چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی ازجرایم رسانه‌های نوپدید(مورد مطالعه اتاق‌های گفتگوی کلاب هاوس)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

پرسنل سازمان

چکیده

زمینه و هدف: کلاب‌هاوس یکی از آخرین شبکه‌های اجتماعی تأسیس شده است که تنها متکی به صوت بوده و به سرعت در حال گسترش در جهان و ایران می‌باشد هدف اصلی پژوهش بررسی چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی از جرایم در این شبکه اجتماعی می‌باشد.
 روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است از نظر ماهیت در زمره تحقیقات تحلیلی و روش تحقیق آن کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل18 نفر از مدیران پلیس فتا و اساتید صاحبنظر فضای مجازی و رسانه می باشد. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات ضمن بهره‌برداری از منابع کتابخانه‌ای از روش مصاحبه استفاده گردید. روایی یافته‌ها از طریق نظر سایرخبرگان (تکنیک تثلیث) و پایایی با هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه‌های همگرا و  در نهایت با نظر خبرگان انجام پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد.
یافته‌ها:چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی از جرایم کلاب‌هاوس دارای 5 مضمون اصلی شامل چالش‌های قانونی، اجرایی، اجتماعی ، فرهنگی و فنی می‌باشد که در مجموع دارای53 مضمون فرعی می‌باشند.
نتیجه گیری: برای پیشگیری انتظامی و اجتماعی موفق از جرایم اتاق‌های دارای محتوای نامناسب کلاب‌هاوس بایستی مجموعه‌ای از اقدامات مانند رفع مشکلات قانونی،راهبرد سازی اقدامات اجرایی پلیس، توسعه پیشگیری‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اختصاص امکانات فنی توأمان در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Disciplinary and Social Prevention of Emerging Media Crimes (Study of Club House Chat Rooms)

نویسنده [English]

  • Jafar mohammadi barzegar
چکیده [English]

Background and Aim: Clubhouse is one of the latest social networks that relies solely on voice and is rapidly expanding in the world and in Iran. The main purpose of this study is to examine the challenges of disciplinary and social crime prevention in this social network.
Method: This research is applied in terms of purpose, in terms of nature is analytical research and its research method is qualitative. The statistical population of the study includes 18 FATA police managers and experts in cyberspace and media. Sampling was done purposefully. Interview method was used to collect information while using library resources. The validity of the findings was done through the opinion of other experts (trinity technique) and reliability was done by carefully guiding the interview process, interpreting convergent interviews and finally with the opinion of experts. The content analysis method and Max Kyoda software were used to analyze the data.
Findings: The challenges of disciplinary and social prevention of clubhouse crimes have 5 main themes including legal, executive, social, cultural and technical challenges, which have a total of 53 sub-themes.
Conclusion: For successful disciplinary and social prevention of crimes in rooms with inappropriate contents of the clubhouse, a set of measures such as solving legal problems, strategizing police actions, developing social prevention and cultural planning and allocating both technical facilities should be on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • disciplinary prevention
  • social prevention
  • Cyberspace
  • Club House

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 مرداد 1400