, should be on their agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirements
  • Implementation
  • Criminal

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400