تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی(مورد مطالعه قرارگاه شمال)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

مربی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران،

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت واحد­های گشت انتظامی توانسته تأثیر بسزایی در پیشگیری از جرایم خشن به خصوص کیف­ قاپی در سطح جامعه و مقابله با بزه‌کار داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی‹‹تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی» انجام گرفته است.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کمی به شیوۀ پیمایشی است. همچنین، جامعه آماری این تحقیق فرماندهان و افسران یگان گشت انتظامی قرارگاه شمال یگان امداد فاتب که بر اساس جدول مورگان تعداد 174 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. روایی تحقیق با استفاده از روایی صوری یعنی استفاده از دیدگاه نخبگان و پایایی کل متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان (955/0) به دست آمده است.
یافته‌ها: شیوۀ تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق با استفاده ضریب میانگین و آمار استنباطی تی تک نمونه انجام گرفته است. نتایج ضریب میانگین متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد: بیشترین میانگین متعلق به متغیر هدایت به میزان (9626/3)؛ میانگین بعد برنامه‌ریزی (9286/3)؛ میانگین بعد سازماندهی (9138/3)؛ میانگین بعد نظارت (8103/3) و میانگین بعد ارزیابی به میزان (7780/3) می‌باشد. در ضمن میانگین کل نیز به میزان (8787/3) است.
نتیجه‌گیری: نتایج آزمون فرضیه اصلی­ تحقیق نشان می ­دهد: مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر پیشگیری از جرم کیف­ قاپی تأثیر داشته است. به طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت؛ تأثیر پنج بعد (برنامه­ ریزی سازماندهی، هدایت، نظارت و ارزیابی) مدیریت گشت­ های انتظامی یگان امداد بر پیشگیری از جرم کیف قاپی مثبت، معنادار و در حد متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Police Patrol Management of the Tehran Metropolitan Police Command Relief Unit on Purse Snatch Crime Prevention (Case Study: North Camp)

نویسندگان [English]

  • hossein torki
  • Hamid Reza Abdolmaleki
Lecturer and Faculty Member of Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: The management of police patrol units has been able to have a significant impact on the prevention of violent crimes, especially high-quality crimes at the community level and dealing with criminals. The aim of this study was to investigate the effect of the police patrol management of the Tehran Metropolitan Police Command Relief Unit on the prevention of purse snatch crime.
Methodology: The research method is descriptive-analytical and the type of research is quantitative and survey method. Also, the statistical population of this research is the commanders and officers of the police patrol unit of the northern base of the Tehran Metropolitan Police Command Relief Unit, which according to Morgan's table, 174 people have been selected by cluster sampling method. The validity of the research was obtained using face validity, i.e., the use of elite perspectives, and the reliability of all research variables was obtained using Cronbach's alpha coefficient (0.955).
Findings: The method of analysis of research variables was performed using the mean coefficient and inferential statistics of one-sample t-test. The results of the mean coefficient of the research variables show: the highest mean belongs to the directing to criterion variable (3.9626); the average planning dimension is 3.9286; the average organization dimension is 3.9138; the average supervision dimension is 3.8103 and the average evaluation dimension is 3.7780. In addition, the total average is 3.8787.
Results: The test results of the main hypothesis of the research show: (t (173) = 82.351, p <0.001). Therefore, the mean is equal to 3.87867 and the value of t-test is equal to 82.351, which at the level of 0.00 the effect of the police patrol management of the Tehran Metropolitan Police Command Relief Unit on the prevention of purse snatch crime. In general, it can be concluded in this research that the effect of five dimensions (planning, organizing, directing, supervision and evaluating) the management of the police patrols of the Tehran Metropolitan Police Command Relief Unit on the prevention of purse snatch crime was positive, significant and moderate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Police Patrol
  • Relief unit
  • Crime Prevention
  • Purse snatch
1-آزادی، حشمت‌الله. (1394). دانستنی‌های پلیس پیشگیری (یگان امداد). انتشارات معاونت تربیت آموزش ناجا.
2-آخوندی، عباس. (1385). شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد کلانتری و پاسگاه‌های انتظامی شهرستان کرج، ­پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
3-ابتهاج، ابوالقاسم. (1386). گشت انتظامی. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین، معاونت آموزش.
4- ابطحی، نعیمه سادات؛ محمد نیا، مهلا. (1394). مدیریت پیشگیری از جرایم با روش آینده پژوهی (نمونه مطالعاتی: شهر اصفهان)، همایش ملی نگاهی نو به: شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری، تبریز. قابل بازیابی از: https://civilica.com/doc/523732.
5- استونر، جیمز؛ فری من، ادوارد. (1398). مدیریت. (رضا پارسائیان و محمد اعرابی، مترجم). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ نهم.
6-افراسیابی، علی؛ خالقی، علی. (1393). مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دانشگاه علامه طباطبایی، 3 (9): 82-98. بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38390
7-امیرکبیری، علیرضا. (1398). تئوری‌های مدیریت پیشرفته. تهران: انتشارات نگاه دانش.
8- بارانی، محمد؛ قنبری، علی؛ حسن‌زاده، عبدالله. (1398). نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار (مورد مطالعه: استان مازندران). فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 3 (21): 145-177. قابل بازیابی از: http://pok.jrl.police.ir/issue_3782_12782.html
9-براری، شهروز. (1392). بررسی کانون‌های جرم خیز سرقت در شهرستان رشت در سال 1392. فصلنامه علمی دانش انتظامی گیلان، 2 (5): 97-119. قابل بازیابی از: http://gilan.jrl.police.ir/article_15953.html
10-بنی‌اسد، زیبا؛ بهرامی، مهدی. (1392). شناسایی ریشه‌ها و علل نظری بروز جرائم خشن. فصلنامه دانش انتظامی استان هرمزگان، 3 (6): 122-163. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_13965.html
11- تراواثا،رابرت؛جیننیوپورت. (1371).اصولمدیریتورفتارسازمانی.(عین‌اللهعلاء، مترجم). تهران:انتشارات زوار.
12- ترکی، حسین؛ بختیاری، تقی. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد گشت‌های انتظامی یگان امداد فاتب. فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، 9 (53): 51-74. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_92153.html
13- خلعتبری، عبدالحسین؛ خوشزاد، رضا؛ احمدی، عبدالرضا. (1384). سرقت مسلحانه و به عنف با رویکرد پلیس – کارآگاهی از دیدگاه جرم‌شناسی و حقوق. تهران: انتشارات تندیس.
14-حسین زاده، اصغر. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر توفیق گشت‌های انتظامی در پیشگیری از جرائم در محدوده سر کلانتری هفتم فاتب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
15-رجبی فرجاد، حاجیه؛ چهری، یزدان. (1399). فرا تحلیل تعاملات پلیس در کاهش جرائم. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 2 (22): 1-36. قابل بازیابی از: http://pok.jrl.police.ir/article_93756.html
16- رضائیان، علی. (1380). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: نشر سمت.
17- رضائیان، علی. (1387). اصول مدیریت. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
18- سلیمی، اکبر. (1395). جزوه رویه‌های پیشگیری از جرم. تهران: دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
19- قربانی زاده، وجه الله؛ محمدی مقدم، یوسف. (1391). الگوی مدیریت دانش در سازمان ناجا. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). 7 (3): 328-345. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/309614
20- کارگر، بهمن. (1386). توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران (از مفهوم تا راه کار). تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
21- کامیاب، محمدرضا. (1394). نقش مدیریت در پیشگیری از جرائم خشن مناطق حاشیه‌نشین (شهرستان بیرجند)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
22- گراهام، جان.‌ (1990). استراتژی‌ پیشگیری‌ از جرم‌ در اروپا و آمریکای‌ شمالی. (حمید هاشم‌‌بیگی‌، مترجم). هلسینکی‌، فنلاند: انتشارات‌ مؤسسه‌ پیشگیری‌ و کنترل‌ جرم‌ هلسینگی‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد،
23-علیوری نیا، اکبر. (1393). مدیریت پیشگیری از جرم در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2 (8): 37-58. قابل بازیابی از: http://www.jmsp.ir/article_7769.html
24- معاونت عملیات ناجا. (1383). پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرم. گاهنامه بررسی‌های اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
25- معین، محمد. (1375). فرهنگ معین. جلد سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
26- میرزایی مطلق، عبادالله. (1391). رساله تحقیقاتی نقش پلیس در کاهش و افزایش جرم در استان لرستان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
27- نجفی‌ ابرند آبادی‌، علی‌ حسین‌. (1387). پیشگیری از بزهکاری‌ و پلیس‌ محلی‌. مجله‌ تحقیقات‌ حقوقی‌، 2 (26– 25): 129-150. بازیابی از: https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56889.html
28-هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت. (1399). مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی. (علی علاقه‌بند، مترجم). تهران: موسسه انتشارت امیرکبیر، چاپ سی و نهم.