کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم جغرافیایی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: سرقت منزل از جرایم شایع و مهم در سطح کشور بوده و مقابله و پیشگیری از آن می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش احساس امنیت شهروندان داشته باشد. هدف پژوهش شناخت کاربردهای GIS در پیشگیری انتظامی از جرم سرقت منزل در کانون‌های جرم خیز شهر قزوین بوده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و با تکیه بر توانمندی‌های GIS اقدام به شناسایی و درک الگوهای فضایی مکانی جرائم سرقت در کانون‌های جرم خیز شهر قزوین در سال 1396 نموده است. زمان وقوع جرایم و توزیع فضائی محل وقوع جرایم در نقاط مختلف شهر ارزیابی شده و پس از تشکیل پایگاه داده با استفاده از آزمون‌های آماری، تخمین تراکم کرنل و گرافیکی اقدام به شناسایی مهم‌ترین کانون‌های جرم خیز شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مهم‌ترین کانون‌های جرم خیز سرقت منزل شهر قزوین هر کدام دارای ویژگی‌های خاصی بوده‌اند. بررسی نوع و ترکیب کاربری‌های اراضی موجود در مجاورت محدوده‌های مسکونی بیانگر این است که برخی از کاربری‌ها وقوع سرقت منزل را برای سارقان تسهیل کرده است.
نتیجه‌گیری: به‌منظور پیشگیری از وقوع سرقت منزل در شهر قزوین به نظر می‌رسد اولویت بخشی به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری انتظامی، اجتماعی و قضایی، افزایش سطح آگاهی شهروندان با هدف پیشگیری، توجه به رعایت اصول حفاظتی و امنیتی در ساختمان‌های مسکونی توسط مالکان، استفاده از فناوری‌های نوین در مبارزه با سرقت، افزایش حضور فیزیکی پلیس در محلات، کنترل بیشتر مبادی ورودی و خروجی شهر و استفاده از GIS باید در اولویت اقدامات مسئولان و دست‌اندرکاران انتظامی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applications of Geographic Information System (GIS) in the Law Enforcement Prevention of Home Burglary in Crime Hotspots (Case Study: Qazvin)

نویسندگان [English]

 • ali osanloo 1
 • yousef aliour 2
 • behroz lameei 3
1 Associate Professor of Geography, Amin police University, Tehran, Iran
2 PhD of geography Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Master of Crime Preventio, Amin police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Home burglary is one of the most common and important crimes in the country and combating and preventing it can have a significant impact on increasing citizens' sense of security. The purpose of this study was to identify the applications of GIS in law enforcement prevention of burglary in crime hotspots in Qazvin.
Methods: In terms of its objectives this study is of an applied and research type and in terms of nature it is considered as a descriptive-analytical study. Based on GIS capabilities, this study has identified and understood the spatial models of theft crimes in crime hotspots in Qazvin in 2017. The time of occurrence of crimes and the spatial distribution of crime scenes in different parts of the city were assessed and after creating a database using statistical tests, estimating kernel density and graphics, the most important crime hotspots were identified.
Findings: The findings of the study indicate that each of the most important crime hotspots for home burglary in Qazvin had its own specific characteristics. An examination of the type and composition of land uses in the vicinity of residential areas indicates that some land uses have facilitated the occurrence of burglary for thieves.
Results: In order to prevent burglary in Qazvin, it seems that priority should be given to law enforcement, social and judicial policies and prevention programs, increasing citizens' awareness with the aim of prevention, paying attention to the observance of protection and security principles in residential buildings, using new technologies in the fight against theft, increasing the physical presence of police in neighborhoods, greater control of the entrances and exits of the city and the use of GIS should be a priority for the actions of officials and law enforcement officials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime hotspots
 • Geographic Information System (GIS)
 • Home burglary
 • law enforcement prevention
 • Qazvin.n
 • اشنایدر، ریچارد؛ تدکیچن. (1387). برنامه‌ریزی شهری برای پیشگیری از جرم، ترجمۀ فرزان سجودی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان.
 • تیموتی، دی کرایو. (1387). نقش معماری در پیشگیری از جرم. ترجمه حمیدرضا عامری سیاهویی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
 • جعفریان، محمدحسن. (1387). جغرافیای جرایم. چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده مرزی.
 • رفیعیان، مجتبی؛ رضوی، حامده. (1386). بررسی الگوی برنامه­ریزی کاربری فضاهای شهری مؤثر بر افزایش امنیت زنان (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر تهران). مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 89 (48): 147 107 قابل بازیابی از

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=131645

 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395.
 • سلیمی، علی؛ داوری، محمد. (1387). جامعه‌شناسی کجروی، چاپ چهارم، قم: پژوهشگاه دانشگاه.
 • شایسته زرین، امیر. (1387). تحلیل کانون‌های جرم خیز شهریار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد.
 • طهماسبی مقدم، حسین؛ کلوانق، محبوب، ریحان؛ محرمی، سعید؛ کشاورزی، مهدیه. (1398). تحلیل مکانی فضایی کانون‌های جرم­خیز با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل. ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری،تهران. قابل بازیابی از

https://civilica.com/doc/1003007

 • عبادی نژاد، سید­علی؛ باهوش، محمد. (1391). بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پیشگیری از سرقت منزل. فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، 4(3): 125105، قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265064

 • عباسی ورکی، الهام. (1387). شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم­خیز شهری با استفاده از GIS، مورد مطالعه بزه قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر در شهر قزوین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان.
 • فرماندهی نیروی انتظامی استان قزوین، 1397.
 • قنبری، محمد؛ صادقی، لقمان؛ آیین مقدم، فاطمه. (1397). مدیریت کانون‌های جرم­خیز سطح شهر سنندج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS، مطالعه موردی: جرایم مرتبط با سرقت. فصلنامه پژوهش­های مدیریت دانش انتظامی، 8 (3): 425408، قابل بازیابی از  http://pmsq.jrl.police.ir/article_18238.html
 • کلانتری، محسن؛ تــوکلی، مهــدی. (13861385). شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم خیز شهری. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 1386(2): 10075، قابل بازیابی از

http://cps.jrl.police.ir/article_13417.html

 • کلانتری، محسن. (1380). بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران. رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران.
 • کلانتری، محسن؛ قزلباش، سمیه؛ حجی ملایری، پریسا. (1388). تحلیل فضایی و پهنه‌بندی جرایم شهری زنجان با استفاده از جی آی اس (مورد مطالعه: بزه ایجاد مزاحمت خیابانی). فصلنامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، 1 (2): 133147، قابل بازیابی از  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117983
 • محمد نسل، غلامرضا. (1386). اصول و مبانی نظریه فرصت جرم. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 37 (3) : 298، قابل بازیابی از

https://jlq.ut.ac.ir/article_18947.html

 • مرشدی، مسعود. (1388). بررسی عوامل مؤثر در انتخاب مکان سرقت منازل در شهر خوی در سال 1386. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 4 (13). قابل بازیابی از

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=196879

 • معظمی، شهلا. (1388). بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
 • مهندسین مشاور شارمند. (1373). طرح تفصیلی قزوین.
 • نصیری، اسماعیل؛ احمدی، علی؛ رحمانی، محمدحسن؛کماسی، حسین. (1396). تحلیل جغرافیایی فضایی جرم و مکان‌های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین). مجله مهندسی جغرافیایی زمین،       1 (2): 6177، قابل بازیابی از         http://www.jget.ir/article_50420.html
 • هندیانی، عبدالله؛ سرمد، محمدرضا. (1389). به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری. فصلنامه کارآگاه، 3 (11): 4929. قابل بازیابی از

  http://det.jrl.police.ir/article_10605.html

 • Anselin, L., Cohen, J., Cook, D., Gorr, W., Tita, G. (2000). Spatial analysis of crime. measurment and analysis of crime and justice. Edited by dearid dattce. 2000(4):213-262. At Retrieved: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/ spatial-analyses-crime
 • Cozens, P. (2000). Sustainable Urban Development and Crime Prevention Through Environmental Design for the British City. Towards an Effective UrbanEnvironmentalism for the 21st Century, Cities 19(2), 127-137. At Retrieved:

http://dx.doi.org/10.1016/S0264-2751(02)00008-2

 • Chung (2005) Women, Human Rights, and Counseling: Crossing International Boundarie, Journal of Counseling & Development, 83(3): 262-268. At Retrieved:

https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2005.tb00341.x