شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ایمنی ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران

2 دانشیار گروه خدمات ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی امین. ایران. تهران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش در حوزه ترافیک و حمل‌ونقل، مهم‌ترین اصل در میان سایر اصول (اجرای مقررات، مهندسی ترافیک و شرایط محیطی) محسوب می‌شود؛ بنابراین اولین گام در راستای بهبود عملکرد و رفتار ترافیکی شهروندان، شناسایی صحیح و دقیق نیازهای آموزشی است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر ایلام در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک است.
روشپژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت کلی از نوع آمیخته است که در چارچوب مراحل کیفی و کمّی اجرا شد. در مرحله کیفی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمّی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به‌عنوان ابزار پژوهش در مرحله کیفی به کار رفت و با روش نمونه­گیری هدفمند ۱۵ نفر از رؤسا و مدیران پلیس راهور و راه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و استان ایلام به‌عنوان افراد مشارکت‌کننده انتخاب شد. یافته‌های مرحله مطالعه کیفی مبنای طراحی پرسش‌نامه به‌عنوان ابزار گردآوری داده در مرحله کمّی قرار گرفت؛ در این مرحله از ۴۸ نفر از کارشناسان و مسئولان مرتبط با آموزش فرهنگ ترافیک پرسشگری به عمل آمد.
یافته‌ها: پنج شاخص شامل، آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، آموزش عبور و مرور ایمن، آموزش شیوه صحیح و ایمن استفاده از وسایل نقلیه عمومی، آموزش علائم و تجهیزات رانندگی، آموزش استفاده صحیح و ایمن از وسایل نقلیه شخصی به‌عنوان نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک شناسایی شد.
 نتایج: نتایج نشان از ایـن دارد که تمامی مؤلفه‌های شناسایی‌شده محتوای برنامه‌های آموزشی بیشـترین تأثیر را در بهبود رفتـار ترافیکی دارد. همچنین نتایج نشان داد «آموزش استفاده صحیح و ایمن از وسایل نقلیه شخصی» در اولویت اول و «آموزش شیوه صحیح و ایمن استفاده از وسایل نقلیه عمومی» در اولویت آخر نیازهای آموزشی قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Educational Needs of Citizens for Promoting Traffic Culture (Case Study: Ilam city)

نویسندگان [English]

 • mostafa masoumi 1
 • Saeed Kashfi 2
 • reza Javadian 2
 • Saeed Ramezanzadeh 2
1 Amin University of Law Enforcement Sciences
2 Associate Professor of Management, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Background and objective: Education in the field of traffic and transportation is the most important principle among other principles (enforcement, traffic engineering and environmental conditions). Therefore, the first step in improving the performance and traffic behavior of citizens is to correctly and accurately identify educational needs. The purpose of this study is to identify and prioritize the educational needs of the citizens of Ilam in order to promote traffic culture.
Methods: In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of the general nature it is a mixed method type, which was conducted within the framework of qualitative and quantitative stages. In the qualitative stage, content analysis method was used for data analysis and in the quantitative stage, confirmatory factor analysis method was used. Semi-structured interview was used as a research tool in the qualitative stage and by purposeful sampling method, 15 traffic police chiefs, managers of the Highways and Road Transport Organization of the country and Ilam province were selected as participants. Findings of the qualitative study stage were considered as the basis for designing the questionnaire as a data collection tool in quantitative phase. At this stage, 48 experts and officials related to traffic culture education were interviewed.
Findings: Five indicators, including training in traffic rules and regulations, training in safe traffic, training in the correct and safe use of public vehicles, training in signs and equipment, training in the proper and safe use of personal vehicles were identified as the educational needs of citizens in line with Traffic culture promotion.
Results: The results indicate that in all identified components, the content of educational programs has the greatest impact on improving traffic behavior. The results also showed that "training in the correct and safe use of personal vehicles" is in the first priority and "training in the correct and safe use of public vehicles" is in the last priority of training needs

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Needs
 • Prioritization
 • Citizens
 • traffic culture
 • ابراهیمی قوام، صغری؛ دلاور، علی؛ مؤمنی، اسکندر؛ رفیعی ، حسن رضا. (1396). تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی. 19(2)، 116-95.

http://journals.police.ir/article_11444.html

 • احمدی­مقدم، اسماعیل. (1390). انضباط ترافیکی، ضرورت‌ها و پیامدهای آن. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 1(19)، 70-60. http://tms.jrl.police.ir
 • اطهری­راد، علاءالدین. (1375). عوامل مؤثر در کاربرد تکنولوژی کاربردی فرآیندی در مقطع مختلف تحصیلی شهر سبزوار ]پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی[.
 • افروز، غلامعلی. (1380). مبانی روان‌شناختی رفتارهای تهاجمی در رانندگی. دومین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت ترافیک. تهران، 8-1.

https://civilica.com/doc/8622

 • امیری، سروش؛ احسانی سهی، مجید؛ سخایی، رضا. (1396). رابطة اخلاق و فرهنگ ترافیک شهروندی با سوانح رانندگی «بررسی تطبیقی ایران و برخی از کشورها». فصلنامه علمی راهور، 7(24)، 178-145.

http://journals.police.ir/article_18986.html

 • آواز، زهره؛ حبیبیان، میقات. (1391). بررسی جامعه‌شناختی تأثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی به تفکیک جنسیت مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران. یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، 104119-104.

https://civilica.com/doc/154822

 • بابایی، محمود. (1388). نیازسنجی اطلاعات. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • بریری، ماهرخ؛ بارسلطان، سیده رویا. (1385). آموزش، مشارکت مردم در ارتقاء فرهنگ ایمنی ترافیک. سومین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت ترافیک، 9-1.

https://civilica.com/doc/8654

 • پورمعلم، ناصر؛ جعفری نسب، احسان. (1392). ارزیابی نقش فرهنگ‌سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 2(1)، 124-109.

https://ssoss.ui.ac.ir/article_17088.html

 • حاجی شیرازی، عبدالحمید. (1389). راهنمایی و رانندگی. جهان جام جم.
 • حسینی، سید تیمور؛ مرادی، هوشنگ؛ عباسی، صباح. (1396). تحلیل بوم‌شناختی فرهنگ ترافیکی شهروندان و رانندگان و ارائه راهکارهای ارتقای آن در استان ایلام. فصلنامه تخصصی دانش انتظامی ایلام، 6(23)، 110-93.

http://journals.police.ir/article_14251.html

 • حسینی، سیدرضا.(1380). اصلاح فرهنگ ترافیکی با اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان. دومین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت ترافیک، 39-1.

https://civilica.com/doc/8623

 • دانش­فر، هاشم. (1398). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 • روحی، سامان؛ ابراهیمی قوام، صغری. (1395). اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش آموزان مقطع ابتدایی. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9(1)، 135-119.

http://journals.police.ir/article_13042.html

 • زارعیان جهرمی، شهدید؛ معینی­فر، فاطمه؛ نامور، فهیمه. (1394). ارائه روش‌های کاربردی آموزش ترافیکی به شهروندان در جهت ارتقای فرهنگ نظم ایمنی ترافیکی کشور. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، 15-1. 

 https://civilica.com/doc/419534

 • سازمان پزشکی قانونی. (1398). اطلاعات آماری تصادفات.

https://www.lmo.ir/web_directory/53999.html

 • سرور، هوشنگ؛ صلاحی، وحید؛ کاشانی اصل، امیر؛ افضلی گروه، زهرا. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا و بهبود ترافیک شهری. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت ترافیک، 5(42)، 75-96.

http://tms.jrl.police.ir/issue_3471_3474.html

 • صفایی، مرضیه؛ رضایی، علی‌اکبر؛ بنی سی، پریناز. (1398). رابطه آموزش‌های ارائه‌شده در پارک ترافیک باتربیت شهروندان حرفه‌ای (مطالعه موردی: منطقه 17 شهرداری تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 11(38)، 7-1.

https://ums.srbiau.ac.ir/issue_2292_2373.html

 • عباس­زادگان، سیدمحمد؛ ترک‌زاده، جعفر. (1388). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها. شرکت انتشار.
 • عبدالرحمانی، رضا. (1389). مقدمه‌ای بر درک فرهنگ ترافیک. دانشگاه علوم انتظامی.
 • فتحی واجارگاه، کوروش. (1392). نیازسنجی در برنامه‌ریزی آموزش و درسی. انتشارات آییژ.
 • فتحی واجارگاه، کورش. (1392). نیازسنجی آموزشی: الگوها و فنون. انتشارات آییژ.
 • مهدوی، عبدالمحمد؛ مجتهد، داوود؛ خالقی، فریبا. (1382). طرح نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش‌های کاربردی مدیریت دانشگاه تهران.
 • موسوی پناه، سید مسلم؛ زمانی مقدم، افسانه؛ پورظهیر، تقی؛ جمالی، اختر. (1398). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها در جهت ارتقای آموزش مفاهیم ترافیکی به همیاران. فصلنامه علمی راهور، 8(30)، 38-9.

http://talar.jrl.police.ir/issue_3546_12739.html

 • موسوی، ستاره؛ نظری، حسین؛ زمانیان، مجتبی. (1393). نقش برنامه‌ریزی آموزشی در تربیت شهروند متعهد به فرهنگ ترافیک. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 3(32)،40-21.

http://tms.jrl.police.ir/issue_3461_3462.html

 • نوری­فر، حسین. (1391). بررسی نقش رسانه‌های ارتباط‌جمعی در آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان تهرانی در سال 1391] پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم انتظامی[.
 • KavsiracI, O., Hatipoğlu, (2016). The Effect of Regular and Practical Traffic Training in Formal Educatıon on Children's Traffic Knowledge and Perception. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 6(2). 213-232.

https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.012.

 • Nguyen, H., Kieu, L-M., Wen, T., Cai, CH. (2018). Deep learning methods in transportation domain: A review. Intelligent Transport, 12 (9). 998-1004.

https://doi.org/10.1049/iet-its.2018.0064

 • Pešić, D., Trifunović, A., Petrov, M. (2018). Road Safety Education for Children: Results of Childern Behaivor on Traffic Playground and Simulated Traffic Situations. Facta UniversItatis Teaching, Learning and Teacher Education. 3(1).1-10. https://doi.org/10.22190/FUTLTE1901001P
 • World Health Organization websit. (2018). Global Status Report on Road Safety. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries،19February 2018