رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران (با تاکید بر نقش پلیس)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

گروه عملیات ترافیک، دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف
یکی از مشکلات و معضلات که در کشور ما ایران موجود می باشد کاهش سن ارتکاب بزه کاری است آمارها نشان دهنده این است که نزدیک به ۵۲% از جمعیت کیفری کانون اصلاح و تربیت اخراجی از نظام آموزش و پرورش می باشند. هدف این پژوهش پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران از طریق توسل به عدالت ترمیمی و اجرای این برنامه ها و استفاده از مصادیق آن در مدارس می باشد. ژ
روش
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی- توصیفی است جامعه آماری شامل دو گروه، روسای کلانتری های شهر تهران به تعداد ۸۱ نفر و مدیران مدارس راهنمائی شهر تهران به تعدا ۶۰۰ نفر می باشد. روش نمونه گیری نسبت به گروه اول تمام شمار و نسبت به گروه دوم۲۴۰ نفر از مدیران مدارس راهنمائی است که روش نمونه گیری نسبت به آنها سیستماتیک بوده انتخاب شده اند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
یافته ها و
نتایج
یافته های پژوهش نشان میدهد با توجه به آزمون های خی دو، تای کندال و پیرسون و فریدمن، تی دو نمونه مستقل تفاوت معنا داری بین دو جامعه آماری وجود داشته که از دیدگاه مدیران، آموزش حقوق شهروندی و توسل به میانجگری و از دیدگاه روسای کلانتری حضور پلیس متخصص و آموزش مسائل حقوقی و شهروندی بیشترین تاثیر را در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان دارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه اموزش و اعمال میانجیگری،صلح،سازش وترویج فرهنگ مدارا،پرهیزازبرخوردهای کیفری،تشکیل پلیس اطفال واموزش مسایل حقوقی وتسلط به مبانی روانشناختی دانش آموزان در پیشگیری از بزه کاری موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restorative justice approach in preventing delinquency of middle school students in Tehran (with emphasis on the role of the police)

نویسنده [English]

  • Seyed Saeed Kashfi
Department of Traffic Operations, Rahvar Faculty, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Background and Purpose One of the problems and dilemmas that exist in our country, Iran, is the decrease in the age of committing a crime. Statistics show that about 52% of the criminal population of the correctional center are expelled from the education system. The purpose of this study is to prevent delinquency of middle school students in Tehran by resorting to restorative justice and the implementation of these programs and the use of examples in schools. ژ Method This research is applied in terms of purpose and in terms of analytical-descriptive method. The statistical population includes two groups, 81 heads of police stations in Tehran and 600 principals of middle schools in Tehran. The sampling method is more than the first group of 240 and compared to the second group of 240 middle school principals for whom the sampling method was systematic. A researcher-made questionnaire was used to collect information. Findings and Results Findings show that according to Chi-square, Tai Kendall, Pearson and Friedman tests, there are significant differences between the two statistical populations from the perspective of managers, civil rights education and mediation, and from the perspective of police chiefs. The presence of specialized police and the training of legal and citizenship issues have the greatest impact on the prevention of student delinquency. The results of the research show that training and practicing mediation, peace, compromise and promoting a culture of tolerance, avoiding criminal encounters, forming a juvenile police force and teaching legal issues and mastering the psychological foundations of students are effective in preventing crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • Juvenile Delinquency
  • Restorative justice
  • adjudication