بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی مدیریت دولتی

چکیده

در قرن بیست ویکم مدیریت کاهش فشار روانی ناشی از شغل کارکنان در اولویت برنامه های سازمان ها قرار گرفته وپارادایم الگوی سنتی اداره که در بخش اعظم قرن بیستم یک نظریه غالب بود، شاهد تغییرات وسیعی شده است. امروزه کارکنان پلیس نیز با فشارروانی متاثر از مشاغل خود دچار استرس های آشکار هستند به گونه ای که فشار روانی مسئله همگانی وهمه گیر این شغل شده است. واین فشارها می تواند علاوه بر آسیب های زیان بار فردی به خانواده، اجتماع وسازمان نیز انتقال یابد که این مهم زمینه نگارش این مقاله شده است. حال با توجه به اینکه شغل پلیس در دسته بندی مشاغل از نظر روانی جزء خطرناک ترین شغل ها محسوب می شود ونظر کنتسانت (۱۹۸۸) از قول هانس سلیه، (مشهورترین پژوهشگر در زمینه استرس درجهان) شغل پلیس را پر استرس ترین مشاغل می دانست می توان هدف مقاله را تبیین نمود،بر این اساس ضمن بررسی مفاهیم فشار روانی و استرس شغلی پلیس؛ هدف اصلی این پژوهش تاثیرات استرس در ابعاد درون سازمانی باتوجه به مولفه های محیطی،ساختاری، مدیریتی، ماهیت شغلی است و اهداف فرعی دیگر مانند راه های پیشگیری، مقابله ومدیریت آن را دنبال کرده است.
با توجه به اینکه تحقیق از نوع کاربردی و با روش توصیفی از طریق پیمایش انجام شده وجامعه آماری آن افسران ارشد (مدیران سطح عالی) پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا هستند که برپایه محاسبات انجام شده ۲۳۰نفر به عنوان آزمودنی بطور تصادفی از طریق پرسشنامه بسته به سوالات محقق ساخته پس از تحقق روایی و سپس تعیین متوسط ضریب α کرونباخ (۷۳۹درصد) قابلیت اطمینان (پایایی) پرسشنامه تایید شد و پس از آن داده ها با استفاده از آماره t و نرم افزار plsتحلیل و یافته ها، فرضیه های مربوط به تاثیرعوامل (محیطی، ساختاری، مدیریتی، ماهیت-شغلی) بر استرس شغلی مدیران پلیس پیشگیری را تایید کرد و در نهایت با توجه به ادبیات تحقیق و یافته ها پیشنهادهای سازمانی برای کاهش استرس مدیران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating some intra-organizational stresses in the Prevention Police of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammed Poorasdi 1
  • Shaghayegh Pourasdi 2
1 Assistant Professor Police University Amin
2 Expert governmental management
چکیده [English]

In the 21st century, managing the stress reduction of employees 'jobs has become a priority in organizations' programs, and the paradigm of the traditional management model, which has been a dominant theory for much of the 20th century, has undergone extensive changes. Today, police officers are also suffering from obvious stress due to the stress of their jobs, so that stress has become a common and pervasive issue in this job. In addition to harmful personal injuries to the family, community and organization, these pressures can be transmitted, which is the main reason for writing this article. Now, considering that the police job is one of the most psychologically dangerous jobs in the category of jobs, and according to Hans Selie (1988), according to Hans Selie (the most famous researcher in the field of stress in the world), the police job was the most stressful job. Explain the purpose of the article, based on this, while examining the concepts of stress and job stress of the police; The main purpose of this study is the effects of stress in the internal dimensions with respect to environmental, structural, managerial, job nature and other sub-objectives such as ways to prevent, deal with and manage it. Considering that the research is of an applied type and with a descriptive method, it was done through a survey and its statistical population is senior officers (senior managers) of the Preventive Police of the Islamic Republic of Iran. Based on calculations, 230 people were randomly selected as subjects. The questionnaire was confirmed depending on the researcher-made questions after the validity and then determining the average Cronbach's α coefficient (739%). Due to the influence of factors (environmental, structural, managerial, nature-job) on job stress of police managers, prevention was approved and finally, according to the research literature and findings, organizational suggestions were made to reduce managers' stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Job Stress
  • police job stress
  • prevention police
  • intra-organizational factors
  • Stress Management