درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان،ایران(

2 استادیار و عضو گروه جامعه شناسی،واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

3 استادیار و عضو گروه مردم شناسی،واحد زرند،دانشگاه آزاد اسلامی،زرند،ایران

4 دانش آموخته گروه جامعه شناسی،واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

5 سرهنگ دوم انتظامی و دانش آموخته گروه جامعه شناسی،واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

چکیده

زمینه و هدف: پلیس جمهوری اسلامی ایران به دلیل حجم و گستره وسیع مأموریت­ هایش به­ طور مداوم با بدنه جامعه در ارتباط است. از این­ رو این ارتباط تنگاتنگ پلیس با جامعه ایجاب کننده شرایطی است تا پلیس و مردم بتوانند تعاملات مطلوبی با هم داشته باشند. بنابراین در تحقیق پیش­رو تلاش شده است تا شناخت وسیع­ تری از دلایل، زمینه­ ها و فرآیند­های اجتماعی مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان با تأکید بر عملکرد پلیس  به­ دست آورد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه از نوع تحقیقات کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل کلانتری­ های شهر  کرمان است. مشارکت­ کنندگان در پژوهش را 31 نفر از پرسنل کلانتری­ های  شهر کرمان در سال 1399 هستند و از مصاحبه نیمه ساختاریافته به­ عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از سه روش کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا، مقایسه­ های تحلیلی و استفاده از تکنیک ممیزی  بهره گرفته شده است.
یافته ­ها: پس از تحلیل یافته­ های پژوهش، مقوله­ های هماهنگی بین نهادی؛ بی­ طرفی و مدیریت  فضایی به­ عنوان  مهمترین شرایط زمینه­ ای، نگاه ابزاری به پلیس؛ روابط و تبعیض؛ محدودیت امکانات؛ توانمندی و آگاهی­ رسانی پلیس به­ عنوان شرایط علی، مدیریت غیر مشارکتی؛ احتمال بروز ناامنی ناشی از بحران اقتصادی و فرهنگی و بحران فرهنگی کرونا به­ عنوان شرایط مداخله­ گر؛ فرسودگی شغلی؛ رسیدگی به معیشت  نیروی پلیس و عدالت رویه­ ای به­ عنوان فرآیندها؛ نابسامانی و افزایش پرونده­ های قضایی به­ عنوان پیامدها تعیین شدند.
نتیجه­ گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که رضایت عملکردی - رفتاری مردم از پلیس که با توانمندی، آگاهی­ رسانی، احترام به حقوق شهروندی در ارتباط است، می­ تواند بر ایجاد اعتماد به پلیس مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Citizens'''' semantic understanding and interpretation of social trust with emphasis on police performance in protected areas of Kerman police stations based on grounded theory

نویسندگان [English]

 • alireza peyvand-robati 2
 • fatemeh soltanpoor 3
 • hidar torki 4
 • mahmood shamsaddini 5
2 Assistant professor, Department of sociology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant professor, Department of sociology, zarand Branch, Islamic Azad University, zarand, Iran
4 Department of sociology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran,
5 Department of sociology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran,
چکیده [English]

. Hence, the close association of the police and society requires conditions under which the police and people could properly interact with each other. Thus, in this research, there has been an attempt to achieve a broader perception of the reasons, contexts and social processes affecting the social trust with an emphasis on police performance.

Method: Necessary data were collected and regulated by in-depth interviewing in the framework of grounded theory and using theoretical sampling of 31 subjects selected from personnel of Kerman police stations.

Findings: After analyzing the research findings, the categories including social media capacity, coordination between police and other organizations, police neutrality, judicial distrust, environmental and spatial management as background conditions, taking advantage of police, relations and prejudice, facility-personnel limitation, fear of crime, police performance-behavioral satisfaction, police capability, police professional capability, social notification, respect for citizenship rights, functional empowerment as causal conditions, non-participatory management, probability of insecurity owing to economic crisis, cultural crisis due to COVID-19 pandemic, probability of insecurity owing to cultural crisis were determined a force empower, oesses of insecurity and fear of crime, chaos and increase in lawsuits, subversive culture, decline, strengthening civil rights were determined as consequences.

Conclusion: Finally, the concept of "trust performance of police department and government" was selected as the core category. The results of the study demonstrate that the police performance along with the government performance, especially in dealing with corruption and under economic crisis that is directly associated with people''s livelihood, can affect building/declining trust in police.

کلیدواژه‌ها [English]

 • police performance
 • Police missions
 • social trust
 • Police Stations
 • ابراهیم پور، حبیب الله؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ امیری، عبدالرضا. (۱۳۹۱). بررسى عوامل نگرشى مؤثر در تبیین اعتماد عمومى به پلیس (مطالعه موردى: پلیس تهران). فصلنامه پژوهش هاى مدیریّت انتظامى، ۷(۳)، 327-301 .  http://pmsq.jrl.police.ir/article_18316.html
 • ازکیا، مصطفی؛ حسنی راد، کریم. (1388). نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرحهای توسعه روستایی. پژوهش نامه علوم اجتماعی، 3(1)، 27-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118129
 • استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت. (1391). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. (ترجمه ابراهیم افشار)، نشر نی.
 • افشانی، سید علیرضا؛ عسکری ندوشن، عباس؛ فاضل نجف آبادی، سمیه؛ حیدری، محمد. (1388). اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل. جامعه شناسی کاربردی، 20(4)، 57-74. https://jas.ui.ac.ir/article_18198.html
 • اکبری، حسین؛ صفری، سعید. (1397). مطالعۀ بسترهای اجتماعی ابتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز با استفاده از استراتژی نظریۀ زمینه‌ای. علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 15(2)، 105-132. doi: 10.22067/jss.v15i2.59908
 • اولادی، شعبان؛ محمدی، اصغر؛ نظری ،سعید(1399) بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر اصفهان. انتظام اجتماعی، 12(4) ،1-28. doi: 1001.1.20086024.1399.12.4.1.4
 • ایمان، محمدتقی. (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • بابایی فرد، اسداله. (1389). توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی،10(37)، 7-27. https://refahj.uswr.ac.ir/article-1-306-fa.pdf
 • جزینی ، علیرضا؛ ابطحی، سید حسین؛ الوانی، سید مهدی. (۱۳۹۱). طراحى الگوى ارزشیابى عملکرد مدیران در پلیس پیشگیرى (مورد مطالعه: کلانترى). فصلنامه پژوهش هاى مدیریت انتظامی، 7(4)، 619-649. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187506
 • حیدری، محمد؛ قاسمی، وحید؛ رنانی، محسن؛ ایمان، محمدتقی. (1398). ارائه الگوی پارادایمی فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان (پژوهشی کیفی در حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی). پژوهش های جامعه شناسی معاصر، 8(15), 1-35. doi: 10.22084/csr.2020.19588.1672
 • خراسانی نژاد، علی اصغر؛ حافظ رضازاده، معصومه؛ کریمیان بستانی، مریم. (1399). تحلیل جایگاه امکانات و زیرساخت های پلیس هوشمند در ارتقاء امنیت شهری (مورد مطالعه: شهر سمنان). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 8(30)، 119-144. https://www.magiran.com/paper/2217401
 • دوستدار، رضا. (1398). راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس. انتظام اجتماعی، 3، 118-93. http://sopra.jrl.police.ir/article_92943.html
 • رشادی، منوچهر.(1399). بررسی ارتباط میان اعتماد و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهرهای استان همدان. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9(4)، 930-936.Doi: 10.22059/jisr.2020.300138.1045
 • رضوی، محمد؛ کلهرنیا گل کار، مهدی. (۱۳۹۵). بررسی رضایت از پیش گیری کیفری و غیر کیفری پلیس در ارتباط بین احترام به حقوق شهروندی با احساس امنیت اجتماعی شهروندان. فصلنامه انتظام اجتماعی ، 9(1)، 232-253.  http://journals.police.ir/article_70412.html
 • سام آرام ، عزت الله؛ برزگر پاریزی، فاطمه. (۱۳۹۵). بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان ۱۵ـ۲۹ ساله شهر سیرجان. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،7(27)، 75-116. doi: 22054/QJSD.2016.5940
 • سپهری، کیاست؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ نجفی علمی، مرتضی؛ امین صارمی، نوذر. (1398). بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی. دانش انتظامی،21(2)،  188-168. http://pok.jrl.police.ir/index.php?_action=article&au=132016
 • سلیمی، اکبر؛ دیانت، محسن؛ سیاح البرزی، هدایت الله. (1398). ارزیابی عملکرد پلیس در تحقق عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری. فصلنامه انتظام اجتماعی‌، 11(3)، 25-44. http://sopra.jrl.police.ir/article_92940.html
 • سیدعلیپور، سید خلیل؛ مختاری ناصری، ذاکر. (1394). بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس. دانش انتظامی، 69 ، 41-63. http://journals.police.ir/article_11398.html
 • شایگان، فریبا. (1387). بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعه موردی شهر تهران). دانش انتظامی، 10(2)، 39-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105403
 • عباس زاده، محمد؛ عابدینی، عیسی. (1390). مطالعه جامعه شناختی میزان تأثیر اعتماد به پلیس برمیزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز). دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 1(3), 134-152. http://eastaz.jrl.police.ir/article_13844.html
 • عباس زاده، محمد؛ میرزایی، مجتبی. (1393). نقش دین در توسعۀ شبکۀ اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4(11)، 199-224. http://ciu.nahad.ir/article_171.html
 • عشایری، طاها؛ ذولفقاری، اکبر؛ جعفری علی آبادی، عاطفه؛ حسین زاده، الهام. (1398). تبیین جامعه شناختی اعتماد به نهاد پلیس به مثابه حافظ جان و مال مردم. مطالعات امنیت اجتماعی، 10(58)، 99-125.http://sss.jrl.police.ir/article_92294.html
 • علیزاده اقدم، محمدباقر؛ گلابی، فاطمه؛ مفاخری، اقبال. (1395). بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس. پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 5(3)، 1-20. doi: 10.22108/ssoss.2016.20958
 • فرج پور، مریم؛ ایزدی، احمد؛ رضایی، نور محمد. (1397). بررسی عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی از دیدگاه شهروندان. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 11(1)، 75-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=529158
 • فولادی کیا، احسان؛ تقی پور، فائزه؛ نقش، امیررضا. (1399). الگویی رسانه ای(شبکه های اجتماعی) به منظور افزایش اعتماد به تجارت الکترونیک. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7(2).doi: 10.22091/stim.2021.6425.1507
 • کتابی، محمود؛ ادیبی سده، مهدی؛ قاسمی، وحید؛ صادقی ده چشمه ای، ستار. (1389). سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهارمحال و بختیاری. جامعه شناسی کاربردی، 21(4)، 97-122. https://journals.ui.ac.ir/article_18209.html
 • گنجی، محمد؛ آقابزرگی زاده، شیوا؛ شمس، حدیثه. (1399). تبیین وضعیت اعتماد اجتماعی در بین شهروندان شهرکاشان مطالعات جامعه شناختی شهری، 10(37)، 101-73. http://urb.dehaghan.ac.ir/article_681350.html
 • گودرزی، سعید. (1398). بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی مرتبط با پلیس بر احساس امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی، 11(4)، 190- 163. http://journals.police.ir/article_93198.html
 • متقی، افشین؛ قره بیگی، مصیب. (۱۳۹۷). نقش حقوق شهروندی در توسعه ی سیاسی نهادهای شهری ( مورد پژوهی؛ شهرداری تهران). جغرافیا، 16(58)، 100-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=528654
 • محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 2. جامعه شناسان.
 • محمدی برزگر، جعفر. (1399). موانع و راهکارهای پیشگیری انتظامی از جرایم هرزه نگاری در فضای سایبر، انتظام اجتماعی، 12(4)، 141-168.  doi: 1001.1.20086024.1399.12.4.6.9
 • محمدی، نعیما. (1394). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس نمونه مورد بررسی شهرستان بم. مطالعات امنیت اجتماعی، 6(42)، 59-80. http://sss.jrl.police.ir/article_11934.html
 • میرزاخانی، عبدالرحمن؛ احمدی مقدم، اسماعیل؛ محمدی نیا، رضا؛ امین صارمی، نوذر. (1399). تأثیر ساختار سازمانی بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس با نقش میانجی اعتماد سازمانی. انتظام اجتماعی، 12(3)، 160-141. http://sopra.jrl.police.ir/article_95127.html

 

 • Bolger, M. A., Lytle, D. J., & Bolger, P. C. (2021). What matters in citizen satisfaction with police: A meta-analysis. Journal of Criminal Justice, 72, 101760. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101760
 • Koslicki, W. M., Lytle, D. J., Willits, D. W., & Brooks, R. (2021). ‘Rhetoric without reality’ or effective policing strategy? An analysis of the relationship between community policing and police fatal force. Journal of Criminal Justice, 72, 101730. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101730
 • Tedeholm, P. G., Sjöberg, A., & Larsson, A. C. (2021). Personality traits among Swedish counterterrorism intervention unit police officers: A comparison with the general population. Personality and Individual Differences, 168, 110411. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110411
 • Blackstone, E. A., Hakim, S., & Meehan, B. (2020). Burglary reduction and improved police performance through private alarm response. International Review of Law and Economics, 63, 105930. https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105930