نقش تفکر انتقادی در نظم‌جویی هیجان(مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشیار تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،ایران

3 همکار

چکیده

زمینه و هدف: نظم‌جویی هیجان مؤلفه‌ی مرکزی در سازمان‌دهی رفتار سازگارانه و جلوگیری از بروز هیجانات منفی و رفتارهای ناسازگارانه است. هدف پژوهش حاضر نقش تفکر انتقادی بر نظم‌جویی هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پیمایشی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان کاردانی بوده است. حجم نمونه 210 نفر با فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسش‌نامه‌های تفکر انتقادی ریکتس و نظم‌جویی هیجان گروس و جان پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزار spss و amos صورت پذیرفت.
یافته‌ها: مطابق یافته‌های پژوهشی، تفکر انتقادی بر نظم‌جویی هیجان و نیز خلاقیت، بالندگی، تعهد بر نظم‌جویی هیجان تأثیر مثبت و معناداری داشتند. میانگین تفکر انتقادی 155/3 و نظم‌جویی هیجان 722/4 و آزمون کفایت (926/0) و بارتلت (05/0<  p) بوده، کلیه بارهای عاملی مدل دارای مقادیر بالای 3/0 و اعداد معناداری مربوط به ضرایب فرضیه‌ها بزرگ‌تر از 96/1 که معنادار بودن را نشان داد. پایایی پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ محاسبه و تمامی عوامل بالاتر از 7/0 بود و روایی از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج: تفکر انتقادی دانشجویان را در رفتارهای قاطعانه صحیح، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، مدیریت هیجان، کنترل خشم سرکوبی هیجانات منفی و اضطراب کمک کرده و در نتیجه از آسیب‌های اجتماعی و فردی حفظ و در راهبردهای نظم‌جویی شناختی همچون توانمندسازی روان‌شناختی و هیجان، کیفیت زندگی، عزت نفس، بهداشت روانی، سلامت جسمانی، خود سنجی، خود نظم دهی، خلاقیت و... مؤثر واقع می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Critical Thinking in Emotion Regulation (Case Study: Students of Amin Police University)

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Khademi 1
 • Javad Khalatbari 2
 • sadegh rezaei 3
1 Student of PhD in Philosophy of Education, Islamic Azad University, Tehran Science &amp;amp; Research Branch
2 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Iran
3 همکار
چکیده [English]

Background and objective: Emotion regulation is a central component in organizing adaptive behavior and preventing negative emotions and maladaptive behaviors. The purpose of this study was to investigate the role of critical thinking on emotional regulation of students of Amin Police University.
Method: In terms of its objectives the present study was of an applied research type and in terms of method it is considered as a survey study using structural equations. The statistical population included associate students. The sample size of 210 individuals was selected through Cochran's formula using simple random sampling method. They answered the Ricketts' critical thinking and Gross and John emotion regulation questionnaires. Data analysis was performed in SPSS and AMOS software.
Findings: According to research findings, critical thinking had a positive and significant effect on emotion regulation as well as creativity, maturity and commitment on emotion regulation. The mean score of critical thinking was 3.155 and emotion regulation was 4.722. The adequacy and Bartlett tests were 0.926 and p <0.05, respectively. All factor loads of the model had values ​​above 0.3. The significance values related to the coefficients of hypotheses were greater than 1.96 which showed significance. The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha and all factors were higher than 0.7 and the validity was confirmed by the experts.
Results: Critical thinking helps students in correct assertive behaviors, ability to communicate with others, emotion management, control anger, suppress negative emotions and anxiety, and thus protect them from social and personal harm; it is also effective in cognitive regulation strategies such as psychological empowerment and emotion, quality of life, self-esteem, mental health, physical health, self-esteem, self-regulation, creativity, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • critical thinking
 • Amin Police University
 • emotion regulation
 • امیرپور، برزو. (1391). رابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادکامی و عزت‌نفس اجتماعی دانشجویان مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 5(3): 143-147 قابل بازیابی از:

http://edebmj.ir/article-1-277-fa.html

 • حریری، نجلا؛ باقری­نژاد، زهره. (1390). بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،21 (1): 166-173. قابل بازیابی از:

http//jmums.mazums.ac.ir/article1-961-fa.html

 • حسامپور، فاطمه؛ صدوقی، مجید. (1395) رابطه ذهن آگاهی با نظم‌جویی شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه کاشان. چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، دانشگاه آزاد واحد قوچان 15 اردیبهشت 1395. قابل بازیابی از: کد مقاله 1880

https://civilican.com/doc/62096/MHWIAUQ04

 • خندقی مقصود، امین؛ پاک­مهر، حمیده (1390) ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله اصول بهداشت روانی، 13(20): 114-123 قابل بازیابی از:

http://ifmhmums.ac.ir/article1013213.html

 • شیخ‌الاسلامی، علی. (1395). تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر خود نظم­دهی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی 10(35): 162-149. قابل بازیابی از:

http://jiera.ir/article-48276-8cebzdf9b6b2cell63b9e8adc7e76af9.pdf

www.Magiran.com/P236864

 • صیدی­پیری، جواد؛ عینی پور، جواد؛ جان‌نثاری، حبیب‌الله؛ امیری، سلمان. (1399). طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس استان کردستان. فصلنامه دانش انتظامی، 22(1):167-194 قابل بازیابی از:

www.Magiran.com/P2129157

 • عبدالهی، راشن (1396). مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی، 19(4):60-41 قابل بازیابی از:

www.Magiran.com/P1794916

 • مشهدی، علی؛ حسنی، جعفر؛ میردورقی، فاطمه. (1391). تهیه نسخه فارسی پرسش­نامه نظم‌جویی شناختی هیجان فرم کودکان و بررسی ساختار عاملی اعتبار و روایی پرسش­نامه نظم‌جویی هیجان در کودکان (CERQ-K-P) مجله اصول بهداشت روانی:14(55)246-259 قابل بازیابی از:

www.jfmh.mums.ac.ir/articel-942

 • Browne M.N.Keely S.M. (2007). Asking the right question: A guide to critical thinking (8ed) At Retrieved:

www.pearson.com/9780132203043

 • Eisenberg, N .(2010). Developmental psychology.41(1).193, At Retrieved:

www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov211.doi:10.1037/0012

 • Facione, P. A. (2010). Critical Thinking: What it is and why it cannot. USA : insight Assessment, At Retrieved :

www.citethisforme.com

 • Garnefski N ,Rieffec, jellesma F, Terwogt MM ,Kraaij V(2007). cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9-11-year-old children: the development of an instrument . European child and adolescent psychiatry: 16: 1-9. At Retrieved: www.doi.org/101177/0886260507306
 • Garnefski N, Kraaij V, (2001). Spinhovenp, Negative life events, cognitive Emotion regulation and emotional problems personality and individual Differences: 30(8).1311-27 At Retrieved: www.scholar.google.nl/2559
 • Garnefski N, Teerds, J, Kraaij, V, Legerstee, J, Kommer, T, (2002). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: Differences between males and females. Personality and individual differences: 25(6).603-11 At Retrieved: www. scholar.google.nl/625
 • GroosJJ. (1998). Antecedent –and response –focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression. J personal psychology: 74: 224-37. At Retrieved:

www.journals.sagepub.com/5523

 • GrossJJ, John.O. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect relationships and well-being Journal personality society psychology: 85(2): 348-62. At Retrieved: www.pubmed.ncbi.nlm.nin.gov./10193 At Retrieved: www.agris.fao.org
 • CD. Singer, B, (1998). The contours of positive human heath psychology inquiry, 9(1), 1-28. At Retrieved:

www.psynet.apa.org/10.207