تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، ایران

3 دانشیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدفبررسی تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست‌گذاری عمومی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوۀ گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع کمی _ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 65 نفر از مسئولان نیروی انتظامی بیرجند است. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به­دست آمد. در این پژوهش داده‌ها با روش حداقل مربعات جزئیو با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با توجه به سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار است. سیاست‌گذاری عمومی با تأکید بر این محورها می‌تواند در تعدیل و کاهش قاچاق تأثیرگذار باشد. الف) کاهش تقاضا؛ ب) ایجاد رابطه‌ای منطقی بین اهداف و امکانات؛ ج) توجه به سیاست‌های پیشگیرانه و درمان محور؛ د) ارتباط هماهنگ بین نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و تسریع پرونده‌های قضایی مرتبط؛ و) سیاست جامع برای کنترل مرزها؛ ه) ارتباط تنگاتنگ بین سیاست‌گذاران و نهادهای آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند به گسترش امنیت اجتماعی کمک کند.
نتیجه‌گیری: جمع‌بندی صورت گرفته از تحلیل آماری نشان داد که قاچاق موادمخدر امنیت اجتماعی شهروندان را به خطر می‌اندازد، در این میان سیاست‌گذاری عمومی برای مبارزه با موادمخدر نوعی تعدیل‌کننده است در پدیده قاچاق موادمخدر تصمیم‌گیری دقیق و نحوه عمل دولت و سیاست‌های دولت تعدیل‌کننده اثرات آسیب‌زا قاچاق موادمخدر در سطح اجتماع خواهد بود. سیاست‌های مبارزه با قاچاق موادمخدر تأثیر زیادی بر حل معضلات امنیت اجتماعی دارد. بنابراین اگر مشکلی به شکل قابل قبولی حل‌نشده است، باید در نوع سیاست‌های اجرا شده؛ تجدیدنظر کرد. ارزیابی دقیق عمل­کرد سیاست‌های اجرا شده در مبارزه با قاچاق موادمخدر می‌تواند کمی و کاستی‌های را مشخص نماید، شناسایی آن‌ها گامی مهم در تدوین سیاست‌های جدید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Drug Trafficking on Citizens' Social Security with the Mediating Role of Public Policy-Making

نویسندگان [English]

  • abbas dadmohamadi 1
  • esmaeil shafiee 2
  • Ali-Reza Golshani 3
1 PhD Candidate in Political Science, Department of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Iran
3 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: The aim of this study was to investigate the effect of drug trafficking on social security of citizens with the mediating role of public policy-making.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of data collection procedure and analysis it is considered as a quantitative-survey study. The statistical population of this research is 65 officials of Birjand police force. The research tool is a questionnaire whose validity was confirmed by content and face validity method and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient (0.87). In this study, the data were analyzed using the partial least squares method using Smart PLS software.
Findings: Findings showed that drug trafficking affects the social security of citizens according to public policy-making. Public policy-making by emphasizing these axes can be effective in reducing and decreasing trafficking. A) Decreasing in demand; B) creating a logical relationship between goals and possibilities; C) paying attention to preventive and treatment-oriented policies; D) coordinated communication between law enforcement and the judiciary and expedite related judicial cases; F) comprehensive policy for border control; E) close communication between policymakers and educational institutions and non-governmental organizations can help promote social security.
Results: The summary of the statistical analysis showed that drug trafficking endangers the social security of citizens. Among these, public policy-making to combat drugs is a moderator. In the phenomenon of drug trafficking, careful decision-making and how the government acts and government policies will moderate the harmful effects of drug trafficking at the community level. Anti-drug policies have a great impact on solving social security problems. Therefore, if a problem is not reasonably resolved, the type of implemented policies should be reconsidered. Careful evaluation of the implementation of policies implemented in the fight against drug trafficking can identify the shortcomings. Identifying those shortcomings will be an important step in the formulation of new policies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • drug trafficking
  • Public policy-making
جباری­فرد، فریبرز. (1396). بررسی تأثیر اعتیاد بر امنیت اجتماعی در شهرستان لردگان. رساله دکتری، روان­شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ایران.
جزینی، علیرضا. (1394). تأثیر موادمخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 2(7): 9-40
 قابل بازیابی از
حسن‌بگلو، زین‌العابدین؛ حسن‌بگلو، غلامرضا. (1393). تهدیدهای قاچاق موادمخدر علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مبارزه با موادمخدر، 6(23): 49-63.
قابل بازیابی از
دانایی‌فرد، حسن؛ سلمان، زالی؛ عطاردی، محمدرضا. (1397). واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر در ایران سیاست‌گذاری. فصلنامه راهبرد، 3(27): 215_185.
قابل بازیابی از
ده‌موبد، بابک؛ راسخی‌نیا، سیدوحید. (1392). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت در شهرهای مرزی. فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان. 4(9): 25-42.
قابل بازیابی از
ربانی‌اصل، امین. (1397). میزان تأثیر قاچاق موادمخدر بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان سراوان)، فصلنامه مطالعات مبارزه با موادمخدر.10(36): 37-51.
قابل بازیابی از
 
سلطانی‌نژاد، امیر؛ برشان، ادیبه؛ اسدی، امیرصدرا؛ بلوردی، مریم؛ سادیی، علی. (1397). واکاوی کیفی قاچاق موادمخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان. مجله زن در توسعه و سیاست. 16(1) :111_129.
قابل بازیابی از
سیمبر، رضا؛ یحیی‌پور، محمد؛ کشاورززاده، محمدولی؛ نجفی، عباس. (1396). سوءاستفاده از اطفال در قاچاق موادمخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه نگرش نو در جغرافیای انسانی. 9(4) : 51_74.
قابل بازیابی از
شایگان، فریبا. (1394). تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری. مجله نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان. 3(2) : 33_65.
قابل بازیابی از
صادقی، وحید؛ جلالی، امید. (1397). نقش سازمان‌های منطقه‌ای در مبارزه با موادمخدر (تجزیه‌وتحلیل تطبیقی سیاست‌ها و رویکردهای منطقه‌ای. فصلنامه دانش مبارزه با موادمخدر. 7(13) :87_106.
قابل بازیابی از
 
عباسی، محمد. (1396). تأثیرات جرم‌انگاری و جرم‌زدایی در کنترل مصرف موادمخدر (شهرستان ارومیه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق.
فاروقی، الهام. (1391). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،. جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
فرج پور، مریم؛ ایزدی، احمد؛ رضایی، نورمحمد. (1397). بررسی عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی از دیدگاه شهروندان. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی. 41(11): 100-75.
قابل بازیابی از
 
فرشید، ناصر؛ یادگارنژاد، امین. (1395). بررسی مؤثرترین شیوه‌های مقابله با قاچاق موادمخدر در فرماندهی انتظامی استان کرمان. فصلنامه دانش انتظامی. 7(16): 91-67.
قابل بازیابی از
قلی‌پور، رحمت‌اله؛ غلام پورآهنگر، ابراهیم. (1389). فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران، انتشارات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. چاپ اول.
کاظمی، سمیه. (1389). تأثیر قاچاق موادمخدر از افغانستان بر امنیت آسیای مرکزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه‌ای گرایش آسیای مرکزی و قفقاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
محمدی، پیمان. (1396). بررسی و شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر در قاچاق موادمخدر از مرزهای بین‌المللی استان خراسان رضوی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان رضوی، 9(36): 54_21.
قابل بازیابی از
 
ملک‌محمدی، حمیدرضا. (1394). مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
مهدویان، مسعود؛ مسعودنیا، یزدانی، حسین؛ زازرانی، محمدرضا. (1397). بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌گذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوءمصرف موادمخدر. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی. 4(4):  113_131.
قابل بازیابی از
نادرپور، محمدرضا؛ محمودی، محمود؛ علیزاده، یدالله؛ موسوی، سیدجعفر. (1397). ارزیابی وضعیت گفتمان­سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی،20(3) :55 _78.
قابل بازیابی از
 
 نادری، محمد. (1394). بررسی تأثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 4(17) :113_129.
قابل بازیابی از
 
نوری، جواد؛ بخارایی، احمد؛ سینایی، سید عطاالله. (1399). مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 13(51): 203_228.
قابل بازیابی از
 
ویسی، هادی. (1395). بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان کرمان). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،31(1): 169_184.
قابل بازیابی از
 
ویسی، هادی؛ محمدی­نژاد، شهناز. (1395). تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی، مطالعه موردی: استان کرمان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، 14(42): 125 -107.
قابل بازیابی از
 
 
Lindblom, Chailes. E., "The Policy Making Process"(1968) P.4.
O'Neill, G. (2002). The Trust Fund, the Surplus, and the Real Social Security Problem. Cato Institute Social Security, ( 26) :1-8 , At Retrieved:
Rogene. A. Buchholz .Sandra B. Rosenthan. "Stakeholder theory and Public Policy; How Government Matters, Jornal of Business Ethics5 51 (2):143-153 At Retrieved:
Stephan  ,M, Walt. (1991). ‘The Renaissance of Security Studies’. International Security Quarterly.35 (2) : 211-239. At Retrieved