بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران(نویسنده مسئول)،

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب های اجتماعی، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مناطق حاد وبحرانی را تشکیل می دهند و هر طبقه اجتماعی با مسائل و آسیب های خاصی دست و پنجه نرم می کند. نظر به وسیع بودن ابعاد آسیب های اجتماعی و گسترش روز افزون آن در این تحقیق به دنبال بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی هستیم.
روش: روش تحقیق، روش پیمایشی می باشد. لذا با رویکرد کمی تلاش در جهت گروه بندی آسیب ها برمبنای دسته بندی موضوع و همچنین تعیین علل آسیب ها می باشد به کمک روش کمی با تحلیل عاملی اکتشافی مفاهیم شناسایی ومورد آزمون تجربی قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیق به تعداد 20000 نفر (نوزده منطقه آلوده ) با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه های به تعداد 189 نفر برآورد شدکه هر نقطه10 نفر بصورت مصاحبه ومشاهده اطلاعات جمع آوری گردید. همچنین در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس استفاده شده است به عبارتی 19 منطقه حاد هر منطقه 10 نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است مقوله :شخصیتی و فردی- فرهنگی واجتماعی- اقتصادی طبقه بندی می شوند و شاخص های قرار گرفته در هر مقوله بر اساس مدل اندازه گیری وبار عاملی از دقت و ثبات لازم برخوردار است.
نتیجه‌گیری: براساس مدل اندازه گیری آسیب های مناطق پرخطر وبحرانی ورتبه بندی این آسیب ها می توان الگوی پیشگیری از هر آسیب در هر شهر را براساس وضع موجود مطالعه شده بازنگری کرد وشیوه پیشگیری از هر آسیب را براساس هر شهر به شکل مستقل پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

نویسندگان [English]

 • Ezzatollah Nosrati Payani 1
 • Ali-Asghar Abbasi Asafjir 2
 • Ali Rahmani Firoozjah 3
1 PhD Candidate in Sociology of Economics and Development, Islamic Azad University, Babol Branch
2 Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran. (Corresponding Author).
3 Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

A

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 1. آرون، ریمون.(1364). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 2. ابراهیمی، محمد محسن.(1391). رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان با تأکید بر عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 3. ابراهیمی، ‌فلاح.(1394). شناخت ابعاد و زمینه‌های مؤثر در فضای بی‌دفاع شهری.
 4. امیری، مجتبی؛ پور موسوی، سید موسی؛ صادقی، منصوره. (1392). آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری،2(5):137-119. بازیابی از:

http://iueam.ir/browse.php?a_id=62&sid=1&slc_lang=fa

 1. بیات، بهرام. (1388).بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی با تأکید بر رسانه‌های جمعی عملکرد پلیس و بروز جرایم. فصلنامه انتظام اجتماعی، 1(1):55-31. بازیابی از http://ensani.ir/fa/article/28952
 2. 6.     بیات، بهرام. (1388). جامعه‌شناسی احساس امنیت. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 3. پوراحمد، احمد؛ فرهودی، رحمت الله؛ حبیبی،کیومرث؛ کشاورز، مهناز.(1389).بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 4(75):36-17.بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/260923.
 4. حسین زاده، علی. (1396). تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرائم خشن در شهر اصفهان.
 5. حسینی نثار، محمد و دیگران. (1391). بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر با آن در کشور. مشهد: چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری.21 اردیبهشت 1391. بازیابی از: https://civilica.com/doc/164813
 6. حیدر زاده، الهام. (1392). جرم‌شناسی پیشگیری. تهران: میزان، چاپ نخست، جلد 1.
 7. دهقانی، اکبر. (1396). حاشیه‌نشینی همچون آپاندیسیت شهری تحلیل ثانویه.
 8. رامین، محمد. (1395). بررسی عملکرد شهرداری تهران در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت خدمات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
 9. رفیعیان، مجتبی؛ هودسنی. (1391). نقش حاکمیت محلی در فرایند برنامه‌ریزی مشارکتی چارچوب برنامه‌ریزی توسعه پایدار اجتماعات محلی.
 10. ستوده، هدایت اله، (1379). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: نشر آوای نور.
 11. سخاوت، جعفر، (1374). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم.
 12. 16.  سخاوت، جعفر. (1383). علل ساختاری اعتیاد در ایران، مجموعه مقالات انجمن جامعه‌شناسی ایران. تهران: انتشارات آگاه.
 13. شعاری نژاد، علی‌اکبر. (1364). فرهنگ علوم رفتاری. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 14. هادی زاده، مریم. (1382). حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن. مشهد: شهرداری مشهد.
  1. Blaszczynski, A., & Lia,  N.  (2002). A Pathways Model of Problem and Pathological Gambling. Addiction, 97(5):487- 499.  At  Retrieved:

https://www.researchgate.net/publication/11338228_A_Pathways_Model_of_Problem_and_Pathological_Gambling

 1. Burfeind, James. & Dawn, Bartusch. (2006) Juvenile Delinquency: An Integrated Approach. Janes and Bartlett Publishers.
 2. Cloward, Richard. & Ohlin, Lloyd. (1960) Delinquency and Opportunity, New York The free press.
 3. Grattet, R. (2009). The Urban Ecology of Bias Crime: A Study of Disorganized and Defended Neighborhoods. Social Problems, 56(1):132-150. At  Retrieved:

https://doi.org/10.1525/sp.2009.56.1.132

 1. Howard, J., Joni, V., & Matthew, N. (1999). Gambling, Drinking ,Smoking and Other Health Risk Activities Among Casino Employees. American journal of industrial 36(3): 365-378. At  Retrieved: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(199909)36:33.0.CO;2-I
 2. Mark, G., & Ian, S.(1998). Short Communication Adolescent Gambling and Drug Use Journal of Community & Applied Social Psychology. 8: 423-427. At  Retrieved: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1099-1298(199811/12)8:6%3C423::AID-CASP499%3E3.0.CO;2-B
 3. Oei, T., & Namrata, R.(2010). Gambling Behaviours and Motivations: a Cross-Cultural Study of Chinese and Caucasians in Australia. International Journal of Social Psychiatry. Vol 56(1): 23–34. At  Retrieved:

https://www.semanticscholar.org/paper/aa3abe41c6713d6118556a04beeea409f4c42954

 1. Reith, Gerda. (2002) The Age of Chance: Gambling in Western Culture. London  Routledge.
 2. Rhineberger, Gayle.(2003)  Social Disorganization, Disorder, Social Cohesion, Informal Control: a Reformation and Test of Systemic Social Disorganization Theory, Western Michigan University, doctoral dissertation.
 3. Vito, Gennaro., Maahs, Jeffrey., & Holmes, Ronald. (2007) Criminology Theory, Research, and Policy, Jones & Bartlett.