مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه ارتکاب برخی جرایم به سمتی رفته که امنیت جوامع را بیش از پیش تهدید کرده، از جمله این جرایم تروریسم است که وقوع آن در هر کشوری سایر کشورها را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین توجه دستگاه امنیتی و پلیس در این رابطه یک ضرورت اساسی است. با توجه به ریشه‌های تروریسم که مبتنی بر خشونت بوده و خاستگاه خشونت نیز جامعه است و تعریف نقش‌های جامعوی و مبتنی بر مشارکت برای پلیس، می‌توان این نهاد را راهکاری برای مقابله با تروریسم دانست. همچنین مشارکت جامعه مدنی با این نهاد، یکی از مظاهر تحقق نقش‌های مشارکتی پلیس جامعه‌محور بوده است؛ بنابراین در این مقاله نقش‌هایی که پلیس جامعه‌محور با مشارکت جامعه مدنی توانسته در زمینه پیشگیری از تروریسم انجام دهد، تبیین شده است.
روش: این مقاله از نظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه‌ای بوده است.
یافته‌ها: جامعه مدنی یکی از مظاهر تحقق سیاست جنایی مشارکتی بوده که در تعامل با پلیس جامعه‌محور بهتر توانسته رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم تروریسم را محقق نماید. با توجه به مزایا و معایب حضور پلیس جامعه‌محور در پیشگیری از تروریسم که در پژوهش اشاره شده و بر اساس پژوهش‌های دیگر صورت گرفته در این زمینه مقامات پلیسی از بین تدابیر مختلف پیشگیری از تروریسم که شامل تدابیر مشارکتی، اجرایی، تقنینی و قضایی است، اولویت را برای تدابیر مشارکتی قائل هستند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داده که با عنایت به ظرفیت‌های پلیس جامعه‌محور و بسترهای مشارکت جامعه مدنی با این نهاد می‌توان نقش‌هایی را برای این دو و در تعامل با هم در امر پیشگیری از تروریسم و امحاء ریشه‌های آن تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of New Law Enforcement Technologies in Establishing Order and Security in Football Matches in Iran

نویسندگان [English]

 • hosein Gholami 1
 • shide emami 2
1 d
2 d
چکیده [English]

Background and objectives: Spectator violence is a problem in Iran and the world that causes disorder and disturbance in the organization of sports events and new law enforcement technologies play an important role in controlling it. Therefore, the purpose of this study is to explain the role of new law enforcement technologies in establishing order and security of football matches in Iran.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research
type and in terms of causal nature, it is considered as a correlational and survey research type. The statistical population consisted of 172 officials of the special units of the provinces with the Football Premier League team in the year 2019-2020. They were selected using proportional cluster sampling method according to the size of the statistical population in each province. To collect data, two researcher-made questionnaires of new law enforcement technologies with 23 items and a questionnaire of order and security of football matches with 12 items were employed. Their face validity and content validity were confirmed by 11 professors and experts and their reliability was assessed using Cronbach's alpha test. The reliability coefficients ​​were 0.89 and 0.84 for both questionnaires, respectively. Due to the abnormal distribution of the obtained data, "SMART PLS" software was used to analyze the data.
Findings: The findings showed that the path coefficient of new law enforcement technologies and maintaining order and security in the stadium is 0.679 and its determination coefficient (R2) is 0.462, which can be argued that by using the new law enforcement technologies presented in this study, 46.2% of the order and security of football matches in Iran was implemented.
Results: In order to establish order and security in football matches using and equipping themselves with all kinds of new and advanced technologies, the law enforcement forces must deal with disturbers of the order and security of the stadium in a timely, appropriate and decisive manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Law Enforcement
 • Order
 • Security
 • spectator
 • football
 • احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم؛ خبیری، محمد و آزادان، مهدی. (1398). چالش‌های مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران. مدیریت و توسعه ورزش، 8 (2): 82- 95. قابل بازیابی از:

https://jsmd.guilan.ac.ir/article_3451_5644a967dc435aec8e7e0210f2162773.pdf

 • آقایی، مجید؛ طاهری، حسین؛ اندام، رضا. (1398). نقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران فوتبال با رویکرد جرم‌شناسی. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 14(2): 239-260. قابل بازیابی از:

http://pmsq.jrl.police.ir/article_20277_db4e37add8743ce24317234ff8fe2c05.pdf

 • باقری، مجتبی؛ قدیمی، بهرام. (1396). بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با تأکید بر ورزش فوتبال. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 9(2): 103-116. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315558

 • جلالی فراهانی، مجید؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم. (1396). مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.
 • جوان جعفری، عبدالرضا؛ صفری، صادق. (۱۳۹۷). چالش‌های حقوق کیفری در مواجهه با اوباشگری تماشاگران فوتبال، نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، 48(1): ۶۲-۴۷. قابل بازیابی از:

https://jqclcs.ut.ac.ir/article_67466_35199363d7860faeb0519f6a64688c95.pdf

 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1395). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS‏‫. تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • رضایی نیارکی، محمدرضا؛ سجادی، سید نصرالله؛ آهی، پرویز، جلالی فراهانی، مجید. (1398). «طراحی مدل تأمین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران». پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 12(47): 24-1. قابل باز یابی از:

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=528685

 • شفیعی، شهرام؛ دستوم، صلاح؛ عبدالی، حسن؛ افروزه، حکیمه. (1395). ارائه مدل فرایند نگر بروز پرخاشگری و چارچوب کنترل آن در تماشاگران فوتبال. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 14 (14): 67- 51. قابل باز یابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357200

 • شفیعی، شهرام؛ دیوبند، میلاد؛ علیمردانی، محمد. (1396). نقش پلیس در استادیوم‌های فوتبال و بررسی راهکارهای مواجهه نیروهای پلیس با تماشاگران. فصلنامه انتظام اجتماعی. 9 (2): 170- 151. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/file/download/article/1559365799-9610-96-17.pdf

 • طاهری، حسین؛ اندام، رضا؛ بحرالعلوم، حسن؛ صالحی، کیوان. (1399). پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران. پژوهش های مدیریت انتظامی، 15(1): 149-170. قابل بازیابی از:

http://pmsq.jrl.police.ir/article_93624_07506f06ca1a2fc1741534def7f02e37.pdf

 • کوهی، محمد. (1397)، آسیب‌شناسی مدیریت انتظامی در کنترل اجتماعات ورزشی فوتبال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • گیل فرد. (1397). مدیریت اماکن ورزشی. ترجمه اسدی، حسن؛ شعبانی مقدم، کیوان و اصفهانی، نوشین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • لعل بیداری، مرضیه؛ معماری، ژاله؛ سعادتی، مهسا. (1398). بازشناسی حوزه های امنیت در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران. مدیریت و توسعه ورزش. 8(2): 80- 61. قابل بازیابی از:

https://jsmd.guilan.ac.ir/article_3452_8b25d0c8d3f9f43894e1b6bf08d368cf.pdf

 • محسنی تبریزی، علیرضا. (1383)، وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و کژ رفتاری اجتماعی. تهران، انتشارات آن.
 • محسنی، رضاعلی. (1388). تحلیل رفتار پرخاشگری و خشونت‌ورزشی با تأکید بر رهیافت روان‌شناختی اجتماعی. مطالعات جامعه‌شناسی، 1(3): 51- 72. قابل بازیابی از:

http://jss.iaut.ac.ir/article_521138_35c186a17998dd3611f6ba640f2b25e7.pdf

 • مرادی سیاسر، غلامرضا؛ عبدالرحمانی، رضا؛ پرویزی، غلامرضا؛ محمودی، محمود. (1397)، تأثیر شیوه‌های کنترلی پلیس و تصویرسازی رسانه‌ها در کاهش گرایش تماشاگران فوتبال ایران به خشونت و اوباشگری. فصلنامه انتظام اجتماعی، 10(14): 217- 241. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/file/download/article/1571656441-9610-97-4-10.pdf

 • مصلحی، لیلا؛ سلطان حسینی، محمد؛ سلیمی، مهدی. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای پیشگیری از جرم در حوزه جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال. فصلنامه انتظام اجتماعی، 11 (4): 69- 90. قابل بازیابی از:

http://sopra.jrl.police.ir/article_93194_ee7535ad9658247abbd0c7248d74cd96.pdf

 • نژادسجادی، سیداحمد؛ گودری، ریحانه؛ قهرمان تبریزی، کوروش. (1397). شناسایی عوامل بروز پرخاشگری در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان. مطالعات روان شناسی ورزشی، 7(24): 33-50.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470456

 • الهی منش، محمدحسن؛ معصومی، مرجان. (1397). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال، مطالعه موردی: (تماشاگران تیم‌های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397). پژوهش اجتماعی، 10(41): 78-98. قابل بازیابی از:

https://jsr.riau.ac.ir/article_1392_a48b78985a8d29b860fe46930399a9c3.pdf

 • وثوقی، منصور؛ خسروی نژاد، سید محسن. (1388)، بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 3(1): 140- 117. قابل بازیابى از: http://ensani.ir/fa/article/download/229742
 • ولیزاده، شاهین. (1397). ارزیابی عملکرد فرماندهان یگان ویژه فاتب در مدیریت انتظامی مسابقات فوتبال با روش 360 درجه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی. دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • یانپی، طیبه؛ دوستی، مرتضی؛ زارع آبندانسری، محمد؛ درویشی، ابولفضل. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. پژوهش های دانش انتظامی. 22(4): 200- 173. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_94957_0a49d6a5f50c9fdbe354247c36bc20ef.pdf

 • Cleland, J. Cashmore, E. (2015). Football fans’ views of violence in British football evidence of a sanitized and gentrified culture. Journal of Sport & Social Issues, 23 (4): 25-42. At Retrieved: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0193723515615177
 • Glenesk, J. Strang, L. & Disley, E. (2018). How Can Crowd Behaviour Modelling be used to Prevent and Respond to Violence and Antisocial Behaviour at Qatar 2022? Santa Monica, CA: RAND Corporation. RR-2736-QAT. As of 12 December 2018.
 • Lipeng F, Xueqing W, Bingsheng L, Ling L. (2020). Investigation into the role of human and organizational factors in security work against terrorism at large-scale events. Safety Science. Volume 128, August 2020, 104764. At Retrieved:

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104764

 • Samuel, Dinesh Jackson R. Fenil E. Manogaran G. Vivekananda G.N. Thanjaivadivel T. Jeeva S. Ahilan A. (2019). Real time violence detection framework for football stadium comprising of big data analysis and deep learning through bidirectional LSTM. Computer Networks. Volume 151: 191-200. At Retrieved:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128618308521

 • Spaaij, R. (2013). Risk, security and technology: governing football supporters in the twenty-first century, Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. 16(2): 67-183. At Retrieved:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2013.776249.

 • Spaaij, R. (2014). Sports crowd violence: An interdisciplinary syntsheis. Aggression and Violent Behavior, 19(2): 146-155. At Retrieved: https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.02.002
 • Theodorakis, ND. Alexandris, K. Tsigilis, N & Karvounis, S. (2013). Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality. Sport Management Review, 16(1): 85-96. At Retrieved:

https://doi.org/10.1016/j.smr.2012.05.004

 • Yusef, A, O. Akinwusi, A. T. Morakinyo, E. O. (2020). Examining the Level of Staslum Security and Safety during Nigeria Professional Football League Matches. European Journal of Physical Education and Sport Science.6 (1): 26-41. At Retrieved:

https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2819