تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری‌ گروه حقوق ‌جزاوجرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق ‌جزاوجرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف: حقوق نظامی یکی از گرایش‌های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث‌برانگیز در مقایسه با آموزه‌های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی‌که با آموزه‌های نوین حقوق شهروندی برخورد می‌کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می‌شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی‌که ضابطان دادگستری به‌ویژه مأموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می‌آیند و از سویی به‌عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه‌های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می‌کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته‌های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد.
روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه‌ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده‌های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به‌دست‌آمده است.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تأثیر آموزه‌های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته‌ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می‌شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک‌ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم‌هایی دیده می‌شود.
نتیجه‌گیری: اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه‌های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تأثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developments in military law affected by the Charter of Civil Rights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hussain Amiri 1
  • Muhammad Barani 2
  • Shahrdad darabi 3
1 دانشجوی دکتری‌ گروه حقوق ‌جزاوجرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران..،
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Amin University of Law Enforcement Sciences.
3 استادیار گروه حقوق ‌جزاوجرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران...
چکیده [English]

Military law is one of the emerging issues in the field of criminal law and controversial in comparison with civil rights and human rights teachings. When military law deals with the teachings of civil rights, many commonalities and differences between the two are crystallized in legal discussions.Due to the antiquity in the legislation of military law and its lack of up-to-date and non-compliance with the new teachings of civil rights, especially the Charter of Civil Rights, which has used the latest human rights standards, military law does not have this feature and requires Transformation is felt more than ever

In addition, military law has so far resisted the developments of civil rights, and therefore, those entitled to military law have shown the greatest friction in the face of dry and inflexible military law.In the present study, by examining the legislative background and its compliance with modern legal teachings, the innovations of the Charter of Civil Rights and the resulting developments have been identified, as well as the variable effectiveness of the Charter teachings in military law in order to harmonize with the components and criteria of the Charter of Civil Rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military law
  • judicial officers
  • civil rights teachings
  • charter of civil rights