شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه امنیت دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

2 . استادیار گروه امنیت دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

زمینه و هدف: نزاع جمعی به هر علت و انگیزه‌ای صورت پذیرد، در صورتی‌که منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می‌سازد، به‌طوری­ که ممکن است گاهی اوضاع چندین روستا یا طایفه را شهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد. هدف پژوهش شناخت پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته‌جمعی در شهرستان میاندوآب است.
روش: پژوهش به لحاظ کاربردی و از نظر ماهیت کلی کیفی و اکتشافی است. مشارکت‌کنندگان 19  نفر از خبرگان انتظامی و قضایی و علوم اجتماعی شهرستان میاندوآب در سال 1398 هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد افراد مشارکت کننده بر پایه‌ی اصل اشباع نظری تعیین شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ­ساختاریافته بود. تجزیه­ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی-استقرایی و کدگذاری انجام شد.
یافتهها: کاهش انسجام اجتماعی تحت تأثیر افزایش گسست اجتماعی، کاهش امنیت روانی و امنیت اجتماعی، ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی و تضعیف حاکمیت قانون تحت تأثیر افزایش تمایل و انگیزه برای حمل و نگهداری سلاح گرم، گرایش به الگوهای رفتاری  خشونت‌آمیز  و تقویت روحیه مطالبه­ گری با  توسل به خشونت مهترین یافته‌های پژوهش هستند.  
نتیجهگیری: وقوع نزاع دسته‌جمعی بسترساز اختلال در امنیت فردی و اجتماعی، و کاهش احساس امنیت در ابعاد مختلف می‌شود؛ بنابراین لازم است نیروی انتظامی با برنامه‌ها و سیاست‌های اصولی پیشگیری، کنترل و مقابله با این‌گونه از جرایم را در اولویت قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Security and Law Enforcement Consequences of the Mass Conflict in Miandoab City

نویسندگان [English]

 • akbar rezazadeh 1
 • esmail karamzadeh 2
 • Taghi bakhtiari 1
1 faculty
2 departemant faculty
چکیده [English]

Background and objective: Mass conflict for any reason and motive, if it leads to murder, changes the situation in the region, so that sometimes the situation of several villages or tribes may cause major problems in the city. The purpose of this study is to identify the security and law enforcement consequences of mass conflict in Miandoab city.
Methods: In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of nature it is considered as a qualitative and exploratory study. Participants are 19 law enforcement and judicial experts and social sciences in Miandoab city in 2019; they were selected by purposive sampling. The number of participants was determined based on the principle of theoretical saturation. The research tool was a semi-structured interview. Data analysis was performed using contractual-inductive content analysis and coding. Lincoln and Guba reliability criteria were used to achieve the accuracy and reliability of the data.
Findings: Decreased social cohesion due to increased social disconnection, decreased psychological security and social security, loss of social capital, and "weakening the rule of law" due to increased desire and motivation to carry and maintain firearms, tend to violent behaviors and strengthen the spirit of demand using violence are the most important research findings.
Results: The occurrence of mass conflict leads to disruption of individual and social security, and a decrease in the sense of security in various dimensions. Therefore, it is necessary for the law enforcement force to prioritize, control and deal with such crimes with its programs and principled policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mass conflict
 • Law enforcement-security consequence
 • Legalism
 • Miandoab City
 • افشانی، سیدعلیرضا؛  کریمی منجرمویی، یزدان.  (1397). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع دسته‌جمعی در شهر لردگان. انتظام اجتماعی، 10(1)،  49-70.

 http://sopra.jrl.police.ir/article_87672.html.469572 

 • پرویزی فرد، آیت‌الله؛ امیری، سحر. (1396). بررسی عوامل نزاع دسته‌جمعی و راه‌های پیشگیری از آن (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه سال 1396). مطالعات علوم سیاسی، 3(4)، 184-162.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1327330

 • پور افکاری، نصرالله. (1383). تحلیلی بر تنش‌های قومی در اصفهان. مجلة علمی‌ پژوهشی دانشکدة ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه اصفهان. 18 و 19. 182-165.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/41866

 • حقیقی، ج.، و مهرابی زاده هنرمند، م.، و زندی دره غریبی، ت. (1379). رابطه سلسله‌مراتب نیازهای مزلو با اضطراب آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی با کنترل وضعیت اجتماعی - اقتصادی. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 7(2-1), 103-126.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.19624

 • چلبی، مسعود. (1372).جامعه‌شناسی نظم. نشر نی.   
 • چلبی، مسعود. (1383).چارچوب مفهومی پیمایش ارزش‌های ایرانیان. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  
 • چلبی، مسعود؛ موسوی، محسن. (1387). بررسی جامعه‏شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان.مجله جامعه‌شناسی ایران، 9(1 و 2)، 34-57.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101553

 • حسین‏زاده، علی حسین؛ نواح، عبدالرضا؛ عنبری، علی. (1390). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاع دسته‌جمعی (موردمطالعه شهر اهواز). دانش انتظامی، 13(2)، 225-191.                           https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.157566
 • خراط‌ها، سعید؛ جاوید، نورمحمد. (1384). بررسی علل و عوامل جامعه‌شناختی بروز نزاع و درگیری و پیامدهای آن در شهر تهران. فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی، 2(6 و 7)، 86-48.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144270

 • ربانی، رسول؛ عباس‏زاده، محمد؛ نظری، جواد. (1388). بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع جمعی (مطالعه موردی شهرستان‌های منتخب استان ایلام).انتظام اجتماعی، 3، 126-103. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=127316

 • رضایی کلواری، نورالله؛ بحرینی، مجید. (1389). مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاع‌های دسته‌جمعی، قومی و قبیله‌ای در شهرستان لردگان. فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی. 22(1) 70-58.                                     http://journals.police.ir/article_11915.html
 • عابدینی، صمد؛ ابراهیمی، جعفر؛ قلی‌زاده، پروین. (1390). فراتحلیل تحقیقات انجام‌گرفته در زمینه درگیری‌های دسته‌جمعی. مطالعات جامعه‌شناسی، 4 (12)، 22-7.

http://www.iaujournals.ir/article_521048.html

 • کشت‌کاران، علی؛ خوارزمی، عرفان؛ یوسفی، صدیقه. (1385). بررسی نیازهای انگیزشی پرستاران بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی بر اساس سلسله‌مراتب نیازهای مازلو.مدیریت سلامت، 7(1 و 2)، 20-17.

https://jhosp.tums.ac.ir/article-1-129-fa.html

 • کوین، بروس. (1372).مبانی جامعه‌شناسی. (ترجمه: غلام عباس توسلی و رضا فاضل)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
 • کلانتری، احمد. (1386). جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاووشیان، ویراست چهارم، تهران: نشر نی
 • محسنی تبریزی، علیرضا. (1383).وندالیسم.  انتشارات آن.
 • مصطفایی، فاطمه؛ زارع مهدوی، قادر؛ مصطفایی، مرتضی. (1395). مقایسه سبکهای حل مسئله و ویژگیهای شخصیتی نزاع گران دسته‌جمعی مراجعه‌کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی. دانش انتظامی، 18(2)، 127-113.

 http://pok.jrl.police.ir/article_11417.html

 • نظری، جواد و امینی فسخودی؛ عباس. (1387). تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به نزاع جمعی، در مناطق روستایی استان ایلام. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 27 (1) 210-187https://www.magiran.com/paper/691891.
 • واحدی، ناصر؛ بهستانی، رضا و حسن‏زاده، مرتضی. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری فردی از دیدگاه شهروندان در سال 1392(مطالعة موردی شهر خوی). فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، 6(21)، 74-47.

http://www.westaz.jrl.police.ir/?_action=article&au=101578

 • هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1388). بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن (مطالعه در بین شهروندان تهرانی). انتظام اجتماعی، 1(3)، 7-28.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127312

 • Antaramian, S P. Huebner, S. Valois R. F. (2008) .Adolescent Life Satisfaction.Applied Psychology, 57, 112-126.  doi: 10.1111/j.1464-0597.2008.00357.x
 • Ayorinde, A. (2011). Land Conflict as an Impediment to Community Development in Southwestern Nigeria. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3.4, 40-58.
 • Emanuel, M., & Ndimbwa, T. (2013). Traditional Mechanisms of Resolving Conflicts over Land Resource: A Case of Gorowa Community in Northern Tanzania. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(11), 214-224.

http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v3-i11/334

 • Side, K. (2014). Re-assessing rural conflict: Rituals, symbols, and commemorations in the Moyle District, Northern Ireland. The Journal of Rural and Community Development, 9(4), 102-127.

https://journals.brandonu.ca/jrcd/article/view/930/210