شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استاد مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران، ایران

4 دانشیار حقوق،عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از راه‌های تحقق اهداف پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی، ایجاد فرهنگ سازمانی جهادی در نیروی انتظامی است، دست‌یابی به این مهم در گرو شناخت مؤلفه‌های مرتبط در این زمینه است، لذا هدف پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی برای  پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی است.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از حیث ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر روش، کیفی-کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل: نخبگان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است که با روش نمونه‌گیری هدف‌مند و اصل اشباع نظری، 14 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند؛ ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اطمینان از روایی از نظرهای اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. داده‌ها با روش تحلیل مضمون و استفاده از نرم‌افزار"مکس کیودا" تحلیل شد. در بخش کمی، جامعه آماری 84 نفر مشتمل بر مدیران وکارشناسان خبره است که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌صورت تصادفی، تعداد 69 نفر انتخاب شدند؛ ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار "ایموس"صورت پذیرفت.
یافته‌ها: در بخش کیفی مؤلفه‌های شناسایی‌شده در قالب 5 مضمون اصلی و 32 مضمون فرعی دسته‌بندی شد. مضامین اصلی، شامل فرهنگ‌های مبتنی بر ارزش محور، محیط محور، قانون محور، راهبرد محور و انسان محور است و در بخش کمی از طریق تحلیل خروجی پرسش‌نامه‌ها مشخص شد، مؤلفه‌های شناسایی‌شده در سطح مطلوب هستند.
نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های شناسایی‌شده، شناخت مناسبی درخصوص راه‌کارهای ترویج فرهنگ سازمانی با رویکرد جهادی در مدیران پیشگیری از جرم ایجاد و با این مهم بسترهای لازم برای تحقق مناسب اهداف پیشگیرانه ایجاد خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Organizational Culture for Law Enforcement Crime Prevention with a Jihadi Approach

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Rezaei 1
 • Yousef mohammadi moghadam 2
 • Esmail Ahmadi moghadam 3
 • Mohammad Barani 4
1 PhD Candidate in Crime Prevention, Amin Police University. tehran، Iran
2 Professor in Management, Amin Police University. Tehran، Iran
3 Associate Professor in Strategic Management, Amin Police University. tehran, Iran
4 Associate Professor in Law, Amin Police University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and objectives: One of the ways to achieve the goals of law enforcement crime prevention with a jihadi approach is to create a jihadi organizational culture in the police force. Achieving this depends on recognizing the relevant components in this field. Therefore, the purpose of this study is to identify the components of organizational culture for law enforcement crime prevention with a jihadi approach.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research
type and in terms of the nature it is descriptive-analytical and in terms of method qualitative-quantitative. The statistical population in the qualitative section includes the police elite in the field of crime prevention. For reliability, open test, comparison and reproducibility methods were used. Data were analyzed by content analysis method and using "MAXQDA" software. In quantitative phase, the statistical population included 84 individuals consisting of managers and experts. By stratified random sampling method, 69 people were selected; the data collection tool was a researcher-made questionnaire and the data were analyzed using "Amos" software.
Findings: In the qualitative section, the identified components were classified into 5 main themes and 32 sub-themes. The main themes include value-based, environment-based, law-based, strategy-oriented and human-centered cultures, and in quantitative phase, through the analysis of the output of the questionnaires, it was determined that the identified components are at the desired level.
Results: The identified components will provide a good understanding of the strategies for promoting organizational culture with a jihadi approach in crime prevention managers, and with this, the necessary conditions will be created for the proper realization of preventive goals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culture
 • organizational culture
 • Crime Prevention
 • Law enforcement crime prevention
 • Jihadi Approach
 • اسدی، اصغر؛ سفیدگران،  بهارک؛  قلی­پور، آرین. (1392). نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 8(29). 56-45.

http://journal.iams.ir/article_155.html

 • اسماعیلی، احمدرضا. (1393). بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان (مورد  مطالعه: معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا). فصلنامةعلمی- پژوهشیمدیریتمنابعدرنیرویانتظامی، 2(1).178-153.

http://journals.police.ir/article_17735.html

 • الوانی، سید مهدی. (1387). مدیریت عمومی. چاپ سی و دوم. تهران: انتشارات نی.
 • پورصادق، ناصر. (1396). شناسایى و تبیین فرهنگ سازمانى جهادی. فصلنامة پژوهش‌هایی مدیریت انتظامى، 12(2).  196-175.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316585

 • تنهایی، علیرضا؛ رحمانی ساعد، هادی و صبوری­فر، قربان. (1395). عوامل مؤثر در توسعه مدیریت جهادی در ناجای آینده. فصلنامه­ مطالعات راهبردی ناجا،1(2).53-25.

http://ssj.jrl.police.ir/article_91209.html

 • حسینی مقدم، سیدعلی؛ جبرانی، حمید. (1388). بررسی محدودیت‌های اجرایی پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم (مطالعه موردی کلانتری‌های شهرستان کرج).فصلنامه علمی- پژوهشی انتظام اجتماعی، 1(4).126-99.

http://ensani.ir/fa/article/260663

 • امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، حضرت آیت اله سیدعلی. (دی ماه 1382). بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار جهادگران و کشاورزان (14/10/82).

https://www.leader.ir/fa/speech/2523/www.leader.ir

 • امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، حضرت آیت‌اله سیدعلی. (شهریور 1394). دیدار فرماندهان نیروی انتظامی (2/6/94).              http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29531
 • امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، حضرت آیت اله سیدعلی. (بهمن 1396). دیدار با مردم و مسئولین آذربایجان شرقی (29/11/96).

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5386

 • دانایی­فرد، حسن؛ فانی، عل­ اصغر و براتی، الهام. (1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 2 (8).82-61.                          https://jpap.sbu.ac.ir/article_94493.html
 • دانش­ناری، حمیدرضا. (1393).پرورش فرهنگ سازمانی و کنترل جرایم شرکت‌ها. فصلنامه علمی پیشگیری از جرم، 93 (31).78-53.

http://cps.jrl.police.ir/article_13624.html

 • داودی دهاقانی، ابراهیم. (1396). الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محور، رساله دکتری، دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • ربیعی، علی؛ آصف، هاجر. (1391). نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه  تهران، 4(10). 58-45.

https://jipa.ut.ac.ir/article_29130.html

 • رحیم­نیا، فریبرز و علیزاده، مسعود. (1387). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه  فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 10(1). 170-148.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97040

 • زمینی، سهیلا؛ حسینی نسب، داوود ؛ زمینی، سمیرا ؛ زارعی، پروین. (1390). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز. فصلنامه سلامت کار ایران، 8(1). 40-30.

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-442-fa.html

 • سرگزی، علی اصغر؛ سرگزی، علی. (1395). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهرستان گرگان. چهارمین کنفرانس بین الملی پژوهش‌های نوین در مدیریت اقتصاد وحسابداری. 95(4).16-1.

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=63866

 • سلطانی، محمدرضا. (1393). مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات. دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، 22(2)، 39-9.

http://ensani.ir/file/download/article/20151031173830-9801-59.pdf

 • عسکری وزیری، علی؛ زارعی متین، حسن؛ امیری، علی‌نقی. (1391). ارائه الگوی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد سلامی و مبتنی بر نهج البلاغه. مدیریت در دانشگاه  آزاد اسلامی، 1(3). 422-401.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=211984

 • فرهی بوزنجانی، برزو؛ زارع اشکذری، جلاالدین و هوشنگی، مهدی. (1390). بررسی و تحلیل روند ویژگی‌های فرهنگ سازمان  ناجا. فصلنامه دانش انتظامی، 12(4). 108-67.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=150133

 • فرهی بوزنجانی، برزو؛ سنجقی، محمد ابراهیم؛ بازرگانی، محمد و سلطانی، محمدرضا. (1392). طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی). فصلنامه راهبرد فرهنگ، 6 (21). 138-113.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207451

 • فرهی بوزنجانی، برزو؛ سهرابی، محمد؛ حق‌جو، غلامحسین. (1394). تبیین فرهنگ سازمانی ناجا. فصلنامه نظم و امنیت، 8(30). 102-63.

http://journals.police.ir/article_9838.html 

 • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1367). قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‌ مصوب 27/4/1369.
 • قلعه‌بردار، مهدی؛ کرد علیوند، اکبر. (1394). راهکارهای توسعه وترویج فرهنگ مدیریت جهادی. فصلنامه دانش  انتظامی سیستان و بلوچستان، 6(14). 133-111.

http://journals.police.ir/article_15667.html

 • قلی­پور ارکمی، علی؛ طاهری، ابوالفضل. (1393). درآمدی بر فرهنگ و مدیریت جهادی. چاپ اول، تهران: انتشارات الهام نور.
 • محمد نسل، غلامرضا.(1393). کلیات پیشگیری از جرم. چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • Brough, P., Chataway, S., & Biggs, A. (2016). ‘You don’t want people knowing you’re a copper! A contemporary assessment of police organizational culture. International Journal of Police Science & Management, 18(1), 28-36.‏

https://doi.org/10.1177/1461355716638361.

 • Goffee, R., & Jones, G. (1996). What holds the modern company together? Harvard business review, 74(6), 133-148.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=2856368.

 • Gottschalk, P. (2007). Organizational culture as determinant of enterprise information Systems use in police investigations. Enterprise Information Systems, 1(4), 443-455.

https://doi.org/10.1080/17517570701630412.

 • Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational dynamics, 16(4), 5-21.

https://doi.org/10.1016/0090-2616(88)90009-5.

 • Kucukuysal, B. (2008). Determinants of Turkish police officers' perception of integrity: Impact of organizational culture.‏ [Ph.D thesis, University of Central Florida].

https://stars.library.ucf.edu/etd/3777.

 • MacIntosh, E., & Doherty, A. (2005). Leader intentions and employee perceptions of organizational culture in a private fitness corporation. European Sport Management Quartely, 5(1), 1-22. Retrieved from:

https://doi.org/10.1080/16184740500089557.

 • Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under‐researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter‐firm Relationships. Qualitative Market Research: An International Journal .6(4), 236-247. https://doi.org/10.1108/13522750310495328.
 • Sackmann, S. A. (1992). Culture and subcultures: An analysis of organizational Knowledge. Administrative Science Quarterly, 37(1), 140–161. https://doi.org/10.2307/2393536.

Tsui, A; Zhang, Z; wang, H; xin, k, wu, j; (2006). Unpacking the relationship between CEO leadership behavior and organizational culture. The Leadership Quarterly, 17(2), 113-137. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.12.001