نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی متحرک در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، گروه جغرافیا

2 دکتری جرم یابی- عضو گروه جرمشناسی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از سامانهاطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراهیکی از ابعاد پیشرفته‌ استفاده از قابلیت‌های گوشی تلفن همراه است که با توجه به انعطاف‌پذیی و سادگی نسبت به سایر سامانه‌های سنتی اطلاعات جغرافیایی کاربردهای گوناگونی داشته که یکی از مهم‌ترین این کاربرد‌ها استفاده از آن در پیشگیری از جرم است. این تحقیق به‌منظور بررسی نحوه بهره‌مندی پلیس از سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن در جمع‌آوری اطلاعات جرایم انجام شده است.
روش: تحقیق حاضر از نظر گرد‌آوری اطلاعات کمّی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن 30 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و نخبگان صاحب‌نظرِ حوزه ستاد فرماندهی ناجا و سایر نهادهای در ارتباط با فن‌آوری نوین جغرافیا هستند که به‌صورت تمام ‌شمار انتخاب شده‌اند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است که برای تأیید روایی محتوایی آن، نظر کارشناسان و متخصصان مبنا قرار گرفته و پایایی نیز بر اساس مقدار آلفای خروجی از نرم‌افزار اس پی اس اس 923/0 محاسبه شد و داده‌های به‌دست آمده با نرم‌افزار spss23 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، استفاده از قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراه با مأموریت‌های پلیس برای پیشگیری از جرایم سازگاری دارد؛ یعنی در سطح معنی‌داری 05/0 فرضیه اول تحقیق تأیید شد (001/0>p). هم‌چنین نتایج آزمون t تک نمونه‌ای ‌در سطح معنی‌داری 05/0 فرضیه چهارم پژوهش که استفاده از قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراه منجربه کاهش زمان گزارش جرم می‌شود را تأیید کرد (023/0=P).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان داد؛ استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراه ضمن ساده کردن دسترسی به اطلاعات مکانی و زمانی مجرمان، باعث کاهش زمان گزارش‌دهی و پیشگیری از جرم خواهد شد و از سویی می‌تواند در مأموریت‌های با کاهش هزینه و کاهش زمان سرعت کشف جرم سبب ایجاد احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به پلیس شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mobile Geographic Information System in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Hadi Fadaie 1
  • ali jahangirpour 2
1 Assistant Professor, Department of Geography, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminology, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: The use of mobile geographic information system is one of the advanced aspects of using mobile phone capabilities, which due to its flexibility and simplicity compared to other traditional geographic information systems, has one of the most important applications, one of the most important of which is its use in crime prevention. This study was conducted to investigate how the police use the GIS of the phone in collecting crime information.
Methodology: The present study is a quantitative and descriptive survey in terms of data collection. Its statistical population is 30 faculty members of Amin Police University and an elite expert in the field of I. R. I. Police headquarters and other institutions related to modern geography technology, all of whom have been selected. Data collection tool was a researcher-made questionnaire which was based on the opinion of experts and specialists to confirm its content validity, and reliability was calculated based on the alpha value of SPSS software (0.923) and the data obtained data were analyzed using SPSS23 software.
Findings: Findings showed that the use of mobile phone geographic information system capability is compatible with police missions to prevent crime; that is, at the significance level of 0.05, the first hypothesis of the research was confirmed (p <0.001). Also, the results of one-sample t-test at the significance level of 0.05 confirmed the fourth hypothesis of the research that using the capability of the GIS mobile phone system leads to a reduction in crime reporting time (P = 0.023).
Results: The results of the research findings showed that using the mobile phone geographic information system, while simplifying access to the spatial and temporal information of criminals, will reduce the reporting time and prevent crime, and on the other hand, can create a sense of security and trust in missions by reducing costs and reducing crime detection speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile geographic information system
  • Global Positioning System
  • Crime Prevention
  • Crime Reporting
بابایی، محمدعلی؛ نجیبیان، علی. (1387). تعامل پلیس با نهادهای جامعی در پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 3(7)، 7-31. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/z99933
پاشازاده، غلام‌حسین؛ میرمصطفی، سیداشرفی. (۱۳۹۰). نقش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS در تحلیل کانون‌های جرم‌خیز شهری با تأکید بر نقشه‌های جرایم، همایش ژئوماتیک 90، تهران، سازمان نقشه‌برداری کشور. قابل بازیابی از: yun.ir/zij2u5
-خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه. (1390). پیشگیری فنی از جرم، تهران، میزان، چاپ اول.
سیف، اله‌مراد؛ حمیدی‌رزی، داود. (1394). بررسی تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد دانش‌بنیان بر شدت انرژی استان‌های کشور. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران, 5(18), 101-145. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/a10875
 
شماعی، علی؛ ویسیان، محمد؛ اصغری، آزاد؛ کمان‌گر، سارا. (1395). تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه. پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران. 5(2)، 89-104. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/d62248
عبادی‌نژاد، سیدعلی؛ پناهی، حمید؛ صاحب‌دل، علی‌جهانی. (1383)، اهمیت به‌کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی برای پلیس، مجله سپهر انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، دوره 17، شماره 67، 53-56. قابل بازیابی:
https://b2n.ir/m21027
غلامی، حسین؛ موذن‌زادگان، حسن‌علی؛ جمشیدی، مسلم. (1396)، اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان.‎ انتظام اجتماعی، 9 (2)، 83-110. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/h94053
فدایی، هادی؛ رسولی، مهدی. (1398). تبیین سازگاری زیرساخت داده‌های مکانی با مأموریت‌های پلیس. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 14(3)، 549-568. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/n94471
کشاورزی، سعید؛ خواجه‌نوری، بیِژن؛ غفاری‌نسب، اسفندیار. (1396). ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفت‌گران طبیعت ایران. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(25)، 73-92.‎ قابل بازیابی از: https://b2n.ir/z57315
کلانتری‌اسکوئی، علی؛ مدیری، مهدی؛ آل شیخ، علی‌اصغر؛ حسنوی، رضا. (1395). ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگی SDI. فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»: 25(99), 43-57. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/e84414
کنتر، دیوید و یونگز، دونا. (1389) اصول مکان‌یابی جغرافیایی مجرمان، مترجم: سروش بهربر، تهران: کارآگاه
مسعودنیا، ابراهیم. (1393). بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون‌گریزی استفاده‌کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد. جامعه‌شناسی کاربردی، 25(2)، 139-158.‎ قابل بازیابی از: https://b2n.ir/q54545
 
- Abdalla, R. (2016). Mobile GIS and location-based services (LBS). In Introduction to Geospatial Information and Communication Technology (GeoICT) (pp. 83-103). Springer, Cham. At Retrieved: https://b2n.ir/p20217
-Al- Ramahi. F. K. M. (2020). SPATIAL ANALYSIS OF RADON GAS CONCENTRATION DISTRBUTED AT BAGHDAD CITY USING REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TECHNIQUESD. IRAQI JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 51(Special issue):21-32. At Retrieved: https://b2n.ir/q87142
- Chillar, V. F. & Drawve, G. (2018). Unpacking Spatio-temporal Differences of Risk for Crime: An Analysis in Little Rock, AR. Policing: A Journal of Policy and Practice:258-277. At Retrieved: https://b2n.ir/j94735
-Wang، Fahui, (2012),  Why police and policing need GIS: an overview Pages 159-171, Published online: 05 Jul 2012 . At Retrieved: https://b2n.ir/x08667
- He, L. Páez, A. Jiao, J., An, P., Lu, C., Mao, W., & Long, D. (2020). Ambient Population and Larceny-Theft: A Spatial Analysis Using Mobile Phone Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(6), 342. At Retrieved: https://b2n.ir/j09164
- Horita, F. E., de Albuquerque, J. P., Degrossi, L. C., Mendiondo, E. M., & Ueyama, J. (2015). Development of a spatial decision support system for flood risk management in Brazil that combines volunteered geographic information with wireless sensor networks. Computers & Geosciences, 80, 84-94. At Retrieved: https://b2n.ir/n91485
- Jelokhani-Niaraki, M, Hajiloo, F. & Samany, N. N. (2019). A Web-based Public Participation GIS for assessing the age-friendliness of cities: A case study in Tehran, Iran. Cities, volume 95, 102471. At Retrieved: https://b2n.ir/q59525.
- Li, X., & Clark II, W. W. (2019). Policies, Partnerships and Plans: Case of China. In Climate Preservation in Urban Communities Case Studies (pp. 105-174). Butterworth-Heinemann. At Retrieved: https://b2n.ir/e77839
-Maghanoy, J. A. W. (2017). Crime mapping report mobile application using GIS. 2017 IEEE 2nd International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP). At Retrieved: https://b2n.ir/n66035
-Mwiya, M., Phiri, J., & Lyoko, G. (2015). Public Crime Reporting and Monitoring System Model Using GSM and GIS Technologies: A Case of Zambia Police Service. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 4(11), 226. At Retrieved: https://b2n.ir/h41917
-Phiri, J., Lubobya, C. S., & Phiri, J. (2020).Crime Mapping Model based on Cloud and Spatial Data: A Case Study of Zambia Police Service. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications,Vol. 11, No. 1, 251-265. At Retrieved:  https://b2n.ir/y93339.
- Qi, X., Feng, D., & Luo, J. (2019). Construction of integrated land-space loss prevention and crime prevention system of prison. The Journal of Engineering, 2019(23), 8919–8922. At Retrieved: https://b2n.ir/j32091