نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین.

2 استادیار گروه کشف علمی جرایم، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین.

3 کارشناس ارشد کشف علمی جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به سیاست پلیسی اطلاعات‌محور، پس از تشخیص مشکلات حوزۀ ورود دستگاه‌های خودپرداز و تلفن همراه به کشور، مجرمان کلاهبرداری تلفنی با برآوردهای اطلاعاتی شناسایی می­شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پلیس اطلاعات‌محور در جرم‌یابی کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت نگارش شده است.
روش: جامعۀ پژوهش، افسران آگاهی و قضات دادسرا و وکلا، به تعداد 80 نفر بوده که به­صورت تمام شمار انتخاب شده­اند. جمع­آوری اطلاعات به دو صورت اسناد و کتابخانه‌ای در بخش نظری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرسش­نامه از آزمون t یک نمونه‌ای و نرم افزار 22 SPSS استفاده شئه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است.
یافته‌ها: بکارگیری هدفمند بانک‌های اطلاعاتی،اجرای دقیق آموزش‌های ارائه شده به مامورین پلیس، تعامل بیشتر با مراجع قضایی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جدیدِ موردنیاز توسط پلیس اطلاعات‌محور، در جرم‌یابی این جرم نقش دارند.
نتیجهگیری: بر طبق یافته‌های تحقیق، فرضیات مطرح در پژوهش اثبات و در جرم‌یابی این جرم تأثیرگذار و مفید هستند. ایجاد سامانه­ای جامع و متشکل از بانک‌های اطلاعاتیِ پلیس‌های تخصصی با امکان دسترسی توسط پلیس آگاهی، فتا و پیشگیری در سراسر کشور جهت به اشتراک گذاشتن و مشاهدۀ اطلاعات پرونده‌های متشکله کلاهبرداری تلفنی، از جمله پیشنهاداتی در راستای جرم‌یابی این جرم هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Intelligence-Led Policing in the Criminalization of Telephone Card-to-Card Transaction Fraud

نویسندگان [English]

 • mehdi rasouli 1
 • amir hoseyn yavari 2
 • Alireza Abdolahi 3
1 Sixth PhD student in Amin University of Law Enforcement Sciences
2 Assistant Professor, Department of Scientific Discovery of Crimes, Amin Naja University of Law Enforcement Sciences
3 Master of Scientific Discovery of Crimes, Amin Naja University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Background and objective: According to the intelligence-led police policy, after identifying the problems in the field of entry of ATMs and mobile phones into the country, the perpetrators of telephone fraud are identified with intelligence estimates. The aim of this study was to investigate the role of intelligence-led police in criminalizing telephone fraud by card-to-card transaction method.
Methods: The statistical population consisted of intelligence officers and judges of the prosecutor's office and lawyers, a total of 80 individuals who were selected in full. The data was collected in the two forms of documents and library in the theoretical section and a questionnaire in the findings section for analysis. Data were analyzed using one-sample t-test and SPSS-22 software. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts' modifications. To assess the reliability, Cronbach's alpha statistic was used and its value was 0.82, which indicates the optimal reliability of the questionnaire. In terms of its objectives the present study is of an applied research type in terms of method and nature it is considered as descriptive-analytical.
Findings: The targeted use of databases, accurate implementation of training provided to police officers, greater interaction with the judiciary, and the creation of new databases required by intelligence police all play a role in criminalizing this crime.
Results: According to the research findings, the hypotheses presented in the research are proven and are effective and useful in the criminalization of this crime. Establishment of a comprehensive system consisting of specialized police databases with the possibility of access by the criminal investigations police, ICT police and Prevention Police throughout the country to share and view the information of cases of telephone fraud are among the suggestions for the criminalization of this crime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligence-led police
 • fraud
 • Criminalization
 • Telephones
 • Card-to-card transaction
 1. بیابانی، غلامحسین. (1394). رسانه و جرایم سازمان‌یافته. کاراگاه
 2. حسن بیگی، ابراهیم. (1384). حقوق و امنیت در فضای سایبر. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
 3. داودی دهاقانی، ابراهیم. (1396). ارائه الگوی پیشگیری از جرم با رویکرد اطلاعات‌محوری ]رساله دکتری، دانشگاه علوم انتظامی امین[.
 4. دعاگویان، داود؛ هندیانی، عبداله؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ عبدی‌نژاد، صالح؛ عزیزی، سودابه. (1397). آسیبشناسی تعامل پلیس و دستگاه‌های قضایی در فرآیند جرم‌یابی. پژوهش‌های اطلاعاتی جنایی، 13(3)، 208-185.

http://icra.jrl.police.ir/article_

 1. دیانتی، عبدالله. (1386). عوامل مؤثر بر موفقیت کارآگاهان در پیجویی و کشف جرم کلاهبرداری رایانه‌ای ]پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین[
 2. سپهری، کیاست؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ نجفی علمی، مرتضی؛ امین صارمی، نوذر. (1398). بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی. دانش انتظامی،44(2)، 188-167.

http://pok.jrl.police.ir/article_92083.html

 1. صادقی، میرمحمدحسین. (1389). حقوق کیفر اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت. میزان
 2. طالبیان، حسین. (1397). اصول حاکم بر جرم‌یابی با نگاهی به آینده. پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 37(13)، 38-9.

http://icra.jrl.police.ir/article_18831.html

 1. عبدالهی، علیرضا. (1397). عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت ]پایان‌نامه کارشناس‌‌ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین[
 2. عبدالهی، علیرضا؛ بیابانی، غلامحسین؛ شادی، مهراب. (1399). شناسایی شیوه‌های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی. کارآگاه، 50(13)، 25-7.

http://det.jrl.police.ir/article_94902.html?lang=fa

 1. عبدی پور کشاورز، مهدی؛ ششگل، حمید؛ انصاری، عباسقلی. (1399). بررسی بزه کلاهبرداری رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای ایران و کنوانسیون جرایم سایبر. پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، 43(20)، 78-61. http://jpir.iaujournals.ir/
 2. فرجی‌ها، محمد. (1390). مدیریت امور جرم‌یابی. کاراگاه، 22(15)، 22-6.

http://det.jrl.police.ir/article_10520.html

 1. ملکی، محمود؛ جهانگیرپور نودهی، علی. (1398). عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم‌یابی آدمربایی. پژوهش‌های دانش انتظامی،61(22)، 64-37.   html http://pok.jrl.police.ir/article_ 
 2. نجابتی، مهدی. (1381).پلیس­علمی. سمت
 3. نظری منظم، مهدی؛ مجیدی، عبداله؛ هندیانی، عبداله؛ وفادار، حسین. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر جرم‌یابی کلاهبرداری در فضای سایبر. پژوهش‌های دانش انتظامی، 83(21)، 245-217.

http://journals.police.ir/article_92091.html

 1. نورمحمدزاده، علی؛ یاوری، امیرحسین. (1398). نقش پلیس اطلاعات‌محور در جرم‌یابی پرونده قتل‌های زنجیرهای. کاراگاه، 63(17)، 27-7.

http://det.jrl.police.ir/article_92987 html

 1. یاوری، امیرحسین؛ رحیمی، علی. (1398). بررسی تأثیر رویکرد اطلاعات‌محوری بر جرم‌یابی پولشویی. کارآگاه، 47(12)، 77-58.

http://det.jrl.police.ir/article_92058 html

 1. یاوری، امیرحسین؛ فرامرزی، حسن. (1399). بررسی نقش پلیس اطلاعات‌محور در شناسایی مجرمین متواری (از طریق سیستم اطلاعات پایه). کارآگاه،51(10)، 40-22.

http://det.jrl.police.ir/article_94429 html