الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 . دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، تهران، ایران.

چکیده

مفاهیم «مدیریت مکان» و توجه به عامل «مکان» یکی از پیشرفتهای اخیر در آراء حوزه خاص «جرم شناسی محیطی و مکانی» می باشند. هدف از این مطالعه، ارائه یک الگوی جدید مدیریت مکان و نقد الگوهای قطعی از مکان در تکنیک مدیریت مکان است. رویکرد تحقیق این مطالعه، کیفی، برخوردار از دو راهبرد شبیه سازی و استدلال منطقی و مبتنی بر تحلیل های ثانویه از داده های جرایم واقعی است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل 392 مورد مکان نهایی جرایم شهری است که به کمک تکنیک تحلیل محتوای کمّی از میان آمار جراید موجود در سایت مگ ایران در بازه زمانی 1390 الی 1399 شمسی در میان سه محدوده جغرافیایی و محدوده کلانتری سه محله نارمک، نازی آباد و پونک؛ استخراج و تعداد نمونه های منتخب نیز معادل سهم ده درصدی از کل جامعه آماری و معرفی یک سوم از بهترین نمونه های معرف مدل رابطه ای مکان تحقیق می باشد.مطالعه، دارای یک «الگوی رابطه ای مکان» و یک «الگوی مرکب مدیریت مکان» در جرم است. «الگوی مرکب مدیریت مکان» از یک سو دارای هستی شناسی مدیریتی و از سوی دیگر دارای معرفت شناسی مکانی همسو با معرفت شناسی الگوی مکان است. هستی شناسی «الگوی مکان» مطالعه، همراه با ساختار مولفه های باز، تبیینی و ماهیتی رابطه ای است. معرفت شناسی «الگوی مکان» نیز شامل هشت عامل فُرم-کالبد، فعالیت، منابع، مجاورت، آلودگی، بی نظارتی، بی مشارکتی و بی شراکتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relational Model of Place-Crime Management as a Methodological Approach in Urban Crimes

نویسندگان [English]

 • Mitra Kalantari 1
 • Esmaeil Shieh 2
 • Mojtaba Rafieian 3
1 Department of Urban Planning, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Urban Planning, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor, Department of Urban Planning, Tarbiat Modares University, Faculty of Arts, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: The category of "place management" and the "place" factor are one of the recent advances in situation-based crime prevention approaches. The purpose of this study was to integrate these two concepts in the form of presenting two qualitative models mixed with real evidence of urban crimes.
Methodology: The research approach is qualitative, which has two strategies of simulation and logical reasoning based on secondary analysis of quantitative data of real crimes and extraction of components related to "place in crime". The statistical population of the study also includes 392 cases of the final location of urban crimes that were extracted with the help of quantitative content analysis technique on the "MagIran" site in the period 2011 to 2019 within the police and geographical area of Narmak, Naziabad and Punak neighborhoods; and the number of selected samples was equal to ten percent of the total statistical population.
Findings: The results of the research showed that the integrated concept of "place-crime" and also a "relational model of place" can be used for the "composite model of place management" in crime. The ontology of the "place model" of the study has been associated with the structure of open, explanatory, and relational components. The epistemology of "place model" and "place management model" also included eight elements of form-physical attributes, activity, resources, proximity, pollution, non-supervisory, non-participation and non-partnership.
Results: The study presented the two theoretical models of the relationship between crime place and place management in their general form as a theoretical-methodical order and the possibility of operational use of these two models in applied criminological and police research was provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime
 • Place
 • Crime place
 • Relational model of place
 • Place management
 1. افراسیابی، علی؛ یاراحمدی، مسعود. (1391). بررسی راهبردهای طراحی و مدیریت مکان برای پیشگیری وضعی از جرم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 7 (24): 159-184. قابل بازیابی از http://cps.jrl.police.ir/article_13577.html.
 2. تقوایی، مسعود؛ ضرابی، اصغر؛ مغانی رحیمی، بهنام. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر میزان جرم در مناطق مختلف شهر شیراز. فصلنامه علوم اجتماعی، 17 (48): 1-41. قابل بازیابی از

http://qjss.atu.ac.ir/article_872.html.

 1. صالحی، اسماعیل. (1387). ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران.
 2. کاشانی جو، خشایار. (1389). بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری. فصلنامه هویت شهر، 4 (6): 95-106. قابل بازیابی از

http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1126.html.

 1. کرس ول، جان دبلیو. (1392). طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، ویرایش سوم 2009. ترجمه علیرضا کیامنش، مریم دانای طوس، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی.
 2. گروت، لیندا؛ وانگ، دیوید. (1392). روش­های تحقیق در معماری. ترجمه دکتر علیرضا عینی فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. گلکار، کوروش. (1390). آفرینش مکان پایدار، تأملاتی در باب نظریه طراحی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
 4. محسنی تبریزی، علیرضا؛ قهرمانی، سهراب؛ یاهک، سجاد. (1390). فضاهای بی‌دفاع شهری و خشونت (مطالعه موردی: فضاهای بی دفاع شهر تهران). فصلنامۀ جامعه شناسی کاربردی، 22 (4): 51-70. قابل بازیابی از http://jas.ui.ac.ir/article_18243.html.
 5. مقیمی، مهدی. (1395). بررسی نقش مکان در ایجاد موقعیت جرم؛ تدوین و تنظیم تدابیر و راه کارهای مکان محور برای پیش گیری وضعی از جرم. فصلنامۀ انتظام اجتماعی، 9 (1): 155-186. قابل بازیابی از http://sopra.jrl.police.ir/article_70408.html.
  1. Alexander, J.(2014). Place-Based Approach To Understanding Gun Violence: Exploring the Physical Characteristics of Sites where Youth-Related Gun Violence Occurred in the Halifax Regional Municipality. Masters of Arts Dissertation, Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia.
  2. Benn, S. I., Gaus, G. F. (1983). The public and the private: concepts and action. in S. I. Benn and G. F. Gaus (eds). Public and Private in Social Life.London: Croom Helm; New York: St Martin’s Press.
  3. Benson, M.L., Madensen, T.D., Eck, J.E.(2009). White-Collar Crime from an Opportunity Perspective. In Simpson, S.S., Weisburd, D. (eds). The Criminology of White-Collar Crime. NY: Springer Science+Business Media, LLC.
  4. Boba Santos, R., Santos, R.(2014). Theft at Construction Sites. In Bruinsma, G., Weisburd, D. (eds).Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer Science+Business.
  5. Bottoms, A.E., Wiles, P. (1992). Explanations Of Crime And Place. In  Evans, D.J., Fyfe, N.R., Herbert, D.T. (eds). Crime, Policing And Place Essays In Environmental Criminology.NY: Routledge.
  6. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. IN  J.G. Richardson (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York:Greenwook Press.
  7. Brantingham, P.L. and P.J. Brantingham (2010). Nodes, paths and edges: considerations on the complexity of crime and the physical environment. Journal of Environmental Psychology 13, 3–28, IN Andresen, M.A., Brantingham, P.J., & Kinney, J.B. (eds.). Classics in Environmental Criminology. Boca Raton, FL: Taylor & Francis.
  8. Buerger, M. E. and Mazerolle, L. G. (1998). Third-party policing: A theoretical analysis of an emerging trend. Justice Quarterly, 15 (2), 301–327. Retrieved At :

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07418829800093761.

 1. Bullock, K., Clarke, R.V., Tilley, N.(2010). Introduction. In Bullock, K., Clarke, R.V., Tilley, N.(eds). Situational Prevention of Organised Crimes. Devon: Willan Publishing.
 2. Canter, D. (1 977). The Psychology of Place. London: Architectural Press.
 3. Carter, R.L., Hill, K.Q.(1979). The Criminal's Image of the City, Pergamon Policy Studies on Crime and Justice. New York:Pergamon Press.
 4. Clarke, R.V. (2005). Seven misconceptions of situational crime prevention. In Tilley, N (ed). Handbook of Crime Prevention and Community Safety.Devon: Willan Publishing.
 5. Cohen, L.E., Felson, M. ) 1979(. Social change and crime rate trends: a routine activity approach. American Sociological Review 44 (4), 588–608. Retrieved At:

https://www.jstor.org/stable/2094589?seq=1.

 1. Cornish, D.B., Clarke, R.V.(2003). Opportunities, Precipitators And Criminal Decisions: A Reply To Wortley's Critique Of Situational Crime Prevention. Crime Prevention Studies, 16, 41-96. Retrieved At: https://popcenter.asu.edu/content/crime-prevention-studies-volume-16-volume-16.
 2. Eck, J.E.,Clarke, R.V., Guerette, R.T.(2007). Risky Facilities: Crime Concentration in Homogeneous Sets of Establishments and Facilities.Crime Prevention Studies, 21, 225–264. Retrieved At: https://popcenter.asu.edu/content/crime-prevention-studies-volume-21-volume-21.
 3. Eck, J.E., Guerette, R.T.(2012). Own the Place, Own the Crime Prevention, How Evidence about Place-Based Crime Shifts the Burden of Prevention. In Loeber, R. Welsh, B.C. (eds). The Future of Criminology, New York: Oxford University Press.
 4. Eck, J. E., Weisburd, D. (1995). Crime places in crime theory. In: J. E. Eck & D. Weisburd (eds). Crime and place. Monsey, NY: Willow Tree Press.
 5. Eck, J.E. (1994). Drug markets and drug places: a case– control study of the spatial structure of Illicit drug dealing. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Maryland, College Park.
 6. Eck, J.E. (2015). There is Nothing So Theoretical As Good Practice: Police–researcher coproduction of place theory. IN Laycock, G., Cockbain, E., & Knutsson, J. (eds). Applied Police Research: Challenges and Opportunities. London: Routledge.
 7. Garland, D. (2001). Introduction, The meaning of mass Imprisonment. In Garland, D.(ed.). Mass Imprisonment Social Causes And Consequences. London: Sage Publications.
 8. Garland, D. (2001).The CuIture of Control, Crime and Social Order in Conterriporary Society. Chicago: The University of Chicago Press.
 9. Gehl, J. (2011). Life Between Buildings, Using Public Space. Translated by Jo Koch, Washington:Island Press.
 10. Graham. C., Clarke, J. (1996). Dangerous Places: Crime And The City. In Mucie. J., mclaughlin. E. (eds). The problem of crime. London: sage Publishers Ltd.
 11. Groff, E. (2008). Simulating crime to inform theory and practice. In Chainey, S., Tompson, L. Crime Mapping Case Studies: Practice and Research. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
 12. Herold, M., Biehl, R., Madensen, T.D. (2017). Understanding Crime-Place Networks. 27th Annual Problem-Oriented Policing Conference, October 2-4,Houston, Texas. Retrieved At:

https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/understanding_crime-place_networks_tamara_madensen_maris_herold.pdf

 1. Hillier, B. (1988). Against enclosure. in Teymur, N., Markus, T. and Wooley, T.(eds), Rehumanising Housing, London:Butterworths.
 2. Hopkins Burke, R. (2009). An Introduction to Criminological Theory. Devon:Willan Publishing.
 3. Jacobs, J. (1984). The Death and Life of Great American Cities: The failure of modern town planning. London: Peregrine Books.
 4. Johnston, J., Shearing, C.(2003).Governing Security, Exploration In Policing And Justice. London:Routledge.
 5. Kelling. G., Wilson. J. (1982) Broken windows: the police and neighborhood safety. Atlantic Mon 249 (3): 29–38. Retrieved At: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465.
 6. Kikuchi, G. (2010). Neighborhood Structures and Crime, A Spatial Analysis. LFB Scholarly Publishing LLC, El Paso.
 7. Krier, R.(1991).Urban Space. Translated by: Christine Gzechowski & George Black, London: Academy Editions.
 8. Lee, M., Herborn, P.(2003). The Role of Place Management in Crime Prevention: Some Reflections on Governmentality and Government Strategies. Current Issues In Criminal Justice, 15 (1):26-39. Retrieved At:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10345329.2003.12036275.

 1. Lehtovuori, P., Havik, k. (2009). Alternative Politics in Urban Innovation. IN Lily Kong & Justin O’Connor (eds). Creative Economies, Creative Cities Asian-European Perspectives. Dordrecht: Springer Science + Business Media.
 2. Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge MA: MIT Press.
 3. Madanipour, A. (2003). Public and Private Spaces of the City. London: Routledge.
 4. Madanipour, A.(2010). Introduction. IN Madanipour, A. (ed). Whose Public Space? International case studies in urban design and development. New York: Routledge.
 5. Madanipour, A.(2010). Public space and everyday life in urban neighbourhoods. IN Madanipour, A. (ed). Whose Public Space? International case studies in urban design and development. New York: Routledge.
 6. Madensen, T. D. (2007). Bar Management and Crime: Toward a Dynamic Theory of Place Management and Crime Hotspots. Ph.D. Dissertation. Cincinnati, OH:University of Cincinnati.
 7. Madensen, T.D., Eck, J.E. (2013). Crime places and place management. In Cullen, F.T.  and Wilcox, P. (eds). The Oxford handbook of criminological theory. New York: Oxford University Press.
 8. Madensen, T.D., Eck, J.E. (2013). Place-Based Guardians. A Powerpoint Presented at 69th Annual Meeting, American Society of Criminology, Atlanta, GA, November.
 9. Mant, J. (1998). Place management: why it works and how to do it. SYDNEY VISION, UTS Papers in Planning,13.
 10. Mazerolle, L., Ransley, J. (2005). Third Party Policing. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. More, H.W., More, T.L. (2012). Effective Police Management: Striving for Accountability and Competence. Charles C Thomas Publisher.
 12. Morrison, W. (1995). Theoretical Criminology:From Modernity To Post-Modernism. London:Cavendish Publishing Limited.
 13. Mumford, L. (1938). The Culture of Cities.Harcourt Brace, New York.
 14. Newman, O. (1973). Defensible Space: People and Design in the Violent City. Architectural Press, London.
 15. Payne, T.C.(2010). Does Changing Ownership Change Crime? An Analysis of Apartment Ownership and Crime in Cincinnati. Ph.D. Dissertation. Cincinnati, OH:University of Cincinnati.
 16. Putnam, R. D. (1995) Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6 (1), 65–78. Retrieved At :http://xroads.virginia.edu/~Hyper/DETOC/assoc/bowling.html.
 17. Schneider, S. (2015).Crime  Prevention, Theory And Practice. London:Taylor & Francis Group: Crc Press.
 18. Scott, M., Eck, j., Knutsson, j., Goldstein, H.(2008). Problem-oriented policing and environmental criminology. In Wortley, R.,Mazerolle, L. (eds). Environmental Criminology and Crime Analysis. Devon: Willan Publishing.
 19. Skogan, W.G.(2006). Advocate:The promise of community policing. In Weisburd, D., Braga, A.A. (eds). Police Innovation Contrasting Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Taylor, R.B. & Harrell, A.V. (1996). Physical Environment and Crime. Washington, DC: National Institute of Justice, US Department of Justice.
 21. Taylor, R.B.(1997). Crime and Small-Scale Places: What We Know, What We Can Prevent, and What Else We Need to Know. Paper Presented IN:Crime and Place: Plenary Papers of the 1997 Conference on Criminal Justice Research and Evaluation,U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. National Institute of Justice.
 22. Tibbalds, F. (2007). Places matter most. In Carmona, M., Tiesdell, S. Urban Design Reader. Oxford: Architectural Press.
 23. Tilley, N. (2009). Crime Prevention. Devon: Willan Publishing.
 24. UNODC.(2010). Handbook on the crime prevention guidelines Making them work,United Nations Office on Drugs and Crime. Criminal Justice Handbook Series, No. E.10.IV.9, United Nations Publication.
 25. Weisburd, D., Groff, E.R., Yang, S.M.(2012). The Criminology of Place, Street Segments And Our Understanding Of The Crime Problem. NY: Oxford University Press.
 26. Weisburd, D., Telep, C. W. (2014). Law of Crime Concentrations at Places, In Bruinsma, G., Weisburd, D. (eds). Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer Science+Business Media.
 27. Weisburd D., Telep C.W. (2010). The efficiency of place based policing. J Police Stud, 17:247–262. Retrieved At : https://www.researchgate.net/publication/267295615_The_Efficiency_of_Place-Based_Policing.
 28. Welsh, B.C., Farrington, D.P.(2009). Making Public Places Safer, Surveillance and Crime Prevention. NY:Oxford University Press, Inc.
 29. White. R. (1999). Public Spaces, Social Planning And Crime Prevention. Urban Policy and Research, 17(4), 301-308. Retrieved At : https://rsa.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08111149908727815?journalCode=cupr20.
 30. Wilcox, P., Cullen, F.T., Feldmeyer, B.(2018). Communities and Crime, An Enduring American Challenge. Pennsylvania: Temple University Press.
 31. Wortley, R., Tilley, N.(2014). Theories for Situational and Environmental Crime Prevention. In Bruinsma, G., Weisburd, D. (eds) .Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer Science+Business Media.
 32. Zukin, S. (1995). The Culture of Cities. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.
 33. https://www.magiran.com/article/2329083
 34. https://www.magiran.com/article/2336624    
 35. https://www.magiran.com/article/2695582
 36. https://www.magiran.com/article/2800505   
 37. https://www.magiran.com/article/2882918
 38. https://www.magiran.com/article/3085045
 39. https://www.magiran.com/article/3186437
 40. https://www.magiran.com/article/3488222
 41. https://www.magiran.com/article/3532959    
 42. https://www.magiran.com/article/3744358    
 43. https://www.magiran.com/article/3900812     
 44. https://www.magiran.com/article/4015627