بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: آینده پژوهی، عبارت است از ترسیم آینده مطلوب یک سازمان که در آن نقش‌ها به گونه‌ای تعیین‌شده باشد که قابلیت لازم را برای تحقق افق موردنظر در آینده را فراهم آورد. نیروی انتظامی به­منظور بهینه‌سازی ساخت سازمانی خود نیازمند هماهنگی بین اجزاء مختلف سازمانی و هم‌راستا کردن آن‌ها با استراتژی‌های سازمانی‌اش دارد. آینده ناجا نیازمند الزامات نظم و امنیتی است که باید مبتنی بر شاخص‌های اسلامی - ایرانی پیشرفت باشد، که در سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران بیان شده است و دراین مقاله مورد تحقیق قرار گرفته است. 
روش: تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. نحوه گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و پیمایشی است. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و پژوهشی است که 25 نفر از اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین و مرکز مطالعات راهبردی ناجا با حداقل مدرک کارشناسی ارشد انتخاب شدند. در این راستا پرسش­نامه­ای متشکل از 15 سوال، با طیف 5 تایی لیکرت در رابطه با متغیرهای تحقیق آماری قرار گرفت. ضریب اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ (5/94/.)گویای آن است که پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار است.
یافته‌ها: مهم‌ترین الزامات درونی و بیرونی آینده ناجا عبارتند از: الزامات درونی که شامل حفظ اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، انقلابی و ملی، برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم و فناوری و برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی و الزامات بیرونی که شامل تأمین امنیت ج.ا.ا، تأمین امنیت اجتماعی، کمک به تحقق جامعه اخلاقی و عاری از فساد و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها.
نتایج: مؤلفه‌های شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت، تأثیرگذار در آینده ناجا در قالب اصول پایه‌ای شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت مانند دین‌محوری حاکمیت، کرامت انسانی، امنیت، عدالت، آزادی، رفاه و معنویت و عناصر کلیدی شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت مانند علم‌محوری، مردم‌سالاری دینی، سرمایه (مادی، انسانی، اجتماعی و مذهبی)، وحدت، هویت اسلامی ایران، تعامل سازنده بین‌المللی و اقتدار همه‌جانبه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the requirements of order and security in the future evil sanctuary based on Islamic-Iranian indicators of progress

نویسنده [English]

 • alireza zargar
چکیده [English]

Introduction: Organizational architecture is the description, drawing and picture of the present situation and the desirable future of an organization or system in which the roles, functions, features, components, and relationships between them and the interactive environment are determined in such a way as to be able to Realizing the goals and governing the values of that organization or system.

Research methodology: The statistical population of this study was composed of 25 professors of the University of Police and the Center for Strategic Studies of Najah. In this regard, a questionnaire consisting of 15 questions about the variables of the research was prepared and after the distribution and collection of questionnaires, responses were analyzed using SPSS software.

Findings: Among the internal requirements, 84.46% of the respondents believed that the maintenance of ethical principles and Islamic and revolutionary values were in the top of the internal requirements and 87.36% of respondents were very high and very high Believe that social security is at the top of the external requirements.

Conclusion: The most important internal and external requirements of future naji architecture based on Islamic-Iranian indicators are progression from the statistical point of view, respectively: internal requirements that include (maintaining ethical principles and Islamic values, revolutionary and national, having advanced knowledge, ability In the production of science and technology, and welfare and social benefits); external resources that include security of the GHA, social security, helping to realize a moral and corrupt society and protecting human dignity and rights

کلیدواژه‌ها [English]

 • Order
 • Security
 • Organizational architecture
 • The future police
 • Islamic- Iranian Indicators of Progress
 1. امرائی، حسن. (1388). مهندسی سیاست. تهران. شوکا.
 2. شمس علینی، فریدون؛ رضوی داودی، مهسا؛ بدیع، کامبیز. ( 1389). ارائه روشی جهت ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 4(2)، 79- 98. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114989

 1. پور کمالی انارکی، مریم. (1393). معماری سازمانی و جایگاه آن در برنامه­ریزی راهبردی. دومین همایش مدیریت فناوری اطلاعات.
 2. جعفرپور، محمود. ( 1390). بایسته‌ها و الزامات عام مؤثر بر تدوین شاخص‌های اسلامی - ایرانی پیشرفت. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 53(4). 111-128.

https://www.magiran.com/paper/1084653

 1. خوش‌چهره، محمد؛ حبیبی، نیک بخش. (1391). اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی شاخص‌های اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران. فصلنامه راهبرد، 1(21). 219-244.  http://rahbord.csr.ir/article_124433.html
 2. ذوالفقاری، حسین. (1397). بررسی عوامل موثر بر معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی. فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، 8(3)، 92-95.

http://journals.police.ir/article_20477.html

 1. زمانی، محمد‌هاشم. (1390). مبانی نظری و معرفتی عدالت و پیشرفت. خردنامه عدالت در شاخص‌های اسلامی- ایرانی پیشرفت. انتشارات همشهری.
 2. زیبایی، حسن. (1390). مطالعه‌ای درباره نسبت ماهوی پیشرفت و عدالت؛ پیشرفت به‌مثابه عدالت. خردنامه عدالت در شاخص‌های اسلامی- ایرانی پیشرفت. انتشارات همشهری.
 3. سالارزهی، حبیب‌الله؛ روشن‌دل اربطانی، طاهر؛ باباغیبی ازغندی، علیرضا. (1391). شناسایی و اولویت‌بندی جهت‌گیری‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در افق 1404؛ با رویکرد آینده‌نگاری. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 19(5). 1-34.                         http://osra.jrl.police.ir/article_9790.html
 4. سنچولی، زینب. (1392). تبیین ماهیت شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت. فصلنامه مطالعات شاخص‌های اسلامی ایرانی، 3(3). 10-79. http://www.ipoba.ir/article_41586.html
 5. شفیعی­نیا، محمدشفیع و فارسی، محمدرضا. (1399). نقش امنیت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. فصلنامه امنیت اجتماعی، 35(10). 265-290.

https://ns.sndu.ac.ir/article_949.html

 1. کاتوزیان، ناصر. (1385). فلسفه حقوق. تهران. دانشگاه تهران.
 2. محسنی، رضاعلی. (1388). تحلیل جامعه شناختی امنیت اجتماعی و نقش آن در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی. نظم و امنیت، 4(2). 1-23.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128269

 1. مرآتی، احسان. (1391). تدوین روش توسعه چارچوب‌های معماری سازمان‌های دفاعی، مجله سیاست دفاعی، 79(4). 33-60.

https://www.magiran.com/paper/1231745  

 1. مرکز شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت. (1391). نقشه راه پیشنهادی برای دستیابی به شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت. مرکز شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت.
 2. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. (1392). پیش‌نویس لایحه شاخص‌های اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، امور تدوین شاخص‌هایی اسلامی –ایرانی پیشرفت.
 3. محمد ولی، مجید؛ صفرآهنگ، رسول. (1398). بازسازی معماری سازمانی ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مطالعات راهبردی ناجا، 14(14). 61-91.

http://ssj.jrl.police.ir/article_93888.html

 1. نادری خورشیدی، علی‌رضا؛ فقیه علی‌آبادی، هادی؛ میر عباسی، رمضان. (1391). معماری سازمانی زمینه‌ساز استقرار و توسعه‌ی معماری اطلاعات در دستگاه‌های دفاعی و اجرایی کشور. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست دفاعی، 79(20). 61-96.

https://journals.ihu.ac.ir/article_202785.html  

 1. ناصرآبادی، زهرا. (1398). آینده‌پژوهی. انتشارات مرکز مطالعات و برنامه­ریزی استراتژیک.
 2. وفادار، حسین؛ رییسی وانانی، رضا. (1390). «امنیت انتظامی و سند چشم‌انداز 1404». پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 14(4). 113-132.

http://osra.jrl.police.ir/article_9783.html

 1. هادوی تهرانی، مهدی. (1390). کارآمدی و عدالت در نظام اسلامی، خردنامه عدالت در شاخص‌های اسلامی- ایرانی پیشرفت، انتشارات همشهری.
 2. Bergeron, F. Raymond, L. Rivard, S. (2004). Ideal patterns of strategic alignment and business performance. 41(2), 1003-1020. https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/12223.pdf
 3. Kang, d. Lee, J. Choi, s. Kim, K .(2010). An Ontology-based Enterprise Architecture. Experts Systems with Applications.
 4. Khayami, R. (2011). Qualitative characteristics of enterprise architecture. Procedia Computer Science.
 5. Schekkerman, J. (2004). Enterprise Architecture Validation. Revised Version.