تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه امنیت داخلی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

2 دانشیار گروه امنیت داخلی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به گسترش رویکردهای مشارکت‌محوری در رفع عوامل آسیب‌زای محلی، شورای معتمدان پلیس از سال 1393 برابر دستورالعمل معاونت اجتماعی ناجا فعال شد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت‌های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر در قزوین انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل: 1. فرماندهان و مدیران لایه یک شهرستان و استان، کلانتری‌های سطح شهر قزوین و مسئولان استان و شهرستان قزوین بالغ بر 54 نفر و 2. شهروندان قزوینی به تعداد 673000 نفر»، حجم نمونه جامعه اول به‌صورت تمام‌شمار و جامعه دوم، براساس رابطه کوکران، 384 نفر به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش­نامه محقق‌ساخته «فعالیت‌های شورای معتمدان» و «پیشگیری از توزیع مواد مخدر» است. برای بررسی روایی ابزار از روایی صوری و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار 87/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در بخش توصیفی از آماره‌های فراوانی، میانگین و نسبت و در بخش استنباطی از آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های پژوهش، ارتباط معناداری بین متغیر مستقل فعالیت­های معتمدان محلی و متغیر پیشگیری از توزیع مواد مخدر در شهر قزوین وجود دارد و به صورت معناداری با افزایش فعالیت­های شورای معتمدان، توزیع مواد مخدر کاهش پیدا می­کند.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش، با افزایش یک واحد بر فعالیت­های معتمدان محلی، پیشگیری از توزیع مواد مخدر در شهر قزوین به میزان 828/0 واحد افزایش می­یابد، بنابراین اهتمام و حمایت بیشتر از فعالیت‌های شورای معتمدان پلیس، پیشگیری از توزیع مواد مخدر در سطح شهر قزوین را تقویت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Activities of the Police Trustees Council on the Prevention of Drug Distribution (Case Study: Qazvin City)

نویسندگان [English]

 • eskandar Momeni 1
 • Ebrahim Davoodi 2
 • Ali Zarrini 3
1 Associate Professor, Department of Internal Security, Faculty of Command and Headquarters, Amin Police University. Email: danesh-homan@yahoo.com
2 Assistant Professor, Amin Police University
3 MA in Law Enforcement Command and Management, Amin Police University
چکیده [English]

Background and objective: Due to the expansion of participatory approaches in eliminating local harmful factors, the Council of Police Trustees was activated in 2014 according to the instructions of the I. R. I. Police Social Deputy. Therefore, the present study was conducted to investigate the impact of the activities of the Council of Police Trustees in preventing the distribution of drugs in Qazvin.
Methods: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of method it is descriptive-analytical which was conducted by survey method. The statistical population includes: 1) Commanders and managers of layer one of the city and province, police stations in Qazvin city and officials of Qazvin province and city up to 54 individuals, and 2) Citizens of Qazvin with 673,000 individuals. The sample size of the first statistical population was all of the members, and the second statistical population was based on the Cochran's formula. 384 individuals were selected by stratified random sampling method. Data collection tools are two researcher-made questionnaires: "Activities of the Council of Trustees" and "Prevention of drug distribution". To evaluate the validity of the instrument, face validity and reliability were calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient and the value was 0.87. For analyzing the research data in the descriptive part, frequency, mean and ratio statistics were used and in the inferential part, Kolmogorov-Smirnov statistical tests and simple and multiple regression were employed.
Findings: According to the research findings, there is a significant relationship between the independent variable of activities of local trustees and the variable of prevention of drug distribution in Qazvin. By increasing the activities of the Council of Trustees, drug distribution significantly decreases.
Results: According to the research findings, with an increase of one unit on the activities of local trustees, the prevention of drug distribution in Qazvin increases by 0.828 units, so more attention and support for the activities of the Police Trustees Council, will strengthen the prevention of drug distribution in Qazvin city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Police
 • Trust Council
 • Crime Prevention
 • drug distribution
 • Qazvin Province
 1. افرند، تقی؛ امیری، عبدالرضا؛ سالار، روح الله. (1395). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور. فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، 11(2)، 145-162.  http://icra.jrl.police.ir/article_18180.html
 2. افشاری­آزاد، سارا؛ حجازی، شیرین؛ اله‌ویردی، نسیم. (1398). بررسی عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر و روان­گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، 826-839.

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3903-fa.html

 1. آملی لاریجانی، صادق. (1397). مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.

https://www.irna.ir/news/83097023/70

 1. بولتن آماری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین. (1396). معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان قزوین.
 2. ثناگومحور، غلامرضا؛ محمدیان، شهرام؛ رستگار، محمدعارف؛ گلزارنیا، محمد. (1396). بررسی تأثیر سمن ها و نهادهای مردمی در پیشگیری و کاهش اعتیاد به مواد مخدر. سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران. قم.
 3. جعفری، پرویز. (1395). بررسی نقش همکاری معتمدان محلی بر میزان ارتقاء امنیت عمومی در استان ایلام. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ایلام، 1395(20)، 53-73.  http://ilam.jrl.police.ir/article_14232.html
 4. حیدری صوفیانی، زهرا؛ نیک­خواه کهنه گورابی، سیدعباس. (1394). روش­های پیشگیری از اعتیاد در محله­ها با تأکید بر سازمان­های مردم نهاد (CBOS)، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. شیراز.
 5. دانایی، نسرین. (1394). برنامه­ریزی اوقات فراغت. انتشارات ساکو.
 6. داوودی­دهاقانی، ابراهیم؛ هندیانی، عبدالله؛ عامری، محمدعلی. (1398). تأثیر مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر و روانگردان­ها. اعتیادپژوهی، 13(51)، 11-29.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=501383

 1. رحمتی، حسین؛ گیو تاج، حامد؛ طالبی، محمدعلی. (1397). بررسی نقش شورای معتمد محل در ارتقاء امنیت اجتماعی. فصلنامه انتظام اجتماعی، 10(1)، 221-250.

http://sopra.jrl.police.ir/article_88059.html

 1. شایگان، فریبا؛ اصغرزاده، سمیه. (1394). جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری از جرائم مواد مخدر. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 2(5)، 69-86.

http://ensani.ir/fa/article/350349

 1. صادقی، آزاده؛ فرجی­ها، محمد. (1397). واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی. فصلنامه پژوهش حقوق کیفر ی، 6(23)، 143-170.  doi:10.22054/jclr.2018.17955.1336
 2. قدرتی، نورالله. (1397، 10 بهمن). ۴۰ درصد زندانیان استان قزوین را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند. خبرگزاری مهر.

http://www.mehrnews.com/xNpbs

 1. گودرزی، محمدرضا. (1396). گستره قوانین کیفری از دیدگاه نظریه­های جرم شناسی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، 66(41)، 119-134.

http://ensani.ir/fa/article/221567

 1. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی. (1393). دستورالعمل شورای معتمدان محل. مصوب تاریخ 12/03/1393 به شماره19/2/141/9712.
 2. مومنی، اسکندر. (1397). ایران ۸۰۶ تن مواد مخدر در سال ۲۰۱۸ کشف کرد. خبرگزاری مهر، بازدید شده در تاریخ 19/11/1399.

https://www.mehrnews.com/news/4563315

 1. مویدی، علی. (1394). اجرای الگوی انتظامی مقابله با فروش مواد مخدر، فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، , 7)25)، 37-45.

http://dles.jrl.police.ir/article_12731.html

 1. وطن­پرست، ابوالفضل؛ اصفهانی، زهرا؛ خزایلی‌پارسا، فاطمه. (1398). رویکرد اجتماعی محور: راهنمای مداخله‌های محله­ای ویژه تسهیل‌گران و فعالان برنامه­های اجتماع محور. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
 2. Bennett, T., Holloway, K. (2007). Drug-crime connections. Cambridge Studies in Criminology Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511611315
 3. Brownstein H. H., Taylor, B. G. (2007). Measuring the Stability if Illicit Drug Markets: Why Does it Matter? Drug and Alcohol Dependence, (90), 52-60.

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17175119/

 1. Bullock, K., Leeney, D. (2015). Participation, Responsivity, and Accountability in Neighborhood ،Policing: Department of Sociology, University of Surrey. Guildford.
 2. Gattfredson M., Brook W. (2008). Substance Use, Drug Treatment, and Crime: An Examination of Individual Variation in a Drug Court, Journal of Drug. 38(2), 601-631.
 3. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002204260803800211
 4. Jacobs B. A. (1996). Crack Dealers Apprehension Avoidance Techniques: A Case of Restrictive Deterrence. Justice Quarterly, 13(3), 395-381.

https://doi.org/10.1080/07418829600093011

 1. Jacques S., & Allen A. (2014). Bentham s Sanction Typology and Restrictive Deterrence A Study of Young, Suburban, Middle-Class Drug Dealers. International Journal of Drug Policy, 44(2), 212-220.

https://doi.org/10.1177/0022042613497936

 1. Kerr, T., Small, Will., Wood, Evan. (2005). The Public Health and Social Impacts of Drag Market Enforcement: A Review of the Evidence. International Journal of Drug Policy, 16(4), 210-220. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2005.04.005
 2. Martinez Faller, E & Kumar, S. (2016). An Exploratory Framework of Drug Related Crime in Forensic Sciences and Criminology.
 3. Matsukawa, Ana, & Shigeo, Tatsuki. (2018). Crime Prevention Through Community Empowerment: An Empirical Study of Social Capital in Kyoto, Japan. International Journal of Law, Crime and Justice, 54, 89-101.

https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.03.007

 1. Moeller K & Copes H & Hochstetler A. (2016). Advancing Restrictive Deterrence: A Qualitative Meta-Synthesis. Journal of Criminal Justice, 46, 82-93.

https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.03.004

 1. Mulugeta E & Mekuriaw D. (2017). Community Policing: Practice, Role, Challenges and Prospects in Crime Prevention in East Gojjam Administrative Zone. Sociology and Criminology, 5(1), 1-13. DOI: 10.4172/2375-4435.1000160
 2. Wood, E., Spittal, P. M., Small, W., Kerr, T., Li, K., Hogg, R. S., & Schechter, M. T. (2004). Displacement of Canada's largest public illicit drug market in response to a police crackdown. Canadian Medical Association Journal, 170(10): pp. 1551-1556
 3. Wendy, Schreurs & Jose H, Kerstholt & Peter, De Vries & Ellen, Giebels. (2018). Citizen participation in the police domain: The role of citizens’ attitude and morality. Journal of Community Psychology, 46(6), 775-789.

https://doi.org/10.1002/jcop.21972